THL:n 13.8. anta­ma suo­si­tus kas­vo­mas­kien käy­tös­tä on herät­tä­nyt tar­peen käy­dä kes­kus­te­lua eri­lais­ten kas­vo­mas­kien käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta ja tilan­teis­ta, jois­sa mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si. Mie­les­tä­ni on jo ihan aluk­si tär­ke­ää nos­taa esil­le, että kas­vo­mas­kit ovat yksi kei­no ehkäis­tä koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä. Edel­leen­kin tar­vi­taan mui­ta myös tär­kei­tä kei­no­ja viruk­sen leviä­mi­sen ehkäi­se­mi­sek­si. Hyväl­lä käsi­hy­gie­nial­la, kas­vo­jen kos­ket­te­lun vält­tä­mi­sel­lä, yski­mäl­lä hihaan mikä­li yskit­tää ja pitä­mäl­lä tur­va­vä­liä aina kun se on mah­dol­lis­ta voi­daan tehok­kaas­ti pie­nen­tää tartuntariskiä.

Mikä­li sinul­la on koro­na­vi­ruk­sen oirei­ta, hakeu­du välit­tö­mäs­ti tes­tei­hin ja väl­tä sosi­aa­li­sia kon­tak­te­ja. Hel­pon oire­ku­va-arvion voit teh­dä esi­mer­kik­si tääl­tä (omaolo.fi)

Mark­ki­noil­la on saa­ta­vil­la lukui­sia eri­lai­sia kan­san­mas­ke­ja ja nii­tä voi­daan myös val­mis­taa itse. Lisäk­si saa­ta­vil­la on ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löi­den käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kirur­gi­sia suu-nenä­suo­jia, jois­ta löy­tyy eri mal­le­ja tyyp­pi I, tyyp­pi II ja IIR.

Esi­mer­kik­si meil­tä saat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­käyt­töön tar­koi­tet­tu­ja kirur­gi­sia suu-nenä­suo­jia, kat­so tuot­teet verkkokaupastamme.

On tär­ke­ää ymmär­tää, että mikään edel­lä mai­nit­se­mis­ta­ni mas­keis­ta ei ole hen­gi­tys­suo­jain ja ei näin ollen suo­jaa täy­sin käyt­tä­jään­sä koro­na­vi­rus tar­tun­nal­ta. Mas­kien tar­koi­tus on estää pärs­kei­den ja pisa­roi­den leviä­mi­nen ympä­ris­töön ja estää mui­ta ihmi­siä saa­mas­ta tar­tun­taa. Tut­ki­mus­näyt­tö mas­kien hyö­dyis­tä on täl­lä het­kel­lä var­sin ris­ti­rii­tais­ta, eivät­kä tut­ki­jat eri puo­lil­la maa­il­maa ole yksi­mie­li­siä, miten hyvin mas­kin käyt­tö suo­jaa mui­ta ihmi­siä. Toi­saal­ta monis­sa tie­teel­li­sis­sä jul­kai­suis­sa on kui­ten­kin todet­tu, että eten­kin oireet­to­mien viruk­sen kan­ta­jien jat­ko­tar­tun­to­ja voi­daan ehkäis­tä var­sin tehok­kaas­ti käyt­tä­mäl­lä maskia.

Kan­san­mas­kien suo­jaus­te­ho vaih­te­lee, mut­ta oikein käy­tet­ty­nä niis­tä­kin voi olla hyö­tyä virus­tar­tun­to­jen ehkäi­sys­sä. On kui­ten­kin huo­mion arvois­ta, ettei näi­tä kan­san­mas­ke­ja sekoi­te­ta ensi­si­jai­ses­ti ter­vey­den­huol­lon käyt­töön tar­koi­tet­tui­hin lää­ke­tie­teel­li­siin suo­ja­mas­kei­hin (kirur­gi­nen suo­ja­mas­ki tyyp­pi I, II ja IIR).

Euroo­pan sisäl­lä lää­ke­tie­teel­lis­ten suo­ja­mas­kien valin­taa hel­pot­ta­maan on luo­tu stan­dar­di EN14683, joka aset­taa mas­keil­le tiu­kat laa­tu- ja tes­taus­kri­tee­rit. Kyseis­ten stan­dar­dien suo­ja­mas­keis­ta tulee löy­tyä mm. suo­da­tus­te­hok­kuus, hen­gi­tys­vas­tus, rois­ke­kes­tä­vyys ja mik­ro­bio­lo­gi­nen puhtaus.

Kirur­gis­ten suo­ja­mas­kien bak­tee­rien suo­da­tus­te­hok­kuus (stan­dar­dien mukai­nen) on seuraava:

  • tyyp­pi I ≥95%
  • tyyp­pi II ≥ 98%
  • tyyp­pi IIR ≥ 98% (R = roiskekestävyys)

Hen­gi­tys­suo­jai­met puo­les­taan estä­vät oikein käy­tet­ty­nä tehok­kaas­ti mas­kin käyt­tä­jää saa­mas­ta virus­tar­tun­taa. On tär­ke­ää ymmär­tää, että ulos­hen­gi­tys­vent­tii­lil­lä varus­te­tut hen­gi­tys­suo­jai­met eivät kui­ten­kaan viruk­sen kan­ta­jaa levit­tä­mäs­tä virus­ta ympä­ril­leen. Tämän vuok­si hen­gi­tys­tie infek­tion oirei­sen ei tule näi­tä käyt­tää.  Hen­gi­tys­suo­jai­met on stan­dar­doi­tu EN149 mukai­ses­ti kol­meen luok­kaan FFP1, FFP2 ja FFP3.

Mitä suu­rem­pi FFP luke­ma on, sitä parem­pi on oikein käy­te­tyn mas­kin suo­da­tus­te­ho. FFP1 vähen­tää käyt­tä­jään­sä ilman kaut­ta kul­keu­tu­via par­tik­ke­lei­ta vas­taan ker­toi­mel­la nel­jä, FFP2 ker­toi­mel­la kym­me­nen ja FFP3 ker­toi­mel­la kaksikymmentä.

FFP luo­ki­tuk­sen mas­kit on tar­koi­tet­tu työ­teh­tä­viin, jois­sa tar­vi­taan suo­jaus­ta savua, hie­no­ja­koi­sia par­tik­ke­le­ja tai joi­ta­kin vesi­poh­jai­sia öljyi­siä aero­so­le­ja vas­taan, kuten ter­vey­den­huol­lon ammattilaiset.

THL:n mas­ki­suo­si­tus kos­ket­taa nii­tä sai­raan­hoi­to­pii­re­jä, jois­sa on todet­tu koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja vii­mei­sen kah­den vii­kon aika­na. Täl­lä het­kel­lä voi­mas­sa ole­va kart­ta alueis­ta, jois­sa kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan (thl.fi).

THL:n mas­ki­suo­si­tus on annet­tu tilan­tei­siin, jois­sa lähi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää tai on suu­ri ris­ki altis­taa mui­ta hen­ki­löi­tä koro­na­vi­rus tar­tun­nal­le. Täl­lä het­kel­lä suo­si­tus käyt­tää kas­vo­mas­kia kos­ket­taa jul­kis­ta lii­ken­net­tä ja tilan­tei­ta, jois­sa koro­na­vi­rus oirei­nen hen­ki­lö on mat­kal­la koro­na­tes­tiin tai jou­tuu liik­ku­maan kodin ulko­puo­lel­la odot­taes­saan koro­na­tes­tin tulosta.

Täl­lä het­kel­lä tes­tei­hin pää­sy ja vas­taus­ten saa­mi­nen on ruuh­kau­tu­nut. Monil­la paik­ka­kun­nil­la tes­tiin pää­syä voi jou­tua odot­ta­maan 3–5 vuo­ro­kaut­ta ja vas­tauk­sen saa­mi­nen voi kes­tää 1–3 vuo­ro­kaut­ta. Lisäk­si kas­vo­mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si tilan­teis­sa, jois­sa saa­vu­taan Suo­meen ris­kia­lueil­ta. Ris­kia­lueil­ta saa­vut­taes­sa mas­kia suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si karan­tee­niin siir­ryt­täes­sä ja karan­tee­nin aika­na, mikä­li karan­tee­nis­sa ole­va hen­ki­lö jou­tuu liik­ku­maan kodin ulkopuolella.

Vie­lä lopuk­si haluan koros­taa, ettei mis­tään kan­san­mas­kis­ta, kirur­gi­ses­ta suu-nenä­suo­jas­ta tai hen­gi­tys­suo­jai­mes­ta ole hyö­tyä vää­rin­käy­tet­ty­nä, vaan mas­kit voi­vat jopa toi­mia virus­ten levit­tä­ji­nä. Sen vuok­si suo­sit­te­len jokais­ta tämän kir­joi­tuk­se­ni luki­jaa pereh­ty­mään oikeaop­pi­seen asep­ti­seen toi­min­ta­mal­liin mas­kia käy­tet­täes­sä, kat­so video tääl­tä.

Alla vie­lä vai­heit­tain asep­ti­nen tapa käyt­tää maskia:

  1. Pue puh­das mas­ki aina puh­tail­la käsil­lä. Mikä käsien pesu saip­pua vedel­lä ei ole mah­dol­lis­ta käy­tä käsi­de­siä, jos­sa alko­ho­li­pi­toi­suus on vähin­tään 71%.
  2. Ase­ta mas­ki kas­voil­le puh­tail­la käsil­lä hyvis­sä siten, että se peit­tää nenän, suun ja leu­an. Ase­ta mas­ki hyvis­sä ajoin ennen mah­dol­lis­ta tilan­net­ta, jos­sa tur­val­li­sen väli­mat­kan 1–2m säi­lyt­tä­mi­nen mui­hin ihmi­siin ei ole mahdollista.
  3. Väl­tä mas­kin kos­ket­te­lua käy­tön aika­na. Mikä­li mas­kin asen­toa tar­vit­see kohen­taa, se tulee teh­dä aina puh­tail­la käsil­lä (pesu tai käsi­huuh­de ennen ja jäl­keen mas­kin koskemisen).
  4. Vaih­da mas­ki uuteen sen kos­tues­sa tai likaantuessa.
  5. Pois­ta mas­ki puh­tail­la käsil­lä tart­tu­mal­la kiin­ni mas­kin naruo­sas­ta. Älä kos­ke maskiosaan.
  6. Hei­tä käy­tet­ty ker­ta­käyt­töi­nen mas­ki välit­tö­mäs­ti käy­tön jäl­keen ros­kik­seen. Älä käy­tä ker­ta­käyt­töis­tä mas­kia uudelleen.
  7. Pese tai desi­fioi kädet jälleen.

Läm­min­tä elo­kuu­ta ja ter­veyt­tä teil­le kaikille!

Mar­ko Ahtonen

sai­raan­hoi­ta­ja, front­li­ne COVID-19 worker

Ope­ra­tii­vi­nen johtaja

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy

marko@uskallaauttaa.fi