Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P defibrillaattori

1,723.60  (sis. alv 24%)

  • puoliautomaattinen maallikkodefibrillaattori
  • antaa palautetta myös painelun laadusta
  • opastaa suomenkielellä

Kuvaus

Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man. Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autettavaa. 

Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P mal­li myös seu­raa pai­ne­lun laa­tua ja antaa reaa­liai­kai­sen visu­aa­li­sen sekä sanal­li­sen palaut­teen pai­ne­lus­ta, joko kehoit­taen pai­ne­le­maan kovem­paa tai nopeam­min tai antaen hyvää palau­tet­ta laa­duk­kaas­ta pai­ne­luel­vy­tyk­ses­tä. Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys kier­rät­tää parem­min ver­ta aivoi­hin ja antaa siten autet­ta­val­le parem­man mah­dol­li­suu­den sel­vi­tä elottomuudesta.

Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan paineluelvytystä.

Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensiapureppuun.

Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jälkeen.

Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu. 

Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P esi­te (englan­nin­kie­li­nen)

 

Mikä on sydä­nis­ku­rin eli defi­bril­laat­to­rin mer­ki­tys autettavalle?

Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys ja aikai­nen defi­bril­laa­tio ovat tär­keim­mät jat­ko­sel­viä­mi­seen vai­kut­ta­vat asiat elot­to­muu­den iskies­sä. Ilman elot­to­muu­den havait­se­man ihmi­sen toi­men­pi­tei­tä jokai­nen minuut­ti mak­saa sel­viä­mi­sen­nus­tees­ta noin 10 %.

Sai­raa­loi­den ulko­puo­lel­la kam­mio­vä­ri­nä on ensim­mäi­nen rekis­te­röi­ty ryt­mi 30–50 %:lla poti­lais­ta. Kam­mio­vä­ri­nä on sydä­men pump­paus­toi­min­nan pysäyt­tä­vä ryt­mi­häi­riö eli ihmi­nen menee elottomaksi.

Kam­mio­vä­ri­nää tava­taan eri­tyi­ses­ti työi­käi­sil­lä, aiem­min jopa var­sin hyvä­kun­toi­sil­la ihmi­sil­lä, jot­ka mene­vät äkis­ti elot­to­mak­si jopa ilman mer­kit­tä­väm­pää ennak­ko-oirei­lua. 

Poti­laan sel­viy­ty­mi­seen kam­mio­vä­ri­näs­tä vai­kut­taa suo­raan aika kam­mio­vä­ri­nän alus­ta sii­hen, kun ensim­mäi­nen defi­bril­laa­tiois­ku on annet­tu. Jos defi­bril­laa­tio anne­taan 3–5 minuu­tin kulues­sa kam­mio­vä­ri­nän alus­ta, jopa 50–70 % poti­lais­ta selviää.

Sydä­nis­ku­ri siis poistaa/sammuttaa sydä­men toi­min­taa hait­taa­van kuo­le­maan joh­ta­van ryt­mi­häi­riön, jon­ka jäl­keen sydä­mel­lä on mah­dol­li­suus jat­kaa toi­min­taan­sa normaalisti.

Lisätiedot

Paino 1100 g
Mitat 28.5 × 23 × 14.5 cm