• Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man. Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P mal­li myös seu­raa pai­ne­lun laa­tua ja antaa reaa­liai­kai­sen visu­aa­li­sen sekä sanal­li­sen palaut­teen pai­ne­lus­ta, joko kehoit­taen pai­ne­le­maan kovem­paa tai nopeam­min tai antaen hyvää palau­tet­ta laa­duk­kaas­ta pai­ne­luel­vy­tyk­ses­tä. Laa­du­kas pai­ne­luel­vy­tys kier­rät­tää parem­min ver­ta aivoi­hin ja antaa siten autet­ta­val­le parem­man mah­dol­li­suu­den sel­vi­tä elot­to­muu­des­ta.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu. 

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 500P esi­te (.pdf)

   

  Lisää ostoskoriin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 350P on puo­li­au­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jä antaa itse iskun nap­pia pai­na­mal­la defi­bril­laat­to­rin niin kehoit­taes­sa. Jos kysees­sä ei ole isket­tä­vä ryt­mi, defi­bril­laat­to­ri kehoit­taa jat­ka­maan pai­ne­luel­vy­tys­tä.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Lisää ostoskoriin
 • Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P defi­bril­laat­to­ri eli sydä­nis­ku­ri ohjaa käyt­tä­jään­sä suo­men kie­lel­lä läpi elvy­tys­ta­pah­tu­man.

  Neu­vo­van defi­bril­laat­to­rin ohjel­ma tun­nis­taa iskun tar­peen ja lai­te opas­taa käyt­tä­jään­sä äänioh­jein. Lai­te ker­too mitä se halu­aa elvy­tyk­sen aika­na käyt­tä­jän­sä teke­vän ja sen avul­la et voi vahin­goit­taa autet­ta­vaa.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan 360P on täy­sau­to­maat­ti­nen defi­bril­laat­to­ri, eli käyt­tä­jän ei tar­vit­se osa­ta kuin lait­taa vir­ta pääl­le lait­tee­seen.

  Lait­teen muka­na tulee kan­to­ko­te­lo. Kom­pak­tin kokon­sa takia se voi­daan sijoit­taa myös esi­mer­kik­si ensia­pu­rep­puun.

  Lai­te on huol­to­va­paa ja käyt­tö­val­mis tosi­ti­lan­teen varal­le. Val­mis­ta­ja suo­sit­taa vaih­ta­maan akun ja lii­mae­lekt­ro­dit (Pad-Pak) nel­jän vuo­den välein ja aina käy­tön jäl­keen.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tol­la on 8 vuo­den takuu.

  Heart­Si­ne sama­ri­tan sydä­nis­ku­rei­den 350P- ja 360P-mal­lien esi­te (ENG)

  Lisää ostoskoriin
 • Aivia 100 on sisä­käyt­töön tar­koi­tet­tu kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le hälyt­ti­mel­lä. Aivia 100 kaap­piin mah­tuu myy­mäm­me Heart­Si­ne sama­ri­tan defi­bril­laat­to­rien lisäk­si myös mui­den val­mis­ta­jien maal­lik­ko­de­fi­bril­laat­to­rit. Aivia 100 kaa­pin läpi­nä­ky­vä suo­ja­kan­si on  val­mis­tet­tu iskun­kes­tä­väs­tä poly­kar­bo­naa­tis­ta ja vih­reä run­ko on kes­tä­vää ABS-muo­via.
  Mitat (K x L x S): 42,3 cm x 38,8 cm x 20,1 cm
  Pai­no: 3,5 kg

  Lisää ostoskoriin
 • Elvy­tys­mas­ki

  12.90  (sis. alv 24%)

  Elvy­tys­mas­ki suo­jaa hyvin elvy­tys­ta­pah­tu­man aikai­sel­ta sylki/limakalvokontaktilta. Sisäl­tää kote­lon.

  Lisää ostoskoriin
 • Heart­Si­ne Pad-Pak aikui­sel­le ja yli 8‑vuotiaalle / yli 25 kg pai­noi­sel­le lap­sel­le. 

  Heart­Si­ne Pad-Pak sisäl­tää vaih­det­ta­van akun ja isku­lät­kät hel­pos­ti itse pika­kiin­ni­tyk­sen avul­la vaih­det­ta­va­na paket­ti­na.

  Akku ja isku­lät­kät suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si nel­jän (4) vuo­den välein.

  Lisää ostoskoriin
 • Heart­Si­ne Pad-Pak alle 8‑vuotiaalle / alle 25 kg pai­noi­sel­le lap­sel­le. 

  Heart­Si­ne Pad-Pak sisäl­tää vaih­det­ta­van akun ja isku­lät­kät hel­pos­ti itse pika­kiin­ni­tyk­sen avul­la vaih­det­ta­va­na paket­ti­na.

  Akku ja isku­lät­kät suo­si­tel­laan vaih­det­ta­vak­si nel­jän (4) vuo­den välein.

  Lisää ostoskoriin
 • Rotaid Solid Plus

  255.01  (sis. alv 24%)

  Rotaid Solid Plus

  Rotaid Solid Plus on erit­täin kes­tä­vä, pöly- sekä rois­ke­ve­si­suo­jat­tu (IP54) kaap­pi defi­bril­laat­to­ril­le. 

  Rotaid Solid Plus on muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kor­keus 48 cm / Leveys 48 cm / Syvyys 18 cm / Pai­no 6,7 kg.

  Taka­kan­si on val­mis­tet­tu 5.5 cm pak­sus­ta suu­ri­ti­heyk­si­ses­tä polye­tee­nis­tä (HDPE).

  Läpi­nä­ky­vä etu­kan­si on 100% kier­rä­tet­tyä 5 mm pak­sua UV-suo­jat­tua poly­kar­bo­naat­tia.

  Lisää ostoskoriin
 • Rotaid Swift

  178.99  (sis. alv 24%)

  Rotaid swift

  Rotaid swift on kom­pak­tin kokoi­nen, sil­ti muo­toi­lun­sa ansios­ta hel­pos­ti huo­mat­ta­va sydä­nis­ku­rin säi­ly­tys­kaap­pi. Isos­ta ikku­nas­ta lai­te näkyy hyvin ja kan­nes­sa on kan­sain­vä­li­nen defi­bril­laat­to­rin merk­ki.

  Kaap­pi on nopea ava­ta kier­to­liik­keel­lä ja on lisäk­si varus­tet­tu hälyt­ti­mel­lä, joka herät­tää mui­den huo­mion hätä­ti­lan­tees­sa.

  Kaa­pin sisäl­le mah­tuu sää­det­tä­vän sisä­hyl­lyn ansios­ta käy­tän­nös­sä kaik­ki mark­ki­noil­la ole­vat sydä­nis­ku­rit — mukaan lukien Heart­Si­ne sama­ri­tan mal­lis­tom­me tuot­teet. 

  Kaa­pin taka­kan­si on kes­tä­vää teräs­tä ja kaap­pi voi­daan sijoit­taa mihin tahan­sa sei­näl­le.

  Kor­keus 43,5 cm / Leveys 36,6 cm / Syvyys 21 cm / Pai­no 4,5 kg.

  Lisää ostoskoriin