Ensiapukoulutukset

Ensia­pu­kou­lu­tuk­set

Ensiaputarvikkeet

Verk­ko­kaup­pa

ensiapuvideot

Ensia­puoh­jeet

Tutus­tu verk­ko­kau­pas­sa myy­tä­viim­me tuotteisiin

Laki vel­voit­taa yri­tyk­set yllä­pi­tä­mään ensia­pu­val­miut­ta. Ensia­pu­tai­to­jen lisäk­si tar­vi­taan asian­mu­kais­ta väli­neis­töä. Kaut­tam­me saat mark­ki­noi­den par­haal­la hin­ta-laa­tusuh­teel­la varus­te­tut Heart­Si­ne sama­ri­tan defi­bril­laat­to­rit, Snög­gin tuo­te­per­he sekä muut ensia­pu­tar­vik­keet työ­pai­kal­le tai vapaa-aikaan. Ota yhteyttä.

Olem­me kehit­tä­neet unii­kin, alku­pe­räi­sen Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurssin.
Tar­joam­me sitä laa­jas­ti ympä­ri Suo­men ainoa­na yri­tyk­se­nä sato­jen kurs­sien ammat­ti­tai­dol­la sekä avoi­me­na että tilauksesta.
Kaik­ki Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin kou­lut­ta­jam­me ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­don koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin vanhempia.
Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin sisäl­tö on mah­dol­lis­ta integroi­da myös perin­teis­ten ensia­pu­kurs­sien sisälle.

Tar­joam­me yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me hei­dän tar­pei­taan kuun­nel­len ja kunnioittaen.
Pal­ve­lui­tam­me ovat käyt­tä­neet kun­nat, kau­pun­git, yri­tyk­set, yhtei­söt, seu­ra­kun­nat, seu­rat, ryh­mät ja yksityishenkilöt.

Tilaa uutis­kir­jeem­me