Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P auto­maat­ti­nen sydä­nis­ku­ri

1,550.00  (sis. alv 24%)

  • ohjaa suomen kielellä läpi elvytystapahtuman
  • täysautomaattinen sydäniskuri
  • 8 vuoden takuu

Kuvaus

Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P on täy­sau­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jän ei tar­vit­se osa­ta kuin lait­taa vir­ta pääl­le lait­tee­seen.

Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

Heart­Si­ne sama­ri­tan sydä­nis­ku­rei­den 350P- ja 360P-mal­lien esi­te (ENG)

 

Mikä on sydä­nis­ku­rin eli defi­bril­laat­to­rin mer­ki­tys autet­ta­val­le?

Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys ja aikai­nen defi­bril­laa­tio ovat tär­keim­mät jat­ko­sel­viä­mi­seen vai­kut­ta­vat asiat elot­to­muu­den iskies­sä. Ilman elot­to­muu­den havait­se­man ihmi­sen toi­men­pi­tei­tä jokai­nen minuut­ti mak­saa sel­viä­mi­sen­nus­tees­ta noin 10 %.

Sai­raa­loi­den ulko­puo­lel­la kam­mio­vä­ri­nä on ensim­mäi­nen rekis­te­röi­ty ryt­mi 30–50 %:lla poti­lais­ta. Kam­mio­vä­ri­nä on sydä­men pump­paus­toi­min­nan pysäyt­tä­vä ryt­mi­häi­riö. Kam­mio­vä­ri­nää tava­taan eri­tyi­ses­ti työi­käi­sil­lä, aiem­min jopa var­sin hyvä­kun­toi­sil­la ihmi­sil­lä, jot­ka mene­vät äkis­ti elot­to­mak­si jopa ilman mer­kit­tä­väm­pää ennak­ko-oirei­lua. 

Poti­laan sel­viy­ty­mi­seen kam­mio­vä­ri­näs­tä vai­kut­taa suo­raan aika kam­mio­vä­ri­nän alus­ta sii­hen, kun ensim­mäi­nen defi­bril­laa­tiois­ku on annet­tu. Jos defi­bril­laa­tio anne­taan 3–5 minuu­tin kulues­sa kam­mio­vä­ri­nän alus­ta, jopa 50–70 % poti­lais­ta sel­vi­ää.

Sydä­nis­ku­ri siis poistaa/sammuttaa sydä­men toi­min­taa hait­taa­van kuo­le­maan joh­ta­van ryt­mi­häi­riön, jon­ka jäl­keen sydä­mel­lä on mah­dol­li­suus jat­kaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti.

Lisätiedot

Paino 1100 g
Mitat 28.5 × 23 × 14.5 cm