Kat­so allao­le­vas­ta videos­ta aikui­sen maal­lik­koel­vy­tys-ohje korona-aikana

COVID-19 on koro­na­vi­rus SARS-CoV‑2:n aiheut­ta­ma, poten­ti­aa­li­ses­ti hen­keä uhkaa­va ylei­sin­fek­tio. Virus tart­tuu ensi­si­jai­ses­ti pisa­ra­tar­tun­ta­na, sai­ras­tu­neen hen­ki­lön yskös­ten tai mm. hen­gi­tys­tä tuke­vien toi­men­pi­tei­den yhtey­des­sä. Tämän vuok­si Euroo­pan elvy­tys­neu­vos­to (Euro­pean Resusci­ta­tion Council, ERC) on jul­kais­sut 24.4.2020 ohjeet COVID-19 poti­lai­den elvy­tys­ti­lan­tei­den hoi­toon. Suo­men elvy­tys­neu­vos­to on päät­tä­nyt tii­vis­tää ja jul­kais­ta tämän ohjeis­tuk­sen suo­men­kie­li­se­nä (18.5.2020). Tii­vis­tel­mä kes­kit­tyy elvy­tyk­sen Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­sen mukai­siin asia­ko­ko­nai­suuk­siin, pain­opis­tee­nä COVID-19 ‑pan­de­mian aiheut­ta­mat erityistoimet.

Ylei­set suo­si­tuk­set maal­lik­koaut­ta­jan suo­rit­ta­maan perus­el­vy­tyk­seen (Koro­na-aikai­sen suo­si­tuk­sen eri­tyis­piir­teet koros­tet­tu­na). Huo­mioit­han että vau­van ja lap­sen elvy­tys ero­aa myös koro­na-aika­na yleisestä/aikuisen elvytyssuosituksesta:

 • Jos ihmi­nen ei itse tuo­ta jär­ke­vää ään­tä eikä lii­ket­tä sel­vi­tä rea­goi­ko tämä kova­ää­ni­seen puhut­te­luun tai käsit­te­lyyn (esi­mer­kik­si ravis­te­luun). Jos autet­ta­va ei vas­taa eikä rea­goi -> soi­ta hätäkeskukseen.
 • Var­mis­te­taan hen­gi­tys­tei­den avoi­muus kohot­ta­mal­la pää­tä leu­ka­pe­ris­tä. Tun­nus­tel­laan ilma­vir­tauk­sen ole­mas­sa oloa käm­men­se­läl­lä sekä kat­so­taan rin­ta­ke­hän lii­ket­tä (max 10 sek.)
 • Ole­mas­sao­le­van mah­dol­li­sen infek­tio­ris­kin mini­moi­mi­sek­si ei ase­te­ta omia kas­vo­ja lähel­le poti­laan suu­ta tai nenää ilma­vir­ran tun­nus­te­le­mi­sek­si. 
 • Mikä­li poti­las ei rea­goi eikä hen­gi­tä nor­maa­lis­ti, on kysees­sä sydän­py­säh­dys ja aloi­te­taan rin­ta­ke­hän painantaelvytys.
 • Puhal­lusel­vy­tys­tä ei suo­si­tel­la aikui­sel­le annet­ta­vas­sa maal­lik­koel­vy­tyk­ses­sä pan­de­mia-aika­na. 
 • Maal­lik­koaut­ta­ja voi har­kin­tan­sa mukaan aset­taa poti­laan suun ja nenän eteen kan­gas­pa­lan, pyyh­keen tai vas­taa­van ennen rin­ta­ke­hän pai­ne­lun aloit­ta­mis­ta ja mah­dol­li­sen neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin (sydä­nis­ku­rin) käyt­töä. Tämä voi vähen­tää viruk­sen leviä­mis­tä ilmaan aero­so­lei­na rin­ta­ke­hän pai­ne­lun aika­na. 

Vauvan/lapsen elvy­tyk­sen erityispiirteet:

 • Mikä­li lap­si on vas­taa­ma­ton ja rea­goi­ma­ton eikä hen­gi­tä nor­maa­lis­ti, aloi­te­taan elvytys.
 • Maal­lik­koaut­ta­jan tuli­si suo­rit­taa vähin­tään rin­ta­ke­hän pai­ne­luel­vy­tys­tä. 
 • Lap­sil­la hapen­puu­te on mer­kit­tä­vä aiheut­ta­ja sydän­py­säh­dyk­sil­le, joten mikä­li maal­lik­koaut­ta­ja on kou­lu­tet­tu anta­maan puhal­lusel­vy­tys­tä, voi hän oman har­kin­tan­sa mukaan antaa myös puhal­lusel­vy­tys­tä mah­dol­li­nen infek­tio­ris­ki huo­mioi­den. Puhal­lusel­vy­tys voi mer­kit­tä­väs­ti paran­taa lap­sen sel­viy­ty­mis­tä sydän­py­säh­dys­ti­lan­tees­ta. 
 • Jos osaat, uskal­lat ja pys­tyt anta­maan puhal­lusel­vy­tys­tä, aloi­ta lap­sen tai vau­van elvy­tys anta­mal­la 5 puhallusta.
 • Jat­ka elvy­tys­tä 15 pai­ne­lua : 2 puhal­lus­ta tah­dil­la, kun­nes lap­si herää.

Elvy­tyk­sen jäl­keen maal­lik­koaut­ta­jan tuli­si mah­dol­li­sim­man pian pes­tä huo­lel­li­ses­ti käten­sä vedel­lä ja saip­pual­la tai vähin­tään desin­fioi­da huo­lel­li­ses­ti käten­sä alko­ho­li­pi­toi­sel­la käsien desin­fek­tio­ai­neel­la. 

Maal­lik­koaut­ta­jan tuli­si antaa yhteys­tie­ton­sa pai­kan pääl­le saa­pu­neil­le ensi­hoi­ta­jil­le. Mikä­li ensi­hoi­toa ei tar­vi­ta pai­kal­le, maal­lik­koaut­ta­jan tulee varau­tua mah­dol­li­seen karan­tee­niin ja ottaa yhteys ter­veys­vi­ran­omai­siin, mikä­li infek­tio-oirei­ta ilmenee.

Tämä Suo­men Elvy­tys­neu­vos­ton teke­mä tii­vis­tel­mä (18.5.2020) nou­dat­te­lee kan­sain­vä­lis­tä ohjet­ta, mut­ta ottaa kan­taa myös pai­kal­li­seen toi­min­ta­ta­paan. Elvy­tyk­sen ohjeis­tus pan­de­mian aika­na on teh­ty väliai­kai­sek­si ja sitä tulee tul­ki­ta pai­kal­li­sen ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män ja tau­ti­ti­lan­teen mukaan. Vähäi­ses­tä näy­tö­nas­tees­ta joh­tuen tämä hoi­to­suo­si­tus poh­jau­tuu ERC:n asian­tun­ti­joi­den yhtei­seen näke­myk­seen, vii­mei­sim­pään ILCOR:in sys­te­maat­ti­seen kir­jal­li­suus­kat­sauk­seen sekä mui­den yhtei­sö­jen jo ole­mas­sa ole­viin ohjeis­tuk­siin. Elvy­tys­oh­jeis­tus poh­jau­tuu tämän het­ki­seen tie­toon ja saat­taa päi­vit­tyä pan­de­mian edetessä.

Suo­men Elvy­tys­neu­vos­to ry on asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio, jon­ka teh­tä­vä­nä on Euroo­pan Elvy­tys­neu­vos­ton (ERC) jäse­ne­nä mm. huo­leh­tia kou­lu­tuk­ses­ta Suo­mes­sa sekä antaa kan­nan­ot­to­ja ERC:n suo­si­tuk­siin ja ohjei­siin. ILCOR (Maa­il­man Elvy­tys­neu­vos­to) sekä ERC ovat kulu­neen vuo­den aika­na teh­neet kan­sain­vä­lis­ten elvy­tys­oh­jei­den päi­vi­tys­työ­tä. Tavoit­tee­na on ollut uusien, kan­sain­vä­lis­ten elvy­tys­oh­jei­den jul­kai­se­mi­nen loka­kuus­sa 2020. COVID-19 ‑pan­de­mian seu­rauk­se­na on ILCOR kui­ten­kin päät­tä­nyt siir­tää päi­vi­tet­ty­jen elvy­tys­oh­jei­den jul­kai­su­päi­vää vuo­teen 2021.