Ensia­pu­kou­lu­tus­ten ken­täs­sä astui vuon­na 2020 voi­maan suu­ria muu­tok­sia. Suo­men Punai­nen Ris­ti tie­dot­ti omil­la sivuil­laan jou­lu­kuus­sa 2019 siir­tä­vän­sä ensia­pu­kou­lu­tus toi­min­tan­sa sekä ensia­vun kou­lut­ta­jien kou­lu­tus­toi­min­nan Punai­nen Ris­ti Ensia­pu Oy:lle.

SPR:n tie­do­te: ”Punai­nen Ris­ti Ensia­pu Oy on Suo­men Punai­sen Ris­tin sata­pro­sent­ti­ses­ti omis­ta­ma kou­lu­tusyk­sik­kö. Kaik­ki Punai­sen Ris­tin todis­tus­kou­lu­tuk­set ovat siir­ty­neet Punai­nen Ris­ti Ensia­pu Oy:lle ja yhtiön uuteen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mään. Samal­la 1.1.2020 van­hat Punai­sen Ris­tin ensia­vun todis­tus­kou­lu­tus­ten ohjeet eivät ole enää voi­mas­sa, vaan siir­rym­me yhteis­työ­mal­lis­ta sopimusmalliin.”

Jou­lu­kuus­sa 2019 STM kut­sui kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen usei­ta taho­ja, joi­ta tule­va SPR:n muu­tos kos­ket­taa. Tämän kokouk­sen poh­jal­ta STM:n laa­ti­mas­sa muis­tios­sa tode­taan: ”STM nime­ää val­ta­kun­nal­li­sen asian­tun­ti­ja­ryh­män yllä­pi­tä­mään suo­si­tuk­set kan­sal­li­sis­ta ensia­pu­kurs­seis­ta. Nii­den sisäl­tö voi­daan mää­ri­tel­lä poh­jau­tuen nykyi­siin kurs­si­si­säl­töi­hin, mut­ta eivät ole kenen­kään yksit­täi­sen toi­mi­jan aset­ta­mia. Kysei­nen asian­tun­ti­ja­ryh­mä voi­si mah­dol­li­ses­ti teh­dä suo­si­tuk­sen ensia­pu­kou­lut­ta­jien standardista”.

Läh­de: https://www.tukot.fi/ensiapukoulutus-uudistuu/

Työ­suo­je­lu­hal­lin­non opas Ensia­pu­val­mius työ­pai­koil­la on mää­ri­tel­lyt aiem­min stan­dar­din työ­paik­ko­jen ensia­pu­kou­lu­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä. Tam­mi­kuus­sa 2020 Työ­suo­je­lu­hal­lin­to pois­ti pit­kään käy­tös­sä olleen oppaan ensia­pu­val­mius työ­pai­koil­la omil­ta sivuil­taan. Opas on nyt päi­vi­tet­tä­vä­nä ja työ­paik­ko­jen ensia­pu­val­miut­ta yllä­pi­tä­vää kou­lu­tus­toi­min­taa ohjaa tois­tai­sek­si seu­raa­va ohje: Työ­pai­kal­le on jär­jes­tet­tä­vä ensia­pu­val­mius, joka on tar­peek­si kat­ta­va työn luon­tee­seen näh­den. Lisäk­si työn­te­ki­jät pitää opas­taa toi­mi­maan onnet­to­muus­ti­lan­teis­sa siten, että vahin­got jää­vät mah­dol­li­sim­man pie­nik­si. Ohjeis­tus­ten laa­juus riip­puu työs­tä ja työ­olo­suh­tei­den eri­tyis­piir­teis­tä.” 

Läh­de: https://www.tyosuojelu.fi/tyoterveys-ja-tapaturmat/onnettomuuksien-ehkaisy

KELA on aiem­min kor­van­nut ensia­pu­kou­lu­tuk­set, jos ensia­pu­kurs­sin pitä­jä­nä on toi­mi­nut Ensia­vun ja ter­veys­tie­don kou­lut­ta­ja. Muu­tos­ten myö­tä myös KELA:lta odo­te­taan lin­jan­ve­toa, hyväk­sy­tään­kö kor­vat­ta­vak­si ne ensia­pu­kou­lu­tuk­set, jois­sa kou­lut­ta­jan päte­vyy­te­nä on muu STM:n lin­jaa­ma vas­taa­va kouluttajapätevyys.

Miten muu­tok­set näky­vät Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ensiapukoulutuksissa?

Kos­ka STM:n lin­jauk­ses­sa sel­keäs­ti hyväk­syt­tiin nykyi­set ensia­pu­kou­lu­tuk­set, Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut nime­si muu­tok­sen myö­tä osan kou­lu­tuk­sis­taan uudel­leen. Muu­ten kou­lu­tus­toi­min­ta ensia­pu­kou­lu­tus­ten osal­ta jat­kuu täy­sin ennal­laan. Ymmär­ret­tä­väs­ti osan asiak­kais­tam­me oli alkuun muu­tok­ses­ta hämil­lään, mut­ta he ovat sopeu­tu­neet muu­tok­seen posi­tii­vi­sel­lä taval­la. Nykyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä asiak­kai­dem­me ei tar­vit­se luo­vut­taa itse­ään kos­ke­via rekis­te­ri­tie­to­ja kenel­le­kään ulko­puo­li­sel­le tahol­le, vaan tie­dot säi­ly­vät mei­dän ja asiak­kaan välisinä. 

Kou­lu­tus­ten sisäl­töön emme ole teh­neet muu­tok­sia, vaan ne vas­taa­vat edel­leen kaik­kia viral­li­sil­le ensia­pu­kou­lu­tuk­sil­le annet­tu­ja kri­tee­rei­tä, kuten Työ­suo­je­lu­hal­lin­non ohjeis­sa on mää­ri­tel­ty. Kou­lut­ta­ji­na meil­lä toi­mi­vat edel­leen koke­neet akuut­ti­hoi­don ‑ja ensi­hoi­don koke­muk­sen omaa­vat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­hen­ki­löt, joil­la on suo­ri­tet­tu­na vaa­dit­tu Ensia­vun ja ter­veys­tie­don kou­lut­ta­jan tai muu vaa­dit­tu saman­si­säl­töi­nen viral­li­nen kou­lut­ta­ja­pä­te­vyys. Kar­toi­tam­me asiak­kaan työ­hön liit­ty­vät ris­kit ja rää­tä­löim­me kou­lu­tuk­sen sisäl­lön asiak­kai­dem­me tar­pei­den mukaiseksi. 

Kou­lu­tuk­sis­ta myön­net­tä­vien perin­teis­ten ensia­pu­kort­tiem­me ulkoa­su muut­tui luon­nol­li­ses­ti­kin nimi­muu­tos­ten myö­tä. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suut­ta perin­tei­sen ensia­pu­kor­tin sijas­ta mobii­liin ensia­pu­kort­tiin. Tämä mobii­li jär­jes­tel­mä mah­dol­lis­taa samal­la asiak­kail­lem­me parem­man päte­vyyk­sien hal­lin­nan. Kaik­ki kor­tit ja päte­vyy­det saa­daan vie­tyä samaan jär­jes­tel­mään, jol­loin päte­vyyk­sien voi­mas­sao­loa on hel­pom­pi seu­ra­ta. Tämä on mie­les­tä­ni hyvä edis­ty­sas­kel. Yli­pään­sä koen täs­sä muu­tok­ses­sa ole­van pal­jon myön­tei­siä asioita.

Mar­ko Ahto­nen, ope­ra­tii­vi­nen johtaja

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy