Etätyön haasteet ensiapuvalmiuden ja turvallisuuden näkökulmasta

COVID-19-pandemian aikana monet yritykset ja organisaatiot siirtyivät etätyöhön vähentääkseen tartuntariskiä. Tämä pakotti yritykset sopeutumaan etätyömalliin nopeasti, ja monilla toimialoilla havaittiin, että työntekijät voivat olla yhtä tuottavia tai jopa tuottavampia työskennellessään etänä. 

Etätyöstä ja hybridityöskentelystä on tullut entistä suositumpaa ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa yrityksissä on jouduttu pohtimaan, pätevätkö työturvallisuuslain asettamat velvoitteet myös etätyön osalta. Miten työnantaja voi taata ja varmistaa työntekijän turvallisuuden ja terveyden etätyössä? Mitkä ovat työantajan velvoitteet? 

Asia ei kovin yksiselitteinen, niin päätimme kysyä vastauksia aluehallintavirastosta. 

Kysymykset etätyöstä aluehallintavirastolle

Esitimme aluehallintovirastolle liudan kysymyksiä etätyöhön liittyen. Kokosimme alle etelä-Suomen aluehallintoviraston vastaukset, sekä pyrimme selkeyttämään vastauksia kaikille ymmärrettäviksi.

ESITETYT KYSYMYKSET

  • Onko työnantajalla velvollisuus huolehtia työntekijöidensä ensiavusta myös silloin, kun työntekijät tekevät etätöitä. Onko työsuojelulain ensiapuun liittyvistä velvoitteista tai työsuojelu.fi verkkopalvelun ohjeistuksista mahdollista poiketa etätyön osalta?
  • Onko työnantajan ohjeistettava etätöissä olevia henkilöitä toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä?
  • Miten työnantajan tulee huolehtia etätyöntekijöiden ensiavun järjestämisestä ja mitä toimenpiteitä tässä yhteydessä vaaditaan?

Onko työnantajalla velvollisuus huolehtia työntekijöidensä ensiavusta myös silloin, kun työntekijät tekevät etätöitä?

Näin Etelä-Suomen Aluehallintovirasto vastasi:
Etätyöstä ei ole erillistä lainsäädäntöä. Työlainsäädäntöä sovelletaan myös etätyöhön ja kysymäänne ensiavun järjestämiseen. Säädettyjen velvoitteiden noudattamisessa otetaan kuitenkin huomioon työnantajan työhön ja työolosuhteisiin kohdistuvat toimintamahdollisuuksien rajoitukset.  Etätyön luonteeseen kuuluu työntekijälle siirtynyt suurempi vastuu huolehtia työympäristönsä turvallisuudesta, lepoaikojen pitämisestä sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisesta. Työehtosopimusten mahdolliset määräykset etätyöstä tulee myös ottaa huomioon. Etätyöhön ryhtyminen edellyttää yhteisymmärrystä työntekijän ja työnantajan välillä. Työyhteisöä laajemmin koskevat periaatteet käsitellään yhteistoiminnassa työpaikalla. Työnantajalla on vastuu kaikkien työntekijöidensä turvallisuudesta ja terveydestä työssä, mukaan lukien etätyötä tekevät. Työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita, joten työturvallisuuden hallintaan on syytä kehittää hyviä yhteistyökäytäntöjä työpaikalla.

Työnantajalla on siis velvollisuus huolehtia myös etätyötä tekevien työntekijöiden ensiavusta. Työnantaja vastaa esimerkiksi siitä, että jokaisella työpisteellä on ensiapukoulutettua henkilöstöä ja työn riskit huomioiden tarvittavat ensiapuvälineet.  Työlainsäädäntö ja ensiavun tarjoamista koskevat velvoitteet pätevät etätyössä samoin kuin muussakin työssä. Käytännön toimintamahdollisuudet voivat kuitenkin rajoittaa niiden soveltamista, jonka vuoksi on tärkeää sopia yhteisistä käytännöistä.

Onko työnantajan ohjeistettava etätöissä olevia henkilöitä toimenpiteistä, joihin tapaturman tai sairastumisen sattuessa on ensiavun saamiseksi ryhdyttävä?

Näin Etelä-Suomen Aluehallintovirasto vastasi:
Työnantaja vastaa etätyöntekijän työterveydestä ja -turvallisuudesta. Tietyt työturvallisuuslain säännökset soveltuvat kodin olosuhteisiin kuitenkin vain rajoitetusti. Etätyöstä sovittaessa on hyvä määritellä työpaikalla myös toimintaohjeet tapaturman tai sairauden sattuessa. Riittävän ensiapuvalmiuden järjestäminen työpaikalle on työnantajan vastuulla. 

Työnantajan on ohjeistettava etätyötä tekeviä työntekijöitä siitä, miten toimia tapaturman tai sairastumisen sattuessa. Työterveyshuolto auttaa määrittelemään ensiapuvalmiuden tason etätyössä, mutta työnantajan vastuulla on varmistaa riittävä ensiapuvalmius ja antaa työntekijöille tarvittavat ohjeet tapaturmien ja sairastumisien varalle.

Mikäli työnantajan tulee huolehtia myös etätyöntekijöiden ensiavun järjestämisestä, niin mitä toimenpiteitä tässä yhteydessä vaaditaan?

Näin Etelä-Suomen Aluehallintovirasto vastasi:
Työterveyshuollolla on velvollisuus arvioida ensiapuvalmiuden tarve työpaikalla ja määritellä riittävä ensiapuvalmiuden taso (muun muassa ensiapukoulutettujen määrä, ensiapukurssien sisältö sekä ensiaputarvikkeiden määrä ja laatu). Jotta työterveyshuolto voi tehdä arvioinnin, tulee työnantajan antaa riittävät tiedot työpaikasta, työympäristöstä, siellä tehtävästä työstä ja muutenkin kaikesta, mikä on merkityksellistä ensiapuvalmiuden arvioinnissa. Työnantajan hyvä käyttää työterveyshuollon asiantuntemusta  ensiapuvalmiuden osalta. Ensiapuvalmiuteen vaikuttavat lähtötiedot ovat erittäin tärkeitä. Etätyön luonne ja erityispiirteet on hallittava, jotta mahdollisiin vaaroihin ja ongelmiin voidaan varautua ja luoda terveelliset, turvalliset työtä tukevat olosuhteet myös etätyöläiselle. Työturvallisuuslaki edellyttää työn vaarojen ja haittojen tunnistamista, arviointia sekä ennaltaehkäiseviä että korjaavia toimenpiteitä myös etätyön osalta. Arvioinnin suunnittelussa on syytä miettiä, miten riskit arvioidaan ja mitkä riskit painottuvat etätyössä.

Varsinaisesti työturvallisuuslaissa ei ole määritelty mitään etätyöstä ensiavun osalta, mutta työterveyshuollon ja oman työsuojeluorganisaation kanssa tulee arvioida tämäkin tarve. Työterveyshuolto määrittelee työpaikkaselvityksen yhteydessä ensiavun tarpeen ja koulutuksen.

Työnantajan huolehtimisvelvoite sekä haitta- ja vaaratekijöiden tunnistaminen koskevat myös etätyötä. Huolehtimisvastuu tarkoittaa, että työnantajalla on  velvollisuus huolehtia työn tekemisen turvallisuudesta. Työnantaja voi kannustaa työntekijöitä kartoittamaan etätyön työympäristön vaaroja, esimerkiksi samalla tavoin kuin niitä arvioidaan työpaikallakin (esim. poistumistiet, tapaturmavaarat).

Työpaikan työsuojelun ja työterveyshuollon ammattilaiset tukevat työnantajaa riskinarvioinnissa.

Työnantajalla on vastuu järjestää etätyötä tekevien työntekijöidensä ensiapuvalmius. Tämä sisältää riittävän ensiapukoulutuksen, ensiapuvarusteiden saatavuuden ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen hätätilanteisiin. Työterveyshuolto auttaa arvioimaan tarvittavan ensiapuvalmiuden tason ja tarvittavien toimenpiteiden suunnittelussa otetaan huomioon etätyön erityispiirteet.