En otta­nut kuvia. Sik­si tämä päi­vi­tys ei sisäl­lä yhtään. Sen sijaan nyt kan­nat­taa lukea aja­tuk­sel­la ja jakaa tämä ihmi­sil­le. Kos­ka tämä tari­na on vali­tet­ta­vas­ti tot­ta ja tois­tu­vaa.

En otta­nut kuvia. Oli­sin voi­nut ottaa teis­tä kuvan päl­lis­te­le­mäs­sä tiel­lä edes­säm­me, kun pelas­tus­ajo­neu­vot saa­pu­vat tuli­pa­lo­pai­kal­le ja yrit­tä­vät pääs­tä ohit­sen­ne. Mut­ta en otta­nut, kos­ka meil­lä oli muu­ta­kin teke­mis­tä pai­kal­la.

En otta­nut kuvia. Toi­sin kuin te lap­set ja vali­tet­ta­vas­ti myös aikui­set, jot­ka palo­pai­kal­la täy­tit­te tiet ja estit­te häly­tys­ajo­neu­vo­jen ajoa koh­tee­seen.

En otta­nut kuvia. Enkä mei­nan­nut jää­dä tapah­tu­ma­pai­kal­la ope­roi­vien pelas­tusyk­si­köi­den alle, nii­den yrit­täes­sä teh­dä työn­sä mah­dol­li­sim­man hyvin.

En otta­nut kuvia. Sen sijaan työ­ai­kaa­ni ja ener­gi­aa­ni meni todis­taes­sa useam­paa­kin vaa­ra­ti­lan­net­ta, kun juos­taan peruut­ta­van paloau­ton taak­se.

En otta­nut kuvia. Edes saa­des­sa­ni ihmet­te­le­viä kat­sei­ta ja vähek­sy­vää kie­len­käyt­töä, kun ohja­sin lap­sia pois liik­ku­vien iso­jen ajo­neu­vo­jen edes­tä pois.

En otta­nut kuvia. Vaik­ka teis­tä oli­si saa­nut hie­non jouk­ko­sel­fien.

En otta­nut kuvia. Kos­ka minul­la oli parem­paa­kin teke­mis­tä.

Jos otan kuvia, en estä pelas­tus­vi­ran­omai­sia teke­mäs­tä työ­tään.

Jos otan kuvia, en altis­tu itse autet­ta­vak­si juok­sen­te­le­mal­la päät­tö­mäs­ti liik­ku­vien pelas­tus­ajo­neu­vo­jen seas­sa.

Jos otan kuvia, mie­tin haluan­ko kuva­ta toi­sen hätää.

Jos otan kuvia, mie­tin haluai­sin­ko omaa tai lähei­se­ni hätää kuvat­ta­van.

Uskal­la Aut­taa — Älä Jätä Pulaan
Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut
www.uskallaauttaa.fi