Hei sinä lap­si, joka aloi­tat tar­han, esi­kou­lun tai kou­lun. Van­hem­mat­kin lap­set voi­vat kuun­nel­la, vaik­ka tää ei oo coo­lia.

Aikui­sia on valis­tet­tu nyt kuvin, videoin, teks­tein ja mai­nok­sin eri mediois­sa, eri orga­ni­saa­tioi­den ja ihmis­ten toi­mes­ta niin pal­jon, että luu­li­si aikuis­ten jo osaa­van nämä asiat vaik­ka sil­mät kiin­ni unis­saan.

Mut­ta kun ei. Me aikui­set olem­me puu­päi­tä.

Me emme aina pysäh­dy suo­ja­tien eteen pääs­tääk­sem­me kou­luun rien­tä­vän eka­luok­ka­lai­sen tur­val­li­ses­ti ylit­se.

Me emme aina pysäh­dy, kun naa­pu­ri­kais­tan auto on pysäh­ty­nyt suo­ja­tien eteen pääs­tääk­seen sinut tur­val­li­ses­ti ylit­se.

Me emme aina pysäh­dy, vaik­ka punai­nen valo oli­si jo vaih­tu­nut.

Pyy­däm­me­kin sinul­ta lap­si pal­jon. Sinun ei pitäi­si jou­tua otta­maan vas­tuu­ta aikuis­ten höl­möi­lyis­tä. Ennen­kuin läh­det ylit­tä­mään tie­tä, kat­so onko se tur­val­lis­ta. Ja kun astut ajo­ra­dal­le, mene varoen ylit­se.

Sil­lä me aikui­set olem­me puu­päi­tä. Ja sinun ei pidä jou­tua mak­sa­maan hin­taa sii­tä.

Hyvää ja tur­val­lis­ta kou­lun tai tar­han alkua sinul­le!

Uskal­la Aut­taa — Älä Jätä Pulaan
Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut
www.uskallaauttaa.fi