Hen­gi­tys­tei­den avaa­mi­nen on hen­keä pelas­ta­va toi­men­pi­de!

Uskal­lan aut­taa taju­ton­ta! Uskal­lan aut­taa louk­kaan­tu­nut­ta!

Edel­leen vah­va­na elää usko­mus, että louk­kaan­tu­nut­ta tai taju­ton­ta ei sai­si kos­kea eikä aut­taa lisä­vau­rioi­den pelos­sa. Taju­ton ei itse hal­lit­se eli­mis­töään ja kun pää vai­puu huo­noon asen­toon, kie­li valah­taa nie­luun tuk­kien hen­gi­tys­tiet. Eli eli­mis­tön toi­min­nan kan­nal­ta tär­keä polt­toai­ne hap­pi ei pää­se iki­nä hen­gi­tys­tei­hin eikä keuh­koi­hin eikä veren­kier­ron ohjaa­ma­na koh­de­so­luun­sa.
Oli se solu sit­ten aivois­sa, munuai­sis­sa tai vaik­ka var­paan kär­jes­sä.

Jokai­nen solu ihmi­ses­sä tar­vit­see hap­pea sel­vi­täk­seen. Jos polt­toai­ne lop­puu myös moot­to­ri sam­muu eli hapen­puu­te aiheut­taa elot­to­muu­den noin kah­des­sa minuu­tis­sa. Ilman toi­men­pi­tei­tä ihmi­ses­tä tulee elo­ton ja elot­to­muus ilman toi­men­pi­tei­tä joh­taa taat­tuun kuo­le­maan.

Kun jou­dun hätä­ti­lan­tee­seen, en yri­tä estää tois­ta ihmis­tä pelas­ta­mas­ta toi­sen ihmi­sen hen­keä. Louk­kaan­tu­nut­ta saa ja pitää käsi­tel­lä!

Kos­ka hen­gi­tys­tei­den avaa­mi­nen on hen­keä pelas­ta­va toi­men­pi­de!

Uskal­lan aut­taa taju­ton­ta! Uskal­lan aut­taa louk­kaan­tu­nut­ta! Uskal­lan antaa ensia­pua tar­vit­se­val­le!

Uskal­la Aut­taa — Älä Jätä Pulaan
www.uskallaauttaa.fi