Toi­mi­tuseh­dot
Voi­mas­sa 16.5.2018 alkaen

Yleis­tä
Myy­jä­nä toi­mii Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy, y‑tunnus 2748010–4. Myym­me pal­ve­lui­ta sekä tuot­tei­ta kulut­ta­jil­le ja yri­tyk­sil­le Suo­meen. Pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät Suo­men arvon­li­sä­ve­roa 24%.

Tilaa­mi­nen
Tuot­teet ja pal­ve­lut tila­taan inter­ne­tis­tä osoit­tees­ta www.uskallaauttaa.fi, säh­kö­pos­tin väli­tyk­sel­lä, puhe­li­mit­se asia­kas­pal­ve­lus­tam­me tai kas­vok­kain tapah­tu­van myyn­nin pohjalta.

Kaik­ki kurs­si­va­rauk­set vah­vis­te­taan säh­kö­pos­til­la, jos­sa ilmoi­te­taan varauk­sen hin­ta sekä tila­tut tuot­teet. Lisäk­si asiak­kail­le lähe­te­tään teks­ti­vies­ti­muis­tu­tus kurs­seil­le osal­lis­tu­mi­ses­ta. Tilaus­vah­vis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää säh­kö­pos­tio­soit­teen ilmoit­ta­mis­ta varauk­sen yhteydessä.

Asia­kas sitou­tuu jokai­sen tilauk­sen yhtey­des­sä voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.

Tilaus­vah­vis­tus
Lähe­täm­me säh­kö­pos­tit­se tilaus­vah­vis­tuk­sen, jos­ta näet tilauk­sen yhteen­ve­don ja summan.

Mak­su­ta­vat
Tuot­teet ja nii­den pos­ti­ku­lut mak­se­taan tilauk­sen yhtey­des­sä. Verk­ko­kau­pas­sa voi­daan mak­saa seu­raa­vil­la mak­su­ta­voil­la: Nor­dea, Osuus­pank­ki, Dans­ke Bank, Lähi­Ta­pio­la, Aktia, Nooa, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, Sääs­tö­pan­kit, Han­dels­ban­ken, S‑Pankki, Ålands­ban­ken sekä mak­su­kor­tit. Mak­sa­mi­nen tapah­tuu Payt­rail Oyj:n sivus­ton kaut­ta. Mak­su­ta­pa­na on myös tili­siir­to ennak­ko­mak­su­na. Kurs­seil­lam­me on mah­dol­li­suus mak­saa osal­lis­tu­mi­nen myös pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä tai pank­ki­kor­til­la. Säh­kö­pos­tit­se lähe­tet­tä­väs­tä las­kus­ta perim­me 3 euron ja pos­tit­se kir­jee­nä lähet­tä­väs­tä las­kus­ta 5 euron las­ku­tus­ku­lun. Yri­tyk­siä var­ten tar­joam­me myös verkkolaskutusmahdollisuuden.

Mak­su­pal­ve­lu­tar­joa­ja

Mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun toteut­ta­ja­na ja mak­su­pal­ve­lun­tar­joa­ja­na toi­mii Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Payt­rail Oyj näkyy mak­sun saa­ja­na tiliot­teel­la tai kort­ti­las­kul­la ja välit­tää mak­sun kaup­pi­aal­le. Payt­rail Oyj:llä on mak­su­lai­tok­sen toi­mi­lu­pa. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me otta­maan ensi­si­jai­ses­ti yhteyt­tä tuot­teen toi­mit­ta­jaan (Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy).

Payt­rail Oyj, y‑tunnus: 2122839–7
Inno­va 2
Luta­ko­nau­kio 7
40100 Jyväskylä
Puhe­lin: 0207 181830
www.paytrail.com

Verk­ko­pan­kit
Verk­ko­pank­ki­mak­sa­mi­seen liit­ty­vän mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lun Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:lle toteut­taa Payt­rail Oyj (2122839–7) yhteis­työs­sä suo­ma­lais­ten pank­kien ja luot­to­lai­tos­ten kans­sa. Käyt­tä­jän kan­nal­ta pal­ve­lu toi­mii aivan kuten perin­tei­nen verkkomaksaminenkin.

Peruu­tuseh­dot
Kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Yksi­tyis­hen­ki­lö voi siir­tää ilmoit­tau­tu­mi­sen toi­sel­le kurs­sil­le tai perua sen veloi­tuk­set­ta 2 arki­vuo­ro­kaut­ta ennen kurs­sin alka­mis­ta. Tämän jäl­keen teh­dyis­tä peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 50 % kurs­sin hinnasta.

Yri­tys­asiak­kai­den osal­ta las­ku­tam­me 65 % pro­sent­tia kurs­sin osal­lis­tu­mis­mak­sus­ta, jos kurs­sia ei ole perut­tu tai siir­ret­ty toi­sel­le 4 arki­vuo­ro­kaut­ta ennen kurs­sin alkua.

Jos peruu­tus­ta ei ole teh­ty lain­kaan, veloi­tam­me kai­kil­ta 100 % kurs­sin hin­nas­ta. Esty­neen osal­lis­tu­jan tilal­le voi­daan vaih­taa toi­nen osal­lis­tu­ja veloituksetta.

Tilaus­kurs­sien peruun­tues­sa alle 4 arki­vuo­ro­kaut­ta ennen sovit­tua tapah­tu­maa las­ku­tam­me 65 % kurs­sin hin­nas­ta. Tilaus­kurs­sin peruun­tues­sa sama­na päi­vä­nä las­ku­tam­me 100 % hinnasta.

Kurs­sin peruuntuminen
Kurs­sin peruun­tues­sa Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy tie­dot­taa asias­ta osal­lis­tu­jil­le tai hei­dän yhteys­hen­ki­löil­leen. Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy voi siir­tää tai perua avoi­men kurs­sin ilman kor­vaus­vel­vol­li­suut­ta ennen kurs­sin ajan­koh­taa. Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy ei ota vas­tuu­ta ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la anne­tuis­ta vir­heel­li­sis­tä tiedoista.

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy kor­vaa etu­kä­teen mak­se­tun kurs­si­hin­nan takai­sin kurs­sin peruun­tues­sa, mikä­li osallistujan/osallistujien kans­sa ei erik­seen muu­ta sovi­ta. Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy ei kor­vaa kurs­sin peruun­tu­mi­ses­ta aiheu­tu­nut­ta muu­ta hait­taa tai kulu­ja tilaa­jal­le tai osallistujalle.

Vaih­to- ja palautusehdot
Yksi­tyis­hen­ki­löi­den verk­ko­kau­pas­tam­me ostet­tu­jen tuot­tei­den koh­dal­la nou­da­tam­me laki­sää­teis­tä 14 päi­vän palau­tusoi­keut­ta. Tuo­te tulee palaut­taa käyt­tä­mät­tö­mä­nä alku­pe­räi­ses­sä kun­nos­sa pak­kauk­si­neen ja muut­tu­mat­to­ma­na. Palau­tusoi­keus ei kos­ke kurs­si-ilmoit­tau­tu­mi­sia, lah­ja­kort­te­ja tai muu­ta ainee­ton­ta pal­ve­lua. Vaih­toa tai palau­tus­ta var­ten pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä ensin asia­kas­pal­ve­luum­me toimisto@uskallaauttaa.fi tai puhe­li­mit­se 0102745270.

Muu­ta
Pidä­täm­me oikeu­den muut­taa toi­mi­tuseh­to­jam­me. Asiak­kaan on ennen tilaus­taan tutus­tut­ta­va kul­loin­kin voi­mas­sa ole­viin toimitusehtoihin.