Etä­kou­lu­tus ja ensia­pu­kurs­si — nyt meil­tä saa­ta­vil­la. Osal­lis­tu vaik­ka kotoa­si käsin.

Kuten van­hem­pi­na hyvin tie­däm­me, lap­si­per­hei­den arjes­sa syn­tyy välil­lä tilan­tei­ta, jois­sa ensia­pu­tai­to­ja tar­vi­taan. Monet tilan­teet hoi­tu­vat onnek­si säi­käh­dyk­sen ja mah­dol­li­sen ensia­vun anta­mi­sen jäl­keen koti­seu­ran­nal­la. Jois­sa­kin tilan­teis­sa on kui­ten­kin syy­tä läh­teä lää­kä­riin ja hen­keä uhkaa­vis­sa tilan­teis­sa tulee aina soit­taa ambu­lans­si pai­kal­le (112) sekä oli­si hyvä oma­ta tie­toa ja tai­toa, joil­la rak­kaim­man sel­viä­mis­tä voi­daan tukea ja toi­pu­mis­ta nopeuttaa.

Koro­na­vi­ruk­sen (COVID- 19) leviä­mi­sen estä­mi­sek­si kaik­ki Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lui­den lähio­pe­tuk­se­na jär­jes­tet­tä­vät ensia­pu­kou­lu­tuk­set on tois­tai­sek­si kes­key­tet­ty kevään 2020 osalta. 

Asiak­kai­dem­me toi­vei­den perus­teel­la olem­me päät­tä­neet jat­kaa myös tänä vai­kea­na aika­na näi­den tär­kei­den ensia­pu­tai­to­jen kou­lut­ta­mis­ta. Vaik­ka nyt täy­tyy ottaa fyy­sis­tä etäi­syyt­tä mui­hin ihmi­siin, kaik­ki kou­lu­tuk­sem­me jat­ku­vat täl­lä het­kel­lä etä­kou­lu­tuk­si­na. Osa fyy­si­sis­tä ensia­pu­tai­to­jen har­joit­te­lus­ta voi­daan teh­dä sovel­taen myös etäyh­tey­den väli­tyk­sel­lä, mut­ta esi­mer­kik­si elvy­tys­har­joi­tuk­set toteu­tam­me eril­li­si­nä har­joi­tus­ker­toi­na tilan­teen sen salliessa.

Ensim­mäi­nen Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n jär­jes­tä­mä etä­kou­lu­tus on Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kou­lu­tus, joka pide­tään 2.4.2020. Jär­jes­täm­me etä­kou­lu­tuk­sia kevään aika­na vii­koit­tain. Täl­lä het­kel­lä kurs­si­ka­len­te­riin on avat­tu etä­kou­lu­tuk­set huh­ti­kuun osal­ta, mut­ta täy­den­näm­me sitä myös tou­ko­kuun ja kesän osal­ta mah­dol­li­sim­man pian. Kou­lu­tuk­seen voi­vat osal­lis­tua kaik­ki samas­sa talou­des­sa asuvat.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kou­lu­tuk­sen tar­koi­tus on antaa työ­ka­lu­ja las­ten van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le, las­ten paris­sa työs­ken­te­le­vil­le sekä har­ras­ta­vil­le toi­min­taan eri­lai­siin ensia­pua vaa­ti­viin tilan­tei­siin. Kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi taval­li­sim­mat las­ten tapa­tur­mat, sai­ras­koh­tauk­set sekä hen­keä uhkaa­vat tilanteet. 

Myös etä­kurs­seil­lam­me käy­dään lähi­kurs­seil­tam­me tutuin inte­rak­tii­vi­sin ja osal­lis­ta­vin kei­noin läpi eri­lai­sia arjen haas­tei­ta sekä hätä­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mis­ta ja toimimista. 

Etä­kurs­sil­lam­me on siis mah­dol­li­suus pait­si oppia vii­mei­sim­piä toi­min­ta­mal­le­ja havain­noi­den, myös vai­kut­taa aktii­vi­ses­ti kurs­sin kul­kuun kysy­myk­sil­lä ja vaih­toeh­toi­sia toi­min­ta­mal­le­ja ehdottaen. 

Mitä tar­vi­taan etä­kou­lu­tuk­seen osallistumiseen:

  • Toi­mi­van nettiyhteys
  • Tie­to­ko­ne tai älypuhelin/tabletti
  • Kuulokkeet/kaiuttimet
  • Mik­ro­fo­ni
  • Web­ka­me­ra (ei pakollinen)

Suo­sit­te­lem­me tes­taa­maan mik­ro­fo­nin ja mah­dol­li­sen web­ka­me­ran toi­min­nan ennen koulutusta.

Käy­täm­me suo­jat­tu­ja yhteyk­siä. Tal­len­nam­me kurs­sin osal­lis­tu­jil­le kat­sot­ta­vak­si uudel­leen. Emme tal­len­na kes­kus­te­lu­ja. Osal­lis­tu­jien ei ole mah­dol­lis­ta itse tal­len­taa esi­tys­tä eikä keskusteluja.

Toi­vo­tam­me tei­dät läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si kurs­seil­lem­me kotoan­ne käsin. Kat­so avoi­met etä­kou­lu­tuk­sem­me osoit­tees­ta www.uskallaauttaa.fi/kurssihaku. Lisä­tie­toa Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h etä­kurs­sis­ta löy­dät tääl­tä.

 

Mar­ko Ahtonen

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy