Lasten ensiapu ja hätätilanteet 4h


Ensiapukurssi päiväkodeille, kouluille, seuroille, vanhemmille ja kaikille heille, jotka toimivat lasten kanssa.

Kurssilla opitaan tunnistamaan eri-ikäisten lasten hätätilanteita ja harjoitellaan ensiavun antamista näissä tilanteissa. Pelkästään lapsiin keskittyvä ensiapukoulutus tarjoaa tietoa mm. erilaisista lasten sairaskohtauksista, sairauksista, vammoista, tapaturmista ja myrkytyksistä.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa Lasten ensiapu ja hätätilanteet verkkokurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. Ensiapukoulutuksen suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta, kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet yhdistelmä- ja lähikoulutuksena

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun huippukouluttajiemme johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi soveltuu sinulle erityisesti, jos:

 • olet vanhempi tai toimit lasten kanssa.
 • tarvitset ensiapukurssin työpaikallesi, seurallesi tai yrityksellesi, jossa toimitaan lasten kanssa (mm. päiväkodit, koulut, urheiluseurat, partiot).
 • tarvitset ensiaputodistuksen tai ensiapukortin työnhakua varten sellaiseen työpaikkaan, jossa toimitaan lasten kanssa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssistamme

Perinteisillä ensiapukursseilla pääpainotus on aikuisille annettavissa ensiaputilanteissa ja huomio niihin tilanteisiin, joissa autettavana on lapsi, jää vähäiseksi. Sen vuoksi Uskalla Auttaa Oy päätti rakentaa koulutuspaketin, joka on nimeltään Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi. Tämä kurssi soveltuu kaikille lasten ja vauvojen kanssa toimiville henkilöille tai lasten ensiavusta kiinnostuneille. Kurssi keskittyy laaja-alaisesti pelkästään lasten ja vauvojen ensiapuun. Lasten ensiapu ja hätätilanteet kurssin kesto on noin 4 tuntia. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. 

Kurssin voi tilata suoraan haluamaansa paikkaan useammalle henkilölle. Tilauskurssien osalta on myös mahdollista pidentää kurssin kestoa, jolloin saadaan tarvittaessa vieläkin enemmän aikaa käytännön harjoittelua varten. Lisäksi voit suorittaa Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssin verkkokurssina. 

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi on kehitetty nykyisten vaatimusten mukaisesti ja se noudattaa Käypä hoito suosituksia. Meille on tärkeää, että oppimisen lisäksi kursseillamme oikeasti viihdytään. Tämän vuoksi kaikki ensiapukurssiemme kouluttajat ovat työskennelleet tai työskentelevät akuuttihoidossa ja ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Kouluttajillamme on pitkä kokemus ensiapukurssien kouluttamisesta ja he saavat jatkuvasti palautetta ensiapukurssien laadukkuudesta ja siitä, miten he pystyvät innostamaan ja elävöittämään kursseja omilla tosielämän kokemuksillaan.

Ensiapuvalmius päiväkodeissa, kouluissa ja lasten harrastuksissa

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden ja muiden työpaikoilla olevien ensiavusta. Tämä lakisääteinen ensiapuvalmius velvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että työpaikalla riittävästi ensiapukoulutettua henkilökuntaa työn vaatimuksiin nähden ja että koulutettujen henkilöiden ensiapukurssit ovat ajan tasalla. Kun työpaikkana on päiväkoti, koulu tai esimerkiksi lasten harrastuksia tarjoava urheiluseura, niin tällöin tulee luonnollisesti huolehtia työpaikalla olevien lasten ensiavusta. Vauvojen ja lasten ensiavussa on paljon yhtäläisyyksiä aikuisten ensiavun kanssa, mutta toisaalta niissä on myös tiettyjä eroavaisuuksia. Lasten fysiologisten ja anatomisten eroavaisuuksien vuoksi perinteiset ensiapukurssit eivät sellaisenaan sovellu työympäristöihin, joissa toimitaan vauvojen ja lasten kanssa.

Turvaa lasten ympäristö

Ennakointi ja ennaltaehkäisy ovat itsessään lapselle mitä parhainta ensiapua. Tiedämme, että pieni lapsi on utelias ja tutustuu ympäristöönsä suun kautta, laittamalla suuhunsa kaiken käden ulottuvilla olevan. Vauva -ja leikki-ikäisen lapsen motoriset taidot ovat vielä monissa tilanteissa riittämättömät oman kehon hallitsemiseen, jonka vuoksi pieni lapsi on monesti aikuista alttiimpi tapaturmille ja voi loukata itseään herkemmin. Isoissa ryhmissä sattuu ja tapahtuu, sen tietää jokainen lasten kanssa toimiva aikuinen. Kaikki lapset eivät vielä kykene itse huomaamaan oman toimintaympäristönsä mahdollisia vaaratekijöitä, jonka vuoksi on tärkeää, että aikuinen tiedostaa tyypillisimmät riskitekijät ja tekee omilla toimillaan lasten ympäristöstä turvallisemman. Meidän tavoitteenamme on, että lasten ensiapu ja hätätilanteet koulutus auttaa jokaista luomaan lapsille mahdollisimman turvallisen ympäristön, onpa kyseessä sitten koti, päiväkoti, koulu tai harrastus. Tästäkin huolimatta aina silloin tällöin vahinkoja ja tapaturmia sattuu. Lapsi voi saada kotona tai päiväkodissa allergisen reaktion ampiaisen pistosta. Aivotärähdys voi syntyä koulussa törmäyksestä hippa leikissä kavereiden kanssa. Ranteen murtuminen voi tapahtua kaatumisen yhteydessä jalkapallo harrastuksessa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssin sisältö

Lapsi tai vauva ei välttämättä osaa ilmaista itseään edes hädän hetkellä. Tämän vuoksi on tärkeää, että opit tunnistamaan erilaiset hätätilanteet ja muut tyypilliset tilanteet, joissa on tarve ensiavulle. Oman mielenrauhan kannalta on tärkeä myös oppia tunnistamaan ne tilanteet, jotka näyttävät dramaattiselta, joissa kuitenkaan lapsella ei ole suuri hätä. Lisäksi opit luonnollisesti antamaan ensiapua erilaisissa tilanteissa.

Ensiapukurssin osiot:

 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Tajuton lapsi
 • Eloton lapsi ja elvytys
 • Tukehtuminen / Vierasesine hengitysteissä
 • Tyypillisimpiä lasten sairauksia, vammoja, tapaturmia sekä myrkytyksiä
 • Vauvan sekä lapsen anatomiaa ja fysiologiaa

Yllä olevan jaottelun lisäksi kurssilla erilaiset ensiapua vaativat tilanteet on jaettu vielä kolmeen eri luokkaan :

 1. Ensiapua vaativat tilanteet, joissa jatkoseuranta kotona
 2. Ensiapua vaativat tilanteet, joissa tulee käydä terveydenhuollon arvioitavana (oma kyyti)
 3. Välitön soitto 112 ja ensiavun jatkaminen ensihoidon saapumiseen asti

Ensiapukurssi voidaan aina räätälöidä tarpeiden mukaan

Lasten ensiapu ja hätätilanteet tilauskurssi voidaan räätälöidä aina kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tällöin kurssi sisältää vakioidut osiot, mutta voimme kohderyhmän mukaan syventyä tiettyihin kurssi osioihin tai painottaa tietyn ikäryhmän tarpeita. Kurssi voidaan räätälöidä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • opetuksessa keskitytetään erityisesti tietyn ikäisiin lapsiin; vauvat, leikki-ikäiset, vanhemmat lapset.
 • opetuksessa keskitytään erityisesti tiettyyn toimintaympäristöön: urheiluseurat, partioseurat, päiväkodit, koulut, jne.
 • opetuksessa keskitytään erityisesti koulutettavien tarpeisiin: aikaisempi osaamistausta ja muut erityistarpeet.

Olemme kouluttaneet jo tuhansia asiakkaitamme, jonka vuoksi osaamme räätälöidä ensiapukurssimme juuri teidän tarpeidenne mukaan. Ole meihin yhteydessä, niin me osaamme kertoa, kuinka ensiapukurssi kannattaa räätälöidä juuri teille.