Ker­taus on opin­to­jen äiti ja sik­si suo­sit­te­lem­me kat­so­maan yllä­ole­van videon.

Infek­tioi­den ehkäi­sys­sä on syy­tä pitää huol­ta hyväs­tä hygie­nias­ta. Yksi tär­keim­mis­tä virus­ten ja bak­tee­rien ehkäi­syyn käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta kei­nois­ta on huo­lel­li­nen, rau­hal­li­nen käsienpesu.

Pese kädet mikäli:

 1. Tulet ulkoa sisälle
 2. Ennen ruo­an­lait­toa ja ruokailua
 3. WC:ssä käyn­nin tai vai­pan vaih­don jälkeen
 4. Mikä­li olet kos­ke­tel­lut pin­to­ja, jot­ka ovat mah­dol­li­ses­ti likaisia.
 5. Yski­mi­sen, aivas­te­lun ja niis­tä­mi­sen jälkeen.

Käsien­pe­su:

 1. Pois­ta sor­muk­set, korut ja kel­lot ennen pesua.
 2. Kas­te­le kädet hyvin ennen var­si­nais­ta käsienpesua.
 3. Ota käsii­si saip­pu­aa ja hie­ro se kaik­kial­le käsii­si. Aloi­ta hie­ro­mal­la käm­me­net sekä kämmenselät.
 4. Han­kaa tämä jäl­keen myös kaik­ki sor­met kaut­taal­taan sekä sor­mien välit.
 5. Pesun oli­si hyvä kes­tää vähin­tään 20 sekun­tia, jot­ta se tulee teh­tyä rau­hal­li­ses­ti ja huolellisesti.
 6. Huuh­te­le kädet juok­se­val­la vedel­lä hanan alla samaan aikaan käsiä hangaten.
 7. Koto­na käy­tä kui­vaa­mi­seen käsi­pyy­het­tä. Infek­tio­ai­ka­na pyyh­keet on hyvä vaih­taa sään­nöl­li­ses­ti ja pes­tä ne 60 asteessa.
 8. Jul­ki­sis­sa tilois­sa käy­tä pape­ria (mikä­li saa­ta­vil­la) pait­si käsien kui­vaa­mi­seen, myös hanan sulkemiseen.

Käsi­de­sin käyt­tö:

 1. Ota käsi­de­siä ker­ral­la käsii­si noin 3–5 ml eli pump­pu­pul­los­ta 1–2 painallusta.
 2. Hie­ro käsi­de­si kaut­taal­taan käsii­si samal­la taval­la kuin pesi­sit käsiä­si. 
 3. Anna kui­vua.

Muis­ta että huo­lel­li­ses­ti pes­tyt kädet ovat puh­taat. Käsi­de­sin käy­töl­lä voi­daan ehkäis­tä virus­ten ja bak­tee­rien siir­ty­mis­tä esi­mer­kik­si jul­ki­sis­sa pai­kois­sa, jois­sa jat­ku­va käsien­pe­su ei ole mah­dol­lis­ta. 

Muis­ta lisäk­si että kun kos­ket käsil­lä­si johon­kin, käte­si ovat kon­ta­mi­noi­tu­neet eli altis­tu­neet mah­dol­li­sil­le pin­noil­la ole­vil­le viruk­sil­le, bak­tee­reil­le tai muil­le epäpuhtauksille.

Älä siis kos­ket­te­le naa­maa­si, suun ympä­ris­töä, nenää­si, sil­miä­si tai mah­dol­li­ses­ti käy­tös­sä­si ole­vaa maskia/suunenäsuojusta käsil­lä, jot­ka ovat kos­ke­neet mah­dol­li­ses­ti viruk­sia tai bak­tee­ria sisäl­tä­vil­le pinnoille.

Mikä­li käy­tös­sä­si on jul­ki­sil­la pai­koil­la suo­ja­mas­ki, älä kos­ke suo­jai­meen (eri­tyi­ses­ti naa­man edes­sä ole­vaan osaan) käsil­lä­si. Älä myös­kään välil­lä nos­ta mas­kia ylös otsal­le tai las­ke sitä kau­lal­le, jos haluat että mah­dol­li­set infek­tion aiheut­ta­jat eivät siir­ry itsee­si. Tehok­kaim­man suo­jan tar­joat pait­si itsel­le­si että muil­le, mikä­li mas­ki on oikein ase­tet­tu eli peit­tää suun ja nenän mah­dol­li­sim­man tii­viis­ti. Lisäk­si mas­kia ei tule lii­ku­tel­la tai sii­hen muu­ten­kaan kos­kea, var­sin­kaan likai­sil­la (pin­ta­kon­ta­mi­naa­tio) käsil­lä. 

Huo­mioi että vää­rän­lai­sel­la mas­kin käy­töl­lä voi­daan tuot­taa jopa enem­män ris­kiä itsel­le ja ympä­ris­töl­le, joten suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan aihee­seen tar­kem­min ennen­kuin puet suu­ne­nä­suo­jaus­ta tai suo­ja­mas­kia pääl­le. Kat­so tääl­tä video Kirur­gi­sen suu-nenä­suo­juk­sen käyttö.

Mar­ko Ahto­nen & Jari Kouvalainen

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy