Lasten ensiapu ja hätätilanteet 4h - Ensiapukurssi

Ensiapukurssi päiväkodeille, kouluille, seuroille, vanhemmille ja kaikille heille, jotka toimivat lasten kanssa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet kurssillamme opit tunnistamaan eri-ikäisten lasten hätätilanteita ja pääset harjoittelemaan käytännössä ensiavun antamista näissä tilanteissa. Säännöllinen harjoittelu ja toimintamallien kertaaminen lisäävät toimintavarmuutta ja onnistumisen todennäköisyyttä oikeiden tilanteiden varalle. Tämä pelkästään lapsiin keskittyvä ensiapukoulutus tarjoaa sinulle tietoa erilaisista lasten sairaskohtauksista, sairauksista, vammoista, tapaturmista ja myrkytyksistä. Kurssilla käydään läpi lapsen fysiologiset ja anatomiset ainutlaatuisuudet, joilla on merkitystä tietyissä tilanteissa ensiavun antamisen kannalta.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi soveltuu sinulle erityisesti, jos:

 • olet vanhempi tai toimit lasten kanssa.
 • tarvitset ensiapukurssin työpaikallesi, seurallesi tai yrityksellesi, jossa toimitaan lasten kanssa (mm. päiväkodit, koulut, urheiluseurat, partiot).
 • tarvitset ensiaputodistuksen tai ensiapukortin työnhakua varten sellaiseen työpaikkaan, jossa toimitaan lasten kanssa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssistamme

Perinteisillä ensiapukursseilla pääpainotus on aikuisille annettavissa ensiaputilanteissa ja huomio niihin tilanteisiin, joissa autettavana on lapsi, jää vähäiseksi. Sen vuoksi Uskalla Auttaa Oy päätti rakentaa koulutuspaketin, joka on nimeltään Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi. Tämä kurssi soveltuu kaikille lasten ja vauvojen kanssa toimiville henkilöille tai lasten ensiavusta kiinnostuneille. Kurssi keskittyy laaja-alaisesti pelkästään lasten ja vauvojen ensiapuun. Lasten ensiapu ja hätätilanteet kurssin kesto on noin 4 tuntia. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. 

Kurssin voi tilata suoraan haluamaansa paikkaan useammalle henkilölle tai voit katsoa avoimista koulutuksista juuri sinulle sopivan paikan, sillä avoimille kursseillemme voi osallistua kuka tahansa. Tilauskurssien osalta on myös mahdollista pidentää kurssin kestoa, jolloin saadaan tarvittaessa vieläkin enemmän aikaa käytännön harjoittelua varten. Avoimia kursseja löytyy lähiopetuksena, sekä webinaareina. Lisäksi voit suorittaa Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssin verkkokurssina

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssi on kehitetty nykyisten vaatimusten mukaisesti ja se noudattaa Käypä hoito suosituksia. Meille on tärkeää, että oppimisen lisäksi kursseillamme oikeasti viihdytään. Tämän vuoksi kaikki ensiapukurssiemme kouluttajat ovat työskennelleet tai työskentelevät akuuttihoidossa ja ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Kouluttajillamme on pitkä kokemus ensiapukurssien kouluttamisesta ja he saavat jatkuvasti palautetta ensiapukurssien laadukkuudesta ja siitä, miten he pystyvät innostamaan ja elävöittämään kursseja omilla tosielämän kokemuksillaan.

Ensiapuvalmius päiväkodeissa, kouluissa ja lasten harrastuksissa

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden ja muiden työpaikoilla olevien ensiavusta. Tämä lakisääteinen ensiapuvalmius velvollisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että työpaikalla riittävästi ensiapukoulutettua henkilökuntaa työn vaatimuksiin nähden ja että koulutettujen henkilöiden ensiapukurssit ovat ajan tasalla. Kun työpaikkana on päiväkoti, koulu tai esimerkiksi lasten harrastuksia tarjoava urheiluseura, niin tällöin tulee luonnollisesti huolehtia työpaikalla olevien lasten ensiavusta. Vauvojen ja lasten ensiavussa on paljon yhtäläisyyksiä aikuisten ensiavun kanssa, mutta toisaalta niissä on myös tiettyjä eroavaisuuksia. Lasten fysiologisten ja anatomisten eroavaisuuksien vuoksi perinteiset ensiapukurssit eivät sellaisenaan sovellu työympäristöihin, joissa toimitaan vauvojen ja lasten kanssa.

Turvaa lasten ympäristö

Ennakointi ja ennaltaehkäisy ovat itsessään lapselle mitä parhainta ensiapua. Tiedämme, että pieni lapsi on utelias ja tutustuu ympäristöönsä suun kautta, laittamalla suuhunsa kaiken käden ulottuvilla olevan. Vauva -ja leikki-ikäisen lapsen motoriset taidot ovat vielä monissa tilanteissa riittämättömät oman kehon hallitsemiseen, jonka vuoksi pieni lapsi on monesti aikuista alttiimpi tapaturmille ja voi loukata itseään herkemmin. Isoissa ryhmissä sattuu ja tapahtuu, sen tietää jokainen lasten kanssa toimiva aikuinen. Kaikki lapset eivät vielä kykene itse huomaamaan oman toimintaympäristönsä mahdollisia vaaratekijöitä, jonka vuoksi on tärkeää, että aikuinen tiedostaa tyypillisimmät riskitekijät ja tekee omilla toimillaan lasten ympäristöstä turvallisemman. Meidän tavoitteenamme on, että lasten ensiapu ja hätätilanteet koulutus auttaa jokaista luomaan lapsille mahdollisimman turvallisen ympäristön, onpa kyseessä sitten koti, päiväkoti, koulu tai harrastus. Tästäkin huolimatta aina silloin tällöin vahinkoja ja tapaturmia sattuu. Lapsi voi saada kotona tai päiväkodissa allergisen reaktion ampiaisen pistosta. Aivotärähdys voi syntyä koulussa törmäyksestä hippa leikissä kavereiden kanssa. Ranteen murtuminen voi tapahtua kaatumisen yhteydessä jalkapallo harrastuksessa.

Lasten ensiapu ja hätätilanteet ensiapukurssin sisältö

Lapsi tai vauva ei välttämättä osaa ilmaista itseään edes hädän hetkellä. Tämän vuoksi on tärkeää, että opit tunnistamaan erilaiset hätätilanteet ja muut tyypilliset tilanteet, joissa on tarve ensiavulle. Oman mielenrauhan kannalta on tärkeä myös oppia tunnistamaan ne tilanteet, jotka näyttävät dramaattiselta, joissa kuitenkaan lapsella ei ole suuri hätä. Lisäksi opit luonnollisesti antamaan ensiapua erilaisissa tilanteissa.

Ensiapukurssin osiot:

 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Tajuton lapsi
 • Eloton lapsi ja elvytys
 • Tukehtuminen / Vierasesine hengitysteissä
 • Tyypillisimpiä lasten sairauksia, vammoja, tapaturmia sekä myrkytyksiä
 • Vauvan sekä lapsen anatomiaa ja fysiologiaa

Yllä olevan jaottelun lisäksi kurssilla erilaiset ensiapua vaativat tilanteet on jaettu vielä kolmeen eri luokkaan :

 1. Ensiapua vaativat tilanteet, joissa jatkoseuranta kotona
 2. Ensiapua vaativat tilanteet, joissa tulee käydä terveydenhuollon arvioitavana (oma kyyti)
 3. Välitön soitto 112 ja ensiavun jatkaminen ensihoidon saapumiseen asti

Ensiapukurssi voidaan aina räätälöidä tarpeiden mukaan

Lasten ensiapu ja hätätilanteet tilauskurssi voidaan räätälöidä aina kohderyhmän tarpeiden mukaan. Tällöin kurssi sisältää vakioidut osiot, mutta voimme kohderyhmän mukaan syventyä tiettyihin kurssi osioihin tai painottaa tietyn ikäryhmän tarpeita. Kurssi voidaan räätälöidä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • opetuksessa keskitytetään erityisesti tietyn ikäisiin lapsiin; vauvat, leikki-ikäiset, vanhemmat lapset.
 • opetuksessa keskitytään erityisesti tiettyyn toimintaympäristöön: urheiluseurat, partioseurat, päiväkodit, koulut, jne.
 • opetuksessa keskitytään erityisesti koulutettavien tarpeisiin: aikaisempi osaamistausta ja muut erityistarpeet.

Olemme kouluttaneet jo tuhansia asiakkaitamme, jonka vuoksi osaamme räätälöidä ensiapukurssimme juuri teidän tarpeidenne mukaan. Ole meihin yhteydessä, niin me osaamme kertoa, kuinka ensiapukurssi kannattaa räätälöidä juuri teille. 

Kela korvattavuus

Yrittäjä tai työnantaja voi saada Kela korvausta ensiapukoulutuksista osana ehkäisevää työterveyshuoltoa. Tämä pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksiin lakisääteisestä ensiapuvalmiudesta työpaikoilla. 

Kela korvauksen edellytyksenä on työterveyshuollon terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä työpaikkaselvitys työpaikan tapaturmariskeistä sekä ensiapukoulutuksen tarpeesta. Tämän lisäksi todetut tarpeet tulee kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.  Ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään korvattaviksi, kun kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus. Kela korvauksen piiriin kuuluu ainoastaan työnantajaan työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden sekä yrittäjän omaan työturvallisuuteen liittyvä ensiapukoulutus.  Myös ensiapuvälineet lasketaan Kela korvattaviksi kustannuksiksi edellä mainituin kriteerein.

 

COVID-19 -pandemian aikaisista koulutuksista KELA korvauksen piiriin kuuluvat ne ensiapukoulutukset, joissa on huomioitu viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Tällaisia COVID-19 korvattavia ensiapukursseja ovat turvallisuusnäkökohdat huomioivat ensiavun lähikoulutukset, verkko-ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutukset, sekä webinaarit, joita ensiapukouluttaja pitää video-ja ääniyhteyden välityksellä. 

Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina erilaisilla oppimisalustoilla olevia itseopiskeltavia verkkokursseja. 

Koulutuskorvaus

Koulutuskorvaus on lakisääteinen korvaus, jonka tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillisista osaamista kehittävää koulutusta korvaamalla osan työntekijälle koulutuksen ajalta maksettavista palkkakustannuksista. Koulutuskorvausta voi saada, jos sinulla ei ole oikeutta muihin verottajan myöntämiin koulutusvähennyksiin. 

Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on: 

-Ennakkoon laadittu koulutussuunnitelma, johon koulutus sisältyy

-Koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka edistää tai ylläpitää työntekijän ammatillista osaamista

-Koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät ja työntekijälle maksetaan palkkaa koulutuksen ajalta

Koulutuskorvausta on mahdollista hakea maksimissaan kolmelta päivältä vakuutus vuoden aikana. Yhden koulutuspäivän keston tulee olla minimissään 6 tuntia ja maksimissaan korvataan 18 tuntia vakuutus vuotta kohden. Koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus lasketaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien määrällä. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta.Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan jakamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusvuoden palkkasumma työnantajan keskimääräisellä työntekijämäärällä. Saatu osamäärä jaetaan luvulla 200.

Lakisääteiseen koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja esimerkiksi yhdistykset, kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Koulutuskorvaus hakemuksen voit tehdä työllisyysrahaston sähköisessä asiointipalvelussa.