Celox hemos­taat­ti rakeet 15 g

44.90  (sis. alv 24%)

  • henkeä pelastava
  • massiiviseen verenvuotoon
  • turvallinen käyttää

Kuvaus

Hen­keä uhkaa­va veren­vuo­to voi tap­paa muu­ta­mas­sa minuu­tis­sa ilman teho­kas­ta tyreh­dyt­tä­mis­tä. Mitä nopeam­min veren­vuo­to saa­daan hal­lin­taan, sitä parem­mat ovat autet­ta­van mah­dol­li­suu­det sel­viy­tyä ja toi­pu­mi­nen on nopeam­paa.

CELOX on tar­koi­tet­tu ensia­pu­ti­lan­teis­sa, kun veren­vuo­to on hen­keä uhkaa­vaa eikä sitä saa­da hal­lin­taan pel­käl­lä pai­ne­si­teel­lä tai kiris­tys­si­teel­lä. Celoxia käy­te­tään mah­dol­li­sim­man nopeas­ti vam­mau­tu­mi­sen jäl­keen. Celox rakeet lai­te­taan suo­raan haa­vaan pai­ne­si­teen alle ja pai­ne­taan kädel­lä 60 sekun­nin ajan, jot­ta rakeet akti­voi­tu­vat ja alka­vat hyy­dyt­tä­mään haa­vaa. Kysy meil­tä tar­kem­min Celox hemos­taat­ti tuot­tees­ta. 

Celox ‑pus­si on help­po sisäl­lyt­tää ensia­pu­va­rus­tuk­seen mis­sä tahan­sa. Tuo­te on käyt­tö­kel­poi­nen läm­pö­ti­las­ta ja kelio­lo­suh­teis­ta riip­pu­mat­ta.

Celox hemos­taat­ti rakei­ta käy­te­tään ympä­ri maa­il­man myös ammat­ti­käy­tös­sä ensi­hoi­to­yk­si­köis­sä sekä sota­tan­te­reil­la mas­sii­vi­sen veren­vuo­don tyreh­dyt­tä­mi­seen.