Päi­vä­ko­din ensiapulaukku

39.90  (sis. alv 24%)

  • retkille
  • kompakti
  • kattava

Kuvaus

Päi­vä­ko­din ensia­pu­lauk­ku on laa­du­kas ensia­pu­lauk­ku, joka sisäl­tää tär­keim­mät haa­vo­jen ja peh­myt­ku­dos­vam­mo­jen ensia­pu­tar­vik­keet. Päi­vä­ko­din ensia­pu­lauk­ku on help­po ottaa mukaan ret­kil­le, met­sään ja tapahtumiin. 

Uskal­la Aut­taa ensia­pu­lauk­ku on val­mis­tet­tu Suo­mes­sa tilaus­työ­nä mei­dän toi­vei­dem­me mukai­ses­ti. Suun­nit­te­lus­sa olem­me otta­neet huo­mioon muut­tu­vat tar­peet sekä käy­tän­nöl­li­syy­den myös ulko­na liik­kues­sa. Mal­lis­sa on kan­to­hih­na, jon­ka kiin­ni­tys klip­seil­lä sekä hei­jas­tin paran­ta­maan näky­vyyt­tä myös pimeäl­lä liikkuessa.

Ensia­pu­lauk­ku­jem­me tuot­teet ovat laa­duk­kai­ta sekä tar­koin vali­koi­tu­ja ja kaik­ki tuot­teet voi­daan ostaa yksit­täi­si­nä käy­tön jäl­keen. Ensia­pu­lau­kun sisäl­tö on mie­tit­ty suu­rim­man osan tar­peet kat­ta­vak­si. Mikä­li haluat vai­kut­taa lau­kun sisäl­töön, voit ostaa myös eril­li­sen ensia­pu­lau­kun kuo­ren tai olla yhtey­des­sä mei­hin ja pyy­tää yksi­löl­lis­tä arvio­ta ensia­pu­tar­vik­kei­den tarpeestasi.

Koko 21 x 16 x 5 cm.

Lau­kun mate­ri­aa­li: Nylon

Sisäl­tö:

1 kpl ensia­pu­lau­kun kuori
1 kpl Ceder­roth silmähuuhdespray
1 kpl Snögg Soft Next 6 mm x 100 cm haavasidos
1 kpl ide­aa­li­si­de
2 kpl side­har­so­rul­la
1 kpl Snögg kyl­mä­pus­si (15 x 11 cm)
1 kpl läm­pö­pei­te
1 kpl kol­mio­lii­na
1 kpl punk­ki­pih­dit
1 kpl Leu­ko­strip perhoslaastari
2 kpl Snögg Burns­hield Hydro­gel 3,5 ml palovammageeli
2 kpl ihon desin­fioin­ti­lap­pu

 

Yri­tyk­sil­le teem­me rehel­li­sen sekä luo­tet­ta­van tar­vear­vion ja pää­sään­töi­ses­ti monen yri­tyk­sen tar­vit­se­mat ensia­pu­tar­vik­keet mah­tu­vat tämän kom­pak­tin ensia­pu­lau­kun sisäl­le. Mikä­li haluat kes­kus­tel­la kans­sam­me juu­ri sinul­le tai yri­tyk­sel­le­si sopi­vis­ta ensia­pu­tar­vik­keis­ta, niin pyy­däm­me sinua ole­maan yhtey­des­sä suo­raan mei­hin toimisto@uskallaauttaa.fi tai puhe­li­mit­se 0102745270.