Tarvitseeko hierojan ylläpitää ensiaputaitoja?

Hierojan ammattitutkinnon suorittajan tulee osata antaa ensiapua. Hyväksytyn suorituksen kriteerit voit täyttää suorittamalla Ensiavun peruskurssimme verkkokurssina ja esittämällä oppilaitokselle siitä saatava ensiaputodistus.

Tarvitseeko ensiapupätevyys pitää voimassa tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä määrittelee terveydenhuollon ammattilaiselle velvollisuuden ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa sekä perehtyä työhönsä liittyviin säädöksiin. Työnantajan on taas tuettava osaamisen kehittymistä, muun muassa mahdollistamalla tarvittava täydennyskoulutus. Mikäli terveydenhuollon ammattilaisen osaaminen siis vanhenee (ensiapukoulutus yleisesti voimassa kolme vuotta), hänen on lain mukaan päivitettävä osaamistaan ammattinsa turvallisen ja asianmukaisen harjoittamisen varmistamiseksi.

Työturvallisuuslain ja työsuojeluhallinnon ohjeistuksien mukaisesti työpaikalla tulee olla aina ensiapukoulutettuja henkilöitä. Ensiapukoulutusten pätevyydet ovat voimassa yleisesti kolme vuotta, jonka jälkeen ensiapukoulutus tulee suorittaa uudelleen. Työturvallisuuslain ja työsuojeluhallinnon ohjeistuksen mukaan hierojan ensiapupätevyyden voimassaolon pakollisuus riippuu työpaikan olosuhteista.

Hierojan ensiapukoulutusten tarve erilaisissa työympäristöissä

Tässä osiossa käsitellään hierojien ensiapukoulutusta erityisesti työturvallisuuslain ja työsuojeluhallinnon ohjeistusten mukaisesti erilaisilla työpaikoilla.

ONKO HIEROJA TÖISSÄ TYÖNANTAJALLA?
Mikäli hieroja työskentelee työnantajan alaisuudessa ja hänen osoittamassaan paikassa, niin työnantaja on velvoitettu huolehtimaan, että ensiapukoulutettuja on riittävästi ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi. Tällöin ensiapukoulutus ei ole välttämättä kyseisen hierojan kohdalla pakollista työturvallisuuslaissa säädetyn ensiapuvalmiuden näkökulmasta.*

*Huomioi kuitenkin Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu laki

ONKO HIEROJA TÖISSÄ YHTEISELLÄ TYÖPAIKKA, MUTTA TOIMII OMALLA TOIMINIMELLÄ?
Mikäli hieroja työskentelee vuokrapaikalla omalla toiminimellä, niin hän vastaa itse ensiapuvalmiudesta. Tällöin hierojalla tulee olla riittävä ensiapukoulutus ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi.

ONKO HIEROJA ITSE TYÖNANTAJA?
Jos hieroja toimii itse työnantajana, hän on velvoitettu työturvallisuuslain mukaan pitämään yllä riittävää ensiapuvalmiutta. Työnantajana hieroja vastaa siitä, että työpaikalla on riittävästi ensiapukoulutettuja henkilöitä jokaisessa työskentelypisteessä ja jokaisessa työvuorossa. Jos yhdellä hierojalla on esimerkiksi kaksi hierojaa töissä, mutta he työskentelevät kaikki osittain eriaikaisesti, niin kaikkien tulee olla ensiapukoulutettuja. Jos työnantajana toimiva hieroja on itse koko ajan paikalla ja hänellä on ensiapupätevyydet voimassa, niin tällöin muilla ei välttämättä tarvitse olla ensiapupätevyydet voimassa.*

*Huomioi kuitenkin mahdolliset sairauspoissaolot ja lomat, sekä työnantajan velvoitteet terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettu lain näkökulmasta.

ONKO HIEROJA ITSENÄINEN YRITTÄJÄ OMISSA TILOISSAAN?
Yleinen väärinkäsitys on, ettei itsenäisen yrittäjän tarvitse pitää yllä ensiaputaitojaan, koska työpaikalla ei työskentele muita työntekijöitä ja yrittäjä vastaa vain itsestään. Työturvallisuuslain mukaan ensiapuvalmiuden tulee kuitenkin koskea kaikkia työpaikalla olevia henkilöitä, ei pelkästään työntekijöitä. Hierontayrittäjä vastaa myös aina asiakkaidensa ensiavusta, joten itsenäisen hierojan tulee pitää ensiapukoulutukset suoritettuna asiakkaidensa ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Suosituin koulutuksemme hierojille:

Ensiavun peruskurssi verkossa

Ensiavun peruskurssimme verkkokurssina on markkinoiden ainoa verkossa suoritettava ensiapukoulutus, jolla hieroja täyttää Työsuojeluhallinon ohjeistukset ensiapuvalmiuteen liittyen, sekä Terveyden huollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset osaamisen ylläpitovelvoitteet (hierojan ammattitutkintovaatimukset).

Kesto: n. 16 tuntia
Ensiaputodistus: Kyllä, voimassa 3 vuotta
Suoritusmuoto: Verkkokurssi, omassa tahdissa

Ensiavun peruskurssin voi suorittaa pienissä osissa asiakaskäyntien ja hiljaisten hetkien aikana, jolloin ei menetetä yhtään asiakaskäyntiä. Suorita puhelimella, tabletilla tai koneella. Todistuksen saat ladattua heti kurssin suorittamisen jälkeen.

Verkkokurssin voi aloittaa heti oston jälkeen

Tarkoitus kouluttaa koko henkilöstö? Tutustu ryhmähinnoitteluun ja muihin etuihin.