Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P Suo­men myy­dyin sydä­nis­ku­ri!

1,426.00  (sis. alv 24%)

HeartSine samaritan 350P defibrillaattori eli sydäniskuri ohjaa käyttäjäänsä suomen kielellä läpi elvytystapahtuman.

Neuvovan defibrillaattorin ohjelma tunnistaa iskun tarpeen ja laite opastaa käyttäjäänsä ääniohjein. Laite kertoo mitä se haluaa elvytyksen aikana käyttäjänsä tekevän ja sen avulla et voi vahingoittaa autettavaa.

HeartSine samaritan 350P on puoliautomaattinen defibrillaattori, eli käyttäjä antaa itse iskun nappia painamalla defibrillaattorin niin kehoittaessa. Jos kyseessä ei ole iskettävä rytmi, defibrillaattori kehoittaa jatkamaan paineluelvytystä.

Laitteen mukana tulee kantokotelo. Kompaktin kokonsa takia se voidaan sijoittaa myös esimerkiksi ensiapureppuun.

Laite on huoltovapaa ja käyttövalmis tositilanteen varalle. Valmistaja suosittaa vaihtamaan akun ja liimaelektrodit (Pad-Pak) neljän vuoden välein ja aina käytön jälkeen.

HeartSine samaritan mallistolla on 8 vuoden takuu.

Kuvaus

Mikä on sydä­nis­ku­rin eli defi­bril­laat­to­rin mer­ki­tys autet­ta­val­le?

Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys ja aikai­nen defi­bril­laa­tio ovat tär­keim­mät jat­ko­sel­viä­mi­seen vai­kut­ta­vat asiat elot­to­muu­den iskies­sä. Ilman elot­to­muu­den havait­se­man ihmi­sen toi­men­pi­tei­tä jokai­nen minuut­ti mak­saa sel­viä­mi­sen­nus­tees­ta noin 10 %.

Sai­raa­loi­den ulko­puo­lel­la kam­mio­vä­ri­nä on ensim­mäi­nen rekis­te­röi­ty ryt­mi 30–50 %:lla poti­lais­ta. Kam­mio­vä­ri­nä on sydä­men pump­paus­toi­min­nan pysäyt­tä­vä ryt­mi­häi­riö. Kam­mio­vä­ri­nää tava­taan eri­tyi­ses­ti työi­käi­sil­lä, aiem­min jopa var­sin hyvä­kun­toi­sil­la ihmi­sil­lä, jot­ka mene­vät äkis­ti elot­to­mak­si jopa ilman mer­kit­tä­väm­pää ennak­ko-oirei­lua. 

Poti­laan sel­viy­ty­mi­seen kam­mio­vä­ri­näs­tä vai­kut­taa suo­raan aika kam­mio­vä­ri­nän alus­ta sii­hen, kun ensim­mäi­nen defi­bril­laa­tiois­ku on annet­tu. Jos defi­bril­laa­tio anne­taan 3–5 minuu­tin kulues­sa kam­mio­vä­ri­nän alus­ta, jopa 50–70 % poti­lais­ta sel­vi­ää.

Sydä­nis­ku­ri siis poistaa/sammuttaa sydä­men toi­min­taa hait­taa­van kuo­le­maan joh­ta­van ryt­mi­häi­riön, jon­ka jäl­keen sydä­mel­lä on mah­dol­li­suus jat­kaa toi­min­taan­sa nor­maa­lis­ti.

Lisätiedot

Paino 1100 g
Mitat 28.5 × 23 × 14.5 cm