Ensiavun peruskurssi


Ensiavun peruskurssiemme avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä koulutusten järjestelyistä. Vältä vanhanaikaiset puuduttavat luentokoulutukset Suomen laajimman ja laadukkaimman ensiapukoulutusvalikoimamme avulla. Ensiavun peruskurssin suorittaminen onnistuu kustannustehokkaasti kokonaan verkkokurssina tai parhaat oppimistulokset tuovana yhdistelmäkoulutuksena.

Tarvittaessa myös perinteinen Ensiavun peruskurssi lähikoulutuksena ja pandemia-ajan webinaarina löytyvät valikoimastamme.

Verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa Ensiavun peruskurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. Kurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

Lähi- ja yhdistelmäkoulutuksena

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Ensiavun peruskurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun huippukouluttajiemme johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Miten eri koulutusmuodot eroavat toisistaan?

Järjestämämme Ensiavun peruskurssit antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Suomessa ensiapukoulutuksen voi nykyään suorittaa vapaammin, kunhan koulutus on sisällöltään STM:n asiantuntijaryhmän määrittelemän sisällön mukainen ja kestoltaan vähintään 16 oppituntia. Kaikki Ensiavun peruskurssimme pohjautuvat vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet.

STM-päätöksen myötä kilpailu ensiapukurssien osalta on vapautunut ja kaikki palveluntuottajat voivat tuottaa vastaavan sisältöisiä ensiapukoulutuksia. Uskalla Auttaa Oy:n kaikki Ensiavun peruskurssit ovat täysin Kelan vaatimusten mukaisia. Kelakorvauksen saamisen edellytyksenä on, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen.

Meidän koulutuksemme eivät pohjaudu powerpoint luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

Ensiavun peruskurssin sisältö ja kesto

Uskalla Auttaa Oy:n virallisen Ensiavun peruskurssin kesto on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti todelliselta kestoltaan aina 16 tuntia (oppitunti 45min). 16 tunnin kesto koskee myös Ensiavun peruskurssimme verkkokurssia, joka on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa Ensiavun peruskurssi, joka täyttää 16 tunnin vaatimuksen. Ensiavun peruskurssimme verkkokurssilla sisältö on laajempi kuin muissa toteutusmuodoissa. Ensiavun peruskurssimme verkkokurssina sisältö on seuraava:

 • Auttaminen ensiaputilanteissa
  • Anatomiaa ja fysiologiaa lyhyesti
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
  • Auttamisen ketju
  • Monipotilastilanteen auttamisen erityispiirteet
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Psyykkinen tuki auttamisen jälkeen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Tajuttomuus
  • Elottomuus
 • Painelu-puhalluselvytys
 • Defibrillaattori elvytyksessä
 • Lapsen elvytys
 • Elvytyksen erityistilanteet
 • Elvytysharjoitteet
 • Auttaminen tapaturmissa
  • Tilastotietoa tapaturmista
  • Työpaikan ja kodin turvallisuus
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Tuki- ja liikuntaelinten vammat
  • Sähkötapaturmat
  • Palovammat
  • Kemikaalivammat
  • Silmävammat
  • Paleltumavammat
  • Lämpösairaudet
  • Myrkytykset
  • Liikenneonnettomuus
  • Ensiaputarvikkeet
 • Sairauskohtaukset
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Rytmihäiriöt
  • Pyörtyminen
  • Kouristuskohtaukset
  • Aivoverenkierronhäiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia

Ovatko Ensiavun peruskurssit sisällöltään samanlaisia?

Kaikki Ensiavun peruskurssit eivät ole sisällöiltään täysin samoja, mutta kaikkien näiden tulee täyttää STM asettamat minimivaatimukset Ensiavun peruskurssille asetetuista sisällöistä. Nykyisten ensiapukurssien sisältö pohjautuu vuoden STM:n asettamiin kurssisisältöihin, jotka eivät ole kenenkään palveluntuottajan asettamia. Tämä vaadittava sisältö Ensiavun peruskurssien osalta on seuraava:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu

Työpaikalla vaadittava ensiapukoulutus on määritelty työpaikan tapaturman riskikartoituksen mukaisesti. Niissä työpaikoissa, joissa tapaturman riski on ilmeinen tai suurempi, niin vaaditaan vähintään 16 tunnin sisältöistä ensiapukoulutusta, jonka sisältövaatimus on edellä kuvatun mukainen.

Montako vuotta Ensiavun peruskurssin pätevyys on voimassa?

Ensiavun peruskurssin pätevyys on on voimassa kolme (3) vuotta alkaen kurssin suoritus päivämäärästä. Voimassa olevan pätevyyden voi kertaalleen päivittää Ensiavun kertauskurssilla tai hätäensiapukurssilla, joka jatkaa kurssin voimassa oloa kolmella (3) vuodella eteenpäin. Edellä mainitulla tavalla Ensiavun peruskurssin pätevyys säilyy voimassa kuusi (6) vuotta, jonka jälkeen tarvitaan uusi Ensiavun peruskurssin suoritus. Voit edetä Ensiavun peruskurssin pätevyyden voimassaolon aikana myös Ensiavun jatkokurssille.

Milloin Ensiavun peruskurssi on pakollinen?

Suomessa työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisella työpaikalla on jokaisessa työvuorossa riittävä määrä ensiapukoulutettua henkilökuntaa. Vaatimus Ensiavun peruskurssista tai sitä vastaavasta sisällöstä on peräisin työsuojeluhallinnon ohjeistuksista.

Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää kuinka monta Ensiavun peruskurssin suorittanutta työpaikalla tulisi olla. Tämä pohjautuu työpaikka kohtaiseen riskiarvioon.

Yleisesti voidaan todeta, että matalan riskin työpaikoilla riittää yleensä yksi (1) ensiapukoulutettu kymmentä (10) henkilöä kohden ja isommissa työpaikoissa yksi ensiapukurssin suorittanut 25 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa. Matalan riskin työpaikoilla Ensiavun peruskurssi ei ole välttämättä pakollinen, ellei sitä ole erikseen vaatimuksissa määrätty.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen tulee yleensä Ensiavun peruskurssin suorittaneita olla yksi työntekijä 10 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä.

Mikäli vaara on erityinen tulee Ensiavun peruskurssin suorittaneita olla yleensä vähintään yksi työntekijä 5 henkilöä kohden kaikissa työpisteissa ja jokaisessa työvuorossa.

Näiden yleisten työpaikan ensiapuvalmiutta koskevien ohjeistusten lisäksi useissa ammateissa on määritelty Ensiavun peruskurssi pakolliseksi pätevyysvaatimukseksi osaksi ammatinharjoittamista. Lisäksi monissa harrastuksissa ja tapahtumissa edellytetään järjestävältä taholta riittävästi Ensiavun peruskurssilla koulutettuja henkilöitä, jotta toimintaa voidaan totettaa.