Erilaisten EA-lyhennelmien käyttäminen Julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa on ongelmallista

Julkisissa hankinnoissa ja kilpailutuksissa erilaisten EA-lyhennelmien käyttö on kielletty, sillä niillä viitataan usein tavaramerkkeihin. Väärinkäsitykset terminologiassa johtuvat usein vanhan kielenkäytön jatkumisesta, mikä voi rajoittaa avoimen kilpailun periaatetta, suosien etukäteen tiettyjä toimijoita. On tärkeää, että viestimme jatkuvasti muutoksesta ja pyrimme yhdessä käyttämään työsuojeluhallinnon mukaista terminologiaa.

Vuonna 2023, työsuojeluhallinto päivitti ensiapukoulutuksen ohjeistuksensa, jolloin uusi “ensiapuvalmius”-osio korvasi vanhat oppaat ja lyhenteet uudella terminologialla. Tämä muutos johtui siitä, että aiemmin työsuojeluhallinnnon oppaissa olleet EA-lyhenteet ovat tavaramerkkejä, eikä niiden vapaaseen käyttöön ole oikeutta. Nyt esimerkiksi kaksipäiväisestä ensiapukurssista käytetään nimitystä “Ensiavun peruskurssi”.

Uuden terminologian käyttöönotto on ollut hidasta, mutta Uskalla Auttaa Oy on aktiivisesti puuttunut kilpailutuksiin, joissa vanhaa terminologiaa on käytetty. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kilpailutuksessa, jossa EA-lyhenteitä käytettiin, Uskalla Auttaa Oy kerkesi viemään asian jo markkinaoikeuteen asti, kunnes kilpailutus keskeytettiin Helsingin kaupunkin toimesta ennen markkinaoikeuden käsittelyä.

Uskalla Auttaa Oy on tämän ja viime vuoden aikana saanut oikaistuksi kymmeniä virheellisiä hankinnan kuvauksia. Uskalla Auttaa Oy:n toimitusjohtaja Marko Ahtonen korostaa, että yrityksen tavoitteena on edistää tasapuolista ja yhdenvertaista kohtelua koulutusmarkkinoilla. Tämä tekemämme työ hyödyttää meidän lisäksemme myös erityisesti muita pienempiä toimijoita, jotka ilman tätä työtä jäisivät kilpailutusten ulkopuolelle kykenemättä haastamaan virheellisiä hankintakuvauksia vähäisten resurssiensa vuoksi. Olemme saaneet positiivista palautetta toiminnastamme jopa kilpailijoiltamme ja tämä luo uskoa, ettemme ole ainoita, jotka näkevät tämän merkityksellisenä asiana.

Koronapandemian aikana ja sen jälkeen ensiapukoulutusalalla on tapahtunut merkittäviä muutoksia, mukaan lukien monien pienten toimijoiden lopettaminen. Uskalla Auttaa Oy uskoo monimuotoisen koulutustarjonnan olevan kaikkien etu ja pyrkii aktiivisesti varmistamaan, että julkiset hankinnat ja kilpailutukset ovat oikeudenmukaisia ja avoimia, estäen näin epätasapuoliset käytännöt. Tämä osaltaan vahvistaa meidän ja myös pienempien toimijoiden toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Uskalla Auttaa Oy:n panostus monimuotoisen ensiapukoulutuskentän kehittämiseen ulottuu laajemmalle kuin pelkästään nykyisiin toimiin. Olemme aktiivisesti työstämässä kattavaa koulutus- ja materiaalipakettia, joka mahdollistaa yksittäisten ensiapukouluttajien itsenäisen toiminnan ilman tarvetta kalliiden koulutusorganisaatioiden palveluille. Tämä resurssi tarjotaan ensi vuoteen mennessä maksuttomasti kaikille kriteerit täyttäville kouluttajille, mikä yhdessä samaan aikaan julkaistavan koulutushakupalvelumme kanssa pyrkii mullistamaan ensiapukoulutusalan. Uskomme, että näiden aloitteiden myötä ensiapu- ja muut turvallisuuskoulutukset eivät tulevaisuudessa keskity enää pelkästään suurille toimijoille, vaan tarjoavat laajemmat mahdollisuudet koko koulutuskentälle.