Tie­to­suo­ja­se­los­te

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jä

Nimi: Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy

Y‑tunnus: 2748010–4

Osoi­te: Tul­va­nii­tyn­tie 18

Pos­ti­nu­me­ro: 01680

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Vantaa

Puhe­lin­nu­me­ro:  010 2745270

Säh­kö­pos­tio­soi­te: toimisto@uskallaauttaa.fi

2. Rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­va henkilö

Nimi: Jari Kouvalainen

Yri­tys: Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy

Y‑tunnus: 2748010–4

Osoi­te: Tul­va­nii­tyn­tie 18

Pos­ti­nu­me­ro: 01680

Pos­ti­toi­mi­paik­ka: Vantaa

Puhe­lin­nu­me­ro:  010 2745271

Säh­kö­pos­tio­soi­te: toimisto@uskallaauttaa.fi

3. Rekis­te­rin nimi

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n asia­kas- ja markkinointirekisteri

4. Rekis­te­rin käyttötarkoitus 

Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään seu­raa­viin käyttötarkoituksiin:

 • Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n pal­ve­lui­den tuot­ta­mi­nen, kehit­tä­mi­nen ja seu­ran­ta sekä asia­kas­pal­ve­lun toteuttaminen.
 • Asia­kas­suh­teen hoi­ta­mi­nen ja kehittäminen.
 • Asia­kas­suh­de­vies­tin­nän ja mark­ki­noin­nin toteuttaminen.
 • Mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin ja asioin­nin helpottamiseksi.
 • Lakiin ja viran­omais­mää­räyk­siin perus­tu­vien vel­voit­tei­den hoitaminen.

5. Tie­to­jen kerää­mi­sen ja käsit­te­lyn peruste

Asiak­kaan tie­to­ja kerä­tään ja käsi­tel­lään asiak­kaan suos­tu­muk­sel­la, asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön pane­mi­sek­si tai Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n lakiin tai viran­omais­mää­räyk­siin perus­tu­viin vel­voit­tei­den takia.

6. Rekis­te­rin tietosisältö

 • Nimi
 • Puhe­lin­nu­me­ro
 • Säh­kö­pos­ti
 • Osoi­te (katuo­soi­te, pos­ti­nu­me­ro, paikkakunta)
 • Yri­tys
 • Y‑tunnus
 • Las­ku­tuso­soi­te
 • Yhteys­hen­ki­lön nimi, säh­kö­pos­ti, puhelinnumero
 • Hen­ki­lö­tun­nus (jos viranomaisvaatimus)
 • Suo­ri­te­tut kurssit

7. Tie­to­jen säilytysaika

Hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­te­tään niin kau­an, kun nii­tä tar­vi­taan asiak­kaan kans­sa teh­tä­vän sopi­muk­sen täy­tän­töön­pa­ne­mi­sek­si, asia­kas­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sek­si, kir­jan­pi­to- tai muun pakot­ta­van laki­sää­dän­nön tai viran­omais­mää­räys­ten täyttämiseksi.

8. Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet 

Rekis­te­riin kerä­tään asiak­kaa­seen liit­ty­viä tietoja :

 • Kou­lu­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen yhteydessä
 • Pal­ve­lui­den käy­tön yhteydessä
 • Asia­kas­pal­ve­lun yhteydessä
 • Suo­raan asiakkaalta
 • Jul­ki­sis­ta rekis­te­reis­tä ja tietolähteistä

9. Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siir­to EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolelle 

Asia­kas­tie­to­ja ei luo­vu­te­ta tai siir­re­tä Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n tai Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n pal­ve­lui­den tuo­tan­toon osal­lis­tu­vien osa­puo­lien ulko­puo­lel­le ilman laki­sää­teis­tä perustetta. 

Osa Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n käyt­tä­mis­tä ulko­puo­li­sis­ta pal­ve­lun- tai ohjel­mis­ton­tar­joa­jis­ta saat­ta­vat säi­lyt­tää tie­to­ja EU:n tai Euroo­pan talous­a­lu­een ulkopuolella.

10. Rekis­te­rin suojaus

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tie­to­tur­val­li­suus var­mis­te­taan tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sin tek­ni­sin ja hal­lin­nol­li­sin toi­men­pi­tein. Hen­ki­lö­tie­dot on suo­jat­tu asiat­to­mal­ta pää­syl­tä ja lait­to­mas­ti tai vahin­gos­sa tapah­tu­val­ta tie­to­jen­kä­sit­te­lyl­tä. Tie­to­jen käyt­tö­oi­keus on vain niil­lä rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luk­ses­sa ole­vil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka tar­vit­se­vat tie­to­ja tehtävissään.

11. Tar­kas­tusoi­keus

Asiak­kail­la on oikeus tar­kis­taa, mitä hän­tä kos­ke­via tie­to­ja Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n asia­kas­re­kis­te­riin on tal­len­net­tu. Tar­kis­tus­pyyn­tö tulee osoit­taa kir­jal­li­ses­ti ja alle­kir­joi­tet­tu­na rekis­te­rin­pi­tä­jän osoit­tee­seen. Asiak­kaan tulee esit­tää tar­kas­tus­pyyn­nös­sä tie­don etsi­mi­seen tar­peel­li­set asiak­kaan perustiedot.

Tar­kas­tusoi­keus on mak­su­ton enin­tään ker­ran vuo­des­sa toteutettuna.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus vaa­tia vir­heel­lis­ten tai van­hen­tu­nei­den tie­to­jen oikai­sua tai pois­ta­mis­ta tai tie­to­jen siir­toa jär­jes­tel­mäs­tä toi­seen. Hänel­lä on myös oikeus rajoit­taa tai vas­tus­taa tie­to­jen­sa käsit­te­lyä EU:n tie­to­suo­ja-ase­tuk­sen artiklo­jen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus peruut­taa aiem­min anta­man­sa suos­tu­mus tie­to­jen käsit­te­lyl­le tai teh­dä hen­ki­lö­tie­to­jen­sa käsit­te­lyyn liit­ty­vis­tä sei­kois­ta vali­tus valvontaviranomaiselle.

Rekis­te­röi­dyl­lä on myös oikeus kiel­tää tie­to­jen­sa käyt­tö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Lisätietoa

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy pidät­tää oikeu­den päi­vit­tää ja muut­taa tätä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Muu­tok­sis­ta voi­daan ilmoit­taa asiak­kaal­le tai olla ilmoittamatta.