Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h etäkurssi

Ainut­ker­tai­nen Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­si on Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n kehit­tä­mä sekä raken­ta­ma koko­nai­suus kai­kil­le van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le, ensim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le, las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le. Nyt myös ver­kos­sa etäkurssina.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h

Opi ensia­pua etä­kurs­sin avul­la ver­kos­sa. Suo­sit­tu ja pidet­ty Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sim­me on siir­ty­nyt nyt myös internetiin.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h etä­kurs­si jär­jes­te­tään täy­sin ver­kos­sa reaa­liai­kai­ses­ti eli voit osal­lis­tua kurs­sil­le vaik­ka kotoa­si käsin.

Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le ja ensim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja harrastaville.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin vanhempia. 

Kurs­sin sisältö:

  • Hätä­ti­lan­teen tunnistaminen
  • Taju­ton lapsi
  • Elo­ton lap­si ja elvytys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, vam­mo­ja, tapa­tur­mia sekä myrkytyksiä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysiologiaa

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet etä­kurs­sien sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Etä­kurs­sil­lam­me käy­dään inte­rak­tii­vi­sin ja osal­lis­ta­vin kei­noin läpi eri­lai­sia arjen haas­tei­ta sekä hätä­ti­lan­tei­den tun­nis­ta­mis­ta ja toi­mi­mis­ta siinä.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet etä­kurs­sil­lam­me on siis mah­dol­li­suus pait­si oppia vii­mei­sim­piä suo­si­tus­ten mukai­sia toi­min­ta­mal­le­ja havain­noi­den, myös vai­kut­taa aktii­vi­ses­ti kurs­sin kul­kuun kysy­myk­sil­lä ja vaih­toeh­toi­sia toi­min­ta­mal­le­ja ehdottaen.

Täl­le kurs­sil­le voit luon­nol­li­ses­ti osal­lis­tua myös oman vau­van kans­sa. Oman vau­van avul­la voi kokeil­la ilman voi­man käyt­tä­mis­tä myös osaa kurs­sil­la esi­tel­tä­vis­tä toimintamalleista.

Kurs­sin kes­to on 4 oppi­tun­tia (a 45 min), etä­kurs­sin aika­na pide­tään 2(-3) kpl 5–10 minuu­tin taukoa.

Suo­sit­te­lem­me luo­tet­ta­vaa net­tiyh­teyt­tä sekä mik­ro­fo­nin ja halu­tes­sa­si myös web­ka­me­ran käy­tön tes­taa­mis­ta ennen kurssia.

Kurs­sin hin­ta on 69 € / osal­lis­tu­ja (sisäl­täen alv 24%). Kurs­sin hin­ta sisäl­tää säh­köi­sen kertausmateriaalimme.

Kysy tar­jous­ta yri­tyk­sel­len­ne / ryh­mäl­len­ne rää­tä­löi­dys­tä Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurssista.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h etä­kurs­sil­tam­me kir­joi­te­taan todis­tus. Jos tar­vit­set todis­tus­ta, huo­mioit­han että kurs­si­mak­su on henkilökohtainen.

Olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut kurs­seil­lem­me, joko lähio­pe­tuk­seen tai etä­nä vaik­ka kotoa­si käsin.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.