Hätäensiapukurssi 4-8h

Onko sinulla tarve saada itsellesi, työpaikallesi tai yrityksellesi hätäensiapukurssin tuomat pätevyydet voimaan? Meiltä löytyy hätäensiapukurssi jokaisen tarpeeseen.

Hätäensiapukurssi antaa kävijälleen valmiudet toimia hätäensiapua vaativissa tilanteissa. Hätäensiapukurssi toimii työsuojelun osalta riittävänä ensiapukoulutuksena useimmissa työpaikoissa.

Hätäensiapukurssi sopii sinulle erityisesti, jos:

 • sinulla ei ole aiempaa ensiapukoulutusta ja opit parhaiten tekemällä ja olemalla vuorovaikutuksessa.
 • tarvitset työpaikallesi / yrityksellesi räätälöidyn hätäensiapukurssin
 • haluat, että hätäensiapukurssi suoritetaan mahdollisesti haluamassasi paikassa ja kerralla koulutetaan useampi henkilö.

Hätäensiapukurssimme

Tarjoamme hätäensiapukurssia lähiopetuksena, sekä webinaareina, mutta löydät meiltä myös hätäensiapukurssin verkkokurssina. Ammattitaitoiset ja innostavat ensiapukouluttajamme ovat kokeneita akuuttihoidon ammattilaisia, jonka vuoksi heidän osaamisensa ja tosielämään sidotut kokemukset saavat kuulijan heristämään korviaan ja seuraamaan opetusta herkeämättä. Tärkeää kontakiopetuksessa on, että osallistujat pääsevät halutessaan esittämään kysymyksiä kouluttajalle välittömästi ja pyrimme aina luomaan mahdollisimman vuorovaikutteisen koulutuksen. Meille tylsät luennot eivät ole vaihtoehto, vaan haluamme tarjota jokaiselle kurssilaiselle ainutlaatuisen sekä käytännönläheisen koulutus kokemuksen. 

Hätäensiapukurssimme on suunniteltu vastaamaan nykyajan vaatimuksia siten, että oppiminen etenee nopeasti, mutta loogisesti ja perusteellisesti. Avoimille kursseillemme voi osallistua kuka tahansa. 

Yritykset ja yhteisöt voivat tilata kauttamme hätäensiapukoulutuksen suoraan työpaikalle, jolloin koulutus voidaan järjestää kyseisen tahon osoittamassa tilassa. Erikseen tilattaessa ensiapukurssin sisältöä voidaan räätälöidä yrityskohtaisesti siten, että opetuksessa huomioidaan työpaikan erityistarpeet (mm. rakennusala, sähkötyöt, liikunta-ala, lasten ja vanhustenhoito, jne.).

Hätäensiapu työpaikoilla

Työnantaja on velvoitettu huolehtimaan työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien ensiavusta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työntekijöillä pitää olla ohjeet siitä, miten tapaturma- ja sairauskohtaustilanteissa tulee toimia. Lisäksi jokaisessa työvuorossa tulee olla henkilöitä, jotka työnantaja on nimennyt vastaamaan ensiavusta ja näillä tulee olla riittävä koulutus suoriutuakseen kyseisestä tehtävästä. 

Työpaikoilla tulee aina olla valmius vähintään hätäensiapuun, jolloin pystytään aloittamaan ensiavun antaminen jo ennen hoitohenkilökunnan paikalle saapumista työyhteisön toimesta kaikista kriittisimmissä tilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla erilaiset tapaturmat ja sairauskohtaukset. Onneksemme tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, mutta ajan kuluessa todennäköisempiä. Kun työyhteisössä joku loukkaa itseään, menee tajuttomaksi tai jopa elottomaksi, niin tällöin on osattava toimia.

Hätäensiapukurssin sisältö

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sähkötapaturmat
 • Ryhmäkohtaisia muita aiheita tai painotuksia

Hätäensiapukurssin räätälöiminen juuri sinun työpaikallesi

Hätäensiapukurssin rakenne on suunniteltu siten, että se antaa kävijälleen valmiudet toimia tyypillisimmissä tilanteissa, joissa ensiavun aloittaminen ajoissa parantaa potilaan toipumista ja jopa selviytymistä. Olemme jo vuosien ajan huomioineet asiakkaidemme erityistarpeet ja räätälöineet koulutuksia juuri heidän tarpeidensa mukaan. Tällöin hätäensiapukurssiin voidaan lisätä osiota, joissa käsitellään juuri teidän työpaikallenne sopivia asioita. Tällainen räätälöity kurssi sopii teidän työpaikalle erityisesti, jos:

 • henkilökuntanne tai asiakaskuntanne koostuu vanhuksista tai lapsista.
 • työskentelette alalla, jossa on alalle tyypillisiä vammoja; rakennusala, ammattikuljettajat, sähkötyö, liikunta-ala, jne.
 • Jos työpaikalla on esiintynyt toistuvasti tietyn tyyppisiä vammatilanteita.

Ole rohkeasti meihin yhteydessä, neuvomme mielellämme teitä ensiapuun liittyvissä asioissa ja etsimme juuri teille sopivan ratkaisun! 

Voit myös pyytää meiltä suoraan tarjouksen ensiapukursseistamme.

Ensiapukurssien Kela korvattavuus

Yrittäjä tai työnantaja voi saada Kela korvausta ensiapukoulutuksista osana ehkäisevää työterveyshuoltoa. Tämä pohjautuu sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksiin lakisääteisestä ensiapuvalmiudesta työpaikoilla. 

Kela korvauksen edellytyksenä on työterveyshuollon terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä työpaikkaselvitys työpaikan tapaturmariskeistä sekä ensiapukoulutuksen tarpeesta. Tämän lisäksi todetut tarpeet tulee kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.  Ensiapukoulutuksen kustannukset hyväksytään korvattaviksi, kun kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai lääkäri), jolla on ensiapukouluttajan lisäkoulutus. Kela korvauksen piiriin kuuluu ainoastaan työnantajaan työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden sekä yrittäjän omaan työturvallisuuteen liittyvä ensiapukoulutus.  Myös ensiapuvälineet lasketaan Kela korvattaviksi kustannuksiksi edellä mainituin kriteerein.

COVID-19 -pandemian aikaisista koulutuksista KELA korvauksen piiriin kuuluvat ne ensiapukoulutukset, joissa on huomioitu viranomaisten antamat ohjeet ja suositukset. Tällaisia COVID-19 korvattavia ensiapukursseja ovat turvallisuusnäkökohdat huomioivat ensiavun lähikoulutukset, verkko-ja lähikoulutusten yhdistelmäkoulutukset, sekä webinaarit, joita ensiapukouluttaja pitää video-ja ääniyhteyden välityksellä. 

Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina erilaisilla oppimisalustoilla olevia itseopiskeltavia verkkokursseja.

Koulutuskorvaus ensiapukursseilta

Koulutuskorvaus on lakisääteinen korvaus, jonka tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillisista osaamista kehittävää koulutusta korvaamalla osan työntekijälle koulutuksen ajalta maksettavista palkkakustannuksista. Koulutuskorvausta voi saada, jos sinulla ei ole oikeutta muihin verottajan myöntämiin koulutusvähennyksiin. 

Edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiselle on: 

 • Ennakkoon laadittu koulutussuunnitelma, johon koulutus sisältyy
 • Koulutus on työnantajan järjestämää koulutusta, joka edistää tai ylläpitää työntekijän ammatillista osaamista.
 • Koulutuksen kestoa koskevat edellytykset täyttyvät ja työntekijälle maksetaan palkkaa koulutuksen ajalta.

Koulutuskorvausta on mahdollista hakea maksimissaan kolmelta päivältä vakuutus vuoden aikana. Yhden koulutuspäivän keston tulee olla minimissään 6 tuntia ja maksimissaan korvataan 18 tuntia vakuutus vuotta kohden. Koulutuskorvauksen perusteena oleva palkkakustannus lasketaan kertomalla keskimääräinen päiväpalkka koulutuskorvaukseen oikeutettavien koulutuspäivien määrällä. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta.Keskimääräinen päiväpalkka lasketaan jakamalla työnantajan työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva vakuutusvuoden palkkasumma työnantajan keskimääräisellä työntekijämäärällä. Saatu osamäärä jaetaan luvulla 200.

Lakisääteiseen koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja esimerkiksi yhdistykset, kunnat, seurakunnat ja säätiöt. Koulutuskorvaus hakemuksen voit tehdä työllisyysrahaston sähköisessä asiointipalvelussa.