Pelastussuunnitelma

Lain edellyttämät pelastussuunnitelmat ammattilaisten tekemänä alkaen 200€.
Pyydä tarjous TUTUSTU DEMOON

Kattava pelastussuunnitelma vaivattomasti

Alusta loppuun ammattilaisten tekemänä

Näin helppoa se on:

1

TILAA PELASTUSSUUNNITELMA

Asiantuntijamme ottaa teihin yhteyttä ja sovimme ajan kartoituspalaverille.

2

KARTOITUSPALAVERI

Selvitämme kohteen riskit ja mahdolliset turvallisuuspuutteet. Asiantuntijamme tekee käynnin kohteessa.

3

PELASTUSSUUNNITELMAN TOIMITUS

Toimitamme pelastussuunnitelman helposti jaettavassa muodossa.


Älä anna lakisääteisen pelastussuunnitelman laatimisen kuormittaa mieltäsi. Meidän pelastuslaitoksilla toimivat ammattilaisemme ottavat raskaan taakan harteiltasi. Aloituspalaverissa käymme huolellisesti läpi kohteesi yksityiskohdat ja selvitämme kaiken tarvittavan tiedon. Tämän pohjalta kokeneet asiantuntijamme laativat tarkan kohdekartoituksen, joka muodostaa perustan mittatilaustyönä valmistuvalle pelastussuunnitelmalle. Saat käyttöösi kattavan, selkeän ja viranomaismääräysten mukaisen dokumentaation ilman ylimääräistä vaivannäköä.

Haluatko pelastusalan ammattilaisten tekemän pelastussuunnitelman?

Hinnat alkaen

Pelastussuunnitelmat räätälöidysti

Tietoa pelastussuunnitelmista

Suomessa pelastussuunnitelma on lakisääteinen ja vaatimuksen määrittelee pelastuslaki (379/2011). Tämä laki asettaa kiinteistön omistajille, hallinnoijille ja tiloissa toimiville yrityksille velvoitteen laatia pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on osa lainsäädännön vaatimaa omatoimista varautumista tulipalojen ja muiden vaaratilanteiden ennaltaehkäisyyn, ihmisten ja omaisuuden suojaamiseen vaaratilanteissa sekä varautumiseen hätätilanteiden hoitamiseen​​. Pelastussuunnitelman sisällöstä ja vaatimuksista annetaan tarkempia määräyksiä pelastustoimesta annetussa asetuksessa sekä alan ohjeistuksissa. Näissä dokumenteissa määritellään, mitä pelastussuunnitelman tulisi sisältää, ja miten se tulisi laatia ja ylläpitää eri tyyppisissä kiinteistöissä ja toimintaympäristöissä.

Suomessa pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa kiinteistön omistaja tai hallinnoija. Tämä koskee sekä asuin- että liikekiinteistöjä. Asuinkiinteistöissä, kuten taloyhtiöissä, vastuu kuuluu yleensä taloyhtiön hallitukselle. Heidän on pelastuslain mukaan laadittava ja ylläpidettävä pelastussuunnitelmaa, joka kattaa kiinteistöön liittyvät riskit, ennaltaehkäisyn ja toimintatavat hätätilanteissa​​​​​​.

Kaupallisissa kiinteistöissä tai niissä toimivilla yrityksillä tilanne voi olla hieman erilainen. Jos yrityksen toiminta vaatii erityistä pelastussuunnitelmaa, voi yrityksen toiminnanharjoittaja tai vuokralainen olla vastuussa oman pelastussuunnitelmansa laatimisesta, joka täydentää kiinteistön yleistä suunnitelmaa. Tämä on erityisen tärkeää, kun yritystoiminta tuo mukanaan erityisriskejä, joita ei ole katettu kiinteistön yleisessä pelastussuunnitelmassa​.

 1. Taloyhtiöiden hallitukset: Vastuussa asuinrakennuksista, joissa on vähintään kolme huoneistoa.
 2. Liikekiinteistöjen omistajat ja hallinnoijat: Vastuussa, että heidän kiinteistöissä on noudatettava paloturvallisuusmääräyksiä ja varmistettava tilojen ja omaisuuden turvallisuus.
 3. Kaupallisissa kiinteistöissä toimivat yritykset: Erityisesti ne, joiden toiminta edellyttää erillistä tai erikoistunutta pelastussuunnitelmaa.

Pelastuslainsäädännön mukaan pelastussuunnitelma tulee päivittää säännöllisesti, jotta se pysyy ajantasaisena. Pelastussuunnitelma tulisi tarkistaa ja päivittää vähintään kerran vuodessa. On tärkeää, että pelastussuunnitelmasta selviää kaikki olennaiset muutokset kiinteistössä, kuten muutoksia rakennuksen rakenteissa, käyttötarkoituksessa, tai henkilöstössä.

Lisäksi, jos kiinteistössä tapahtuu merkittäviä muutoksia, kuten laajennuksia, peruskorjauksia tai toiminnallisia muutoksia, pelastussuunnitelma tulee päivittää näiden muutosten yhteydessä. Tämä varmistaa, että suunnitelma vastaa aina kiinteistön nykyistä tilannetta ja turvallisuusriskien hallintaa.

Yritysten ja organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että pelastussuunnitelman päivitykset dokumentoidaan ja että henkilöstö on tietoinen suunnitelman sisällöstä ja mahdollisista muutoksista. Koulutus ja harjoitukset ovat myös olennainen osa pelastussuunnitelman ylläpitoa ja henkilöstön valmiuden varmistamista hätätilanteiden varalta. 

Riskien arviointi: Aloita tunnistamalla ja arvioimalla kaikki kiinteistöön ja sen käyttöön liittyvät riskit. Tähän kuuluu tulipalon riski, mahdolliset vaaralliset aineet, erityiset riskialueet rakennuksessa, sekä kaikki muut turvallisuusriskit.

Turvallisuusmääräysten ja -vaatimusten tunnistaminen: Tutustu voimassa oleviin lainsäädäntöihin, kuten pelastuslakiin, sekä alakohtaisiin turvallisuusmääräyksiin ja -standardeihin, jotka koskevat kiinteistöäsi ja sen käyttöä.

Evakuointisuunnitelma: Laadi selkeät ohjeet ja reitit evakuointia varten. Merkitse evakuointireitit ja hätäuloskäynnit, ja varmista, että ne ovat aina esteettömiä.

Ensiapu- ja pelastusvälineiden sijoittelu: Varmista, että ensiapuvälineet ja palonsammutusvälineet ovat helposti saavutettavissa ja niiden sijainnit on merkitty selkeästi.

Tehtävien ja vastuiden määrittely: Määritä, kuka on vastuussa eri toimenpiteistä hätätilanteessa, kuten hälytyksen tekemisestä, ensiavun antamisesta, evakuoinnin johtamisesta ja yhteydenpidosta pelastusviranomaisten kanssa.

Koulutus ja harjoittelu: Järjestä säännöllistä koulutusta ja harjoituksia henkilöstölle pelastussuunnitelman mukaisista toimenpiteistä. Varmista, että kaikki tietävät, mitä heidän tulee tehdä hätätilanteessa.

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa: Konsultoi tarvittaessa paikallisia pelastusviranomaisia pelastussuunnitelman laatimisessa. He voivat tarjota arvokasta tietoa ja tukea.

Dokumentointi ja päivitykset: Dokumentoi pelastussuunnitelma selkeästi ja pidä se ajan tasalla. Päivitä suunnitelmaa säännöllisesti ja aina, kun kiinteistössä tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat turvallisuusriskien arviointiin.

Viimeistely ja tarkistus: Varmista, että pelastussuunnitelma on kattava ja ymmärrettävä. Tarkista, että kaikki tarvittavat tiedot ja ohjeet ovat mukana.

Pelastussuunnitelman laatiminen vaatii huolellisuutta ja asiantuntemusta. Se on jatkuvasti päivitettävä asiakirja, joka edellyttää säännöllistä tarkastelua ja päivitystä kiinteistön käytön ja olosuhteiden muuttuessa.

 • Asuinrakennukset: Taloyhtiöissä ja muissa asuinrakennuksissa, joissa vähintään kolme huoneistoa, pelastussuunnitelma on pakollinen.
 • Julkiset rakennukset: Koulut, päiväkodit, koulukodit, sairaalat, vanhainkodit, kirjastot, museot, kirkot ja muut julkiset rakennukset, joissa on suuri ihmismäärä tai erityisiä turvallisuusriskejä.
 • Liike- ja toimistorakennukset: Erityisesti suuremmat toimistorakennukset, kauppakeskukset ja muut liiketilat (yli 400 neliötä), joissa liikkuu paljon ihmisiä tai joissa on erityisiä turvallisuusriskejä.
 • Teollisuus- ja Varastorakennukset: Teollisuuslaitokset, varastot ja muut vastaavat kohteet, joissa käsitellään vaarallisia aineita tai joissa on muita merkittäviä turvallisuusriskejä.
 • Yleisötapahtumat ja väliaikaiset rakennelmat: Suuret yleisötapahtumat, messut, festivaalit ja muut tapahtumat, joissa on väliaikaisia rakennelmia ja suuria ihmismääriä.
 • Muut kohteet: Muita kohteita, joissa turvallisuusriskien arvioinnin perusteella katsotaan olevan tarpeen laatia pelastussuunnitelma. Tähän voi kuulua esimerkiksi yli 100 metriä pitkät tunnelit tai syvät kaivannot, yökerhot, ravintolat, leirintäalueet tai hotellit.

Pelastussuunnitelman laatimiseen kuluva aika voi vaihdella huomattavasti riippuen monista tekijöistä. Näitä ovat esimerkiksi kiinteistön koko ja monimutkaisuus, asiantuntemus sekä kiinteistön käyttötarkoitus ja siihen liittyvät erityisvaatimukset. Tässä on muutamia yleisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat aikatauluun:

Kiinteistön koko ja monimutkaisuus: Suuret tai monimutkaiset kiinteistöt, kuten teollisuuslaitokset tai suuret toimistorakennukset, vaativat yleensä enemmän aikaa pelastussuunnitelman laatimiseen kuin pienemmät tai yksinkertaisemmat kiinteistöt.

Riskien arviointi: Perusteellinen riskien arviointi on aikaa vievä prosessi, mutta se on olennainen osa pelastussuunnitelman laatimista.

Keskimäärin, pienemmän tai yksinkertaisemman kiinteistön pelastussuunnitelman voisi laatia muutamassa päivässä tai viikossa, kun taas suuremmille ja monimutkaisemmille kiinteistöille prosessi voi kestää useita viikkoja tai jopa kuukausia. Tärkeää on huolellisuus ja kattavuus, jotta suunnitelma on tehokas ja täyttää kaikki lainsäädännölliset vaatimukset.

Suomessa pelastussuunnitelman voi laatia useampi taho, riippuen kiinteistön tyypistä, koosta ja vaatimuksista. Tärkeää on, että suunnitelman laatijalla on riittävä asiantuntemus ja ymmärrys pelastuslaista ja alan standardeista sekä kyseisen kiinteistön erityispiirteistä.

Pelastussuunnitelman voi laatia esimerkiksi: 

 • Kiinteistön omistaja tai hallinnoija voi laatia pelastussuunnitelman itse, mikäli hänellä on tarvittava tietotaito ja ymmärrys pelastuslaista ja kiinteistön erityispiirteistä.
 • Yritykset, jotka ovat erikoistuneet pelastussuunnitelmien laatimiseen. Nämä yritykset tarjoavat asiantuntemusta ja kokemusta pelastussuunnitelmien laatimiseen erilaisiin kiinteistöihin.

Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiöt saattavat edellyttää pelastussuunnitelmaa osana kiinteistövakuutusta, erityisesti jos kyseessä ovat suuremmat tai erityistä riskiä sisältävät kiinteistöt. Pelastussuunnitelman olemassaolo voi olla yksi tekijä vakuutusehtojen määrittelyssä ja se voi vaikuttaa myös vakuutusmaksujen suuruuteen.

Pelastussuunnitelman vaatiminen perustuu usein haluun varmistaa, että kiinteistön omistaja tai haltija on tunnistanut ja hallitsee mahdollisia riskejä, mikä voi vähentää vahinkojen todennäköisyyttä ja vakavuutta. Vakuutusyhtiöt arvostavat riskienhallintatoimia, kuten pelastussuunnitelmaa, koska ne osoittavat proaktiivista lähestymistapaa kiinteistön turvallisuuden ylläpitämiseen.

On suositeltavaa tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstäsi tai vakuutuksen tarjoajalta, mitä vaatimuksia he asettavat pelastussuunnitelman suhteen. Joissakin tapauksissa vakuutusyhtiö voi tarjota ohjeita tai resursseja pelastussuunnitelman laatimiseksi tai parantamiseksi.

Pelastussuunnitelman hinta vaihtelee useiden tekijöiden perusteella, eikä ole olemassa yhtä kiinteää hintaa.

Hintaan vaikuttavat muun muassa:

 • Kiinteistön koko ja monimutkaisuus: Suuret tai monimutkaiset kiinteistöt, kuten teollisuuslaitokset tai laajat toimistorakennukset, vaativat yleensä kattavampaa ja yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
 • Kiinteistön käyttötarkoitus: erityyppiset kiinteistöt, kuten koulut, sairaalat tai teollisuuskiinteistöt, vaativat erikoistuneempia turvallisuusratkaisuja.
 • Tarvittavien asiantuntijoiden määrä ja taso: Jos suunnitelman laatimiseen tarvitaan erikoisasiantuntijoita, kuten paloturvallisuusinsinöörejä tai riskienhallinnan asiantuntijoita.
 • Lisäpalvelut: Henkilökunnan koulutukset, harjoitukset, tarkastuskierroksella havaittujen turvallisuuspuutteiden korjaukset ja huollot.

Asuinkiinteistöt 

 • Alkaen 200,00€ kun kohteessa on esimerkiksi kolme asuinhuoneistoa

Liikekiinteistöt 

 • Alle 2000 neliötä alkaen 600,00€ 

Tapahtumat 

 • yli 200 henkilön tapahtumat alkaen 600,00€