Ensiapuvalmius ja ensiapukoulutus – Työsuojeluhallinnon ohjeistukset muuttuneet

Viimeisen muutos työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa: 01.03.2023
Viimeisin päivitys tällä sivulla: 16.08.2023

Uudet ohjeistukset ensiapuvalmiuteen! Työsuojeluhallinto uudisti ohjeistuksensa työpaikan ensiapuvalmiuteen liittyen.

Työsuojeluhallinnon ohjeistukset ensiapuvalmiuteen liittyen ovat muuttuneet. Myös muut viranomaistahot muuttavat ohjeistuksiaan ja vaatimuksiaan Työsuojeluhallinnon ohjeistuksien mukaisiksi.

Varmista oikea koulutettavien määrä ja oikeat ensiapukurssit! Tältä sivulta löydät aina ajantasaisen ja selkeän tiedon ensiapukoulutuksista ja niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista.

Ensiapukoulutusten viranomaisohjeet ja vaatimukset! Avaa klikkaamalla + merkkiä.

Työsuojeluhallinto on muuttanut ensiapukursseista käytettäviä nimityksiä ohjeistuksissaan vuoden 2023 aikana. Aikaisemmin ensiapukursseista on käytetty erilaisia lyhennelmiä, mikä ei ole nykyisin mahdollista kaupallisessa käytössä olevien tavaramerkkien vuoksi.

Erilaiset lyhennelmät ja kirjainyhdistelmät ensiapukursseista ovat poistuneet/poistuvat kokonaan viranomaisohjeistuksista ja vaatimuksista. Vanhentuneita ohjeistuksia uusitaan, sillä niiden käytettävyys, selkokielisyys ja esimerkit eivät enää täysin vastaa tämän päivän vaatimuksia. Työsuojeluhallinto tunnistaa nykyisin seuraavat nimitykset ensiapukursseille:

  • Hätäensiapukurssi
  • Ensiavun peruskurssi
  • Ensiavun kertauskurssi
  • Ensiavun jatkokurssi

Työsuojeluhallinnon ohjeistuksia noudatetaan yleisesti myös muiden viranomaisten erilaisissa vaatimuksissa.

  • Ote työsuojeluhallinnon uudesta ohjeistuksesta, joissa uudet nimitykset

Työnantajan tai työterveyshuollon täytyy pitää kirjaa ensiapukoulutuksen saaneista työntekijöistä. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi koulutettujen osuus henkilöstöstä, saatu koulutus (esimerkiksi ensiavun peruskurssi, ensiavun jatkokurssi, erityiskurssit) ja koulutuksen ajankohta.

Muutoksen näkyminen voi viedä aikaa

Työsuojeluhallinnon muutoksista huolimatta vanhojen nimikkeiden käyttöä saattaa vielä näkyä päivittämättömissä viranomaisten ohjeissa, koulutusvaatimuksissa tai työpaikkailmoituksissa.

NOPEUTA MUUTOSTA KANSSAMME!
Törmäsitkö vanhoihin nimikkeisiin viranomaisohjeissa, koulutusvaatimuksissa tai työpaikkailmoituksissa? Ilmianna mahdolliset vanhentuneet tiedot, niin teemme tarvittavat muutosvaatimukset kyseiselle taholle.

AVAA LOMAKE

Työpaikkaselvityksessä* työterveyshuollon tehtävänä on arvioida yhdessä työnantajan kanssa ensiapukouluttettavien määrä ja ensiapukurssien tarve.

*Työpaikkaselvityksen tulee selvästi osoittaa tarvittavat ensiapukurssit (hätäensiapu, ensiavun peruskurssi, erityiskurssit jne.) ja koulutettavien määrän. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Työterveyshuollon on toimittava riippumattomasti, jonka vuoksi viittaukset jonkun tietyn koulutusorganisaation koulutuksiin tai kurssinimityksiin eivät ole asianmukaisia ja eettisiä. Työnantajalla tulee olla mahdollisuus kilpailuttaa ensiapukoulutusorganisaatiot vapaasti työpaikkaselvityksen perusteella, jonka vuoksi ensiapukursseista tulisi käyttää Työsuojeluhallinon mukaisia nimityksiä.

Työsuojeluhallinnon esittämät yleiset ensiapukoulutustavoitteet ja suositukset.

Yleistavoite: Vähintään 5% työntekijöistä on saanut ensiapukoulutuksen kertauskoulutuksineen. Ensiapukoulutettujen läsnäolo työpisteillä tai eri työvuoroissa tulee ottaa huomioon.

  • Tavoite koskee kaikenkokoisia työpaikkoja.
  • Ensiaputaitoisia henkilöitä on oltava myös pienillä työpaikoilla sekä ryhmissä, jotka työskentelevät erillään kiinteistä työpaikoista joko pysyvästi tai pidemmän aikaa.
  • Jos työssä ollaan paljon liikenteessä tai työskennellään jatkuvasti eri paikoissa, kuten huolto-, asennus- tai rakennustyössä, voi olla hyvä kouluttaa kaikki työntekijät esimerkiksi hätäensiapukurssilla.
  • Työpaikalla on oltava nähtävillä, ketkä ovat ensiaputaitoisia henkilöitä.

Erityiset suositukset tapaturma-alttiille aloille:

Tapaturma-alttiita aloja: teollisuus, varastointi, rakennus, metsä- ja maatalous, kalastus, alusten lastaus ja purkaminen, kuljetustyöt, jne.

TyöntekijämääräEnsiaputaitoisetKoulutusvaatimukset
Alle 10Vähintään 1 henkilö / jokaisessa työkohteessa ja työvuorossaEnsiavun peruskurssi, 3 vuoden välein kertaus
10 tai enemmänVähintään 1 henkilö / alkava 25 hlö tai 5% kokonaismäärästä jokaisessa työkohteessa ja työvuorossaEnsiavun peruskurssi, 3 vuoden välein kertaus

Erityisen tapaturmavaaran työpaikat:

Tapaturmavaara voi olla erityinen työhön liittyvän hukkumisvaaran, syövyttävien ja myrkyllisten aineiden, sekä palo-, räjähdys- tai sähkötapaturmavaaran vuoksi.

TyöntekijämääräEnsiaputaitoisetKoulutusvaatimukset
>1Vähintään 1 henkilö/ alkava 5 hlö jokaisella työskentelyalueella ja jokaisessa työvuorossa*Työpaikan erityisvaaroihin painottuva ensiavun peruskurssi, 1,5 vuoden välein kertaus
*Työsuojeluhallinnnon verkkopalvelun ilmaisumuoto on epäselvä, jonka vuoksi kyseinen taulukon kohta on tulkintamme, joka on kokonaisuuden kannalta todennäköisin.

Sähkötyöt:

Kaikille sähkötöihin osallistuville suositellaan ensiapukoulutusta, johon sisältyy vähintään puhallus- ja painantaelvytyksen opettaminen käytännön harjoitusten avulla sekä palovammoihin annettava ensiapu.

Työsuojeluhallinnon esittämät ensiavun koulutusohjelmat vanhoissa oppaissa.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelun ensiapuosio on korvannut aiemman oppaan työpaikkojen ensiapuvalmiudesta. Uudessa ensiapuosiossa ei kuitenkaan ole erikseen määritelty ensiapukoulutusten sisältöjä ja kestoja. Noudatamme ensiapukoulutusten kestojen suhteen vielä vanhaa tietoa kunnes Työsuojeluhallinto toisin linjaa.

Hätäensiapukurssi kestää 8 tuntia ja sisältää toiminnan onnettomuus- ja sairauskohtaustilanteissa, elvytystapahtuman ja verenvuodot. Koulutus on voimassa kolme vuotta.

Ensiavun peruskurssi kestää 16 tuntia ja kattaa toiminnan onnettomuustilanteissa, hätäensiavun, haavat, murtumat, palovammat ja myrkytykset. Koulutus on voimassa kolme vuotta.

Ensiavun jatkokurssi kestää 16 tuntia ja sisältää hätäensiavun kertauksen, työpaikan tyyppitapaturmat sekä yhteistoiminnan ammattiauttajien kanssa. Koulutus on voimassa kolme vuotta.

Ensiavun kertauskurssi kestää 4-8 tuntia ja sisältää hätäensiaputaitojen kertauksen ja hälytysjärjestelmän läpikäynnin. Kertauskurssilla ylläpidetään ensiavun perus- ja jatkokurssien voimassaoloa.

Riittävän ensiapuvalmiuden järjestäminen työpaikalla kuuluu työnantajan vastuulle, ja työterveyshuollon tulee arvioida ensiapuvalmiuden tarve sekä määritellä sen saavuttamiseksi vaadittava taso. Työsuojelulain mukaan työnantajan on aina varmistettava, että työpaikalla on riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä.

Työnantajan tulee ottaa huomioon työskentelytavat, kuten vuorotyö, ja taata riittävä ensiapuvalmius kaikissa vuoroissa. Työnantajat, joiden työntekijät työskentelevät yhteisillä työpaikoilla, ovat vastuussa omista työntekijöistään ja heidän turvallisuudestaan. Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa ei voi olettaa, että se olisi järjestetty toisen työnantajan toimesta.

Työsuojeluhallinnon mukaan työnantajan tai työterveyshuollon tulee pitää kirjaa ensiapukoulutuksen saaneista työntekijöistä. Kirjanpidosta tulee käydä ilmi koulutettujen osuus henkilöstöstä, saatu koulutus (esimerkiksi ensiavun peruskurssi, ensiavun jatkokurssi, erityiskurssit) ja koulutuksen ajankohta. Tämä kirjanpito auttaa varmistamaan, että työpaikalla on aina riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä.

Ensiapuvalmiuden näkökulmasta ensiapukoulutus ei ole periaatteessa pakollista kaikilla työpaikoilla, mutta käytännössä suurimmassa osassa työpaikkoja se kuitenkin on. Poikkeuksia voivat muodostaa sellaiset työpaikat, joissa henkilökunnalla on muualta saatu ensiapukoulutus tai sellainen osaaminen, jonka vuoksi erillistä ensiapukoulutusta ei tarvita. Tällaiset poikkeukselliset työpaikat ovat harvassa, mutta esimerkiksi pelastuslaitos työpaikkana on sellainen, jossa henkilöstölle ei tarvitse erikseen järjestää ensiapukoulutuksia, sillä henkilöstön jatkuva koulutus voidaan katsoa riittäväksi ensiapuvalmiuden kannalta.