Refe­rens­sit

Tar­joam­me yksi­löl­lis­tä pal­ve­lua jokai­sel­le asiak­kaal­lem­me hei­dän tar­pei­taan kuun­nel­len ja kun­nioit­taen. Pal­ve­lui­tam­me ovat käyt­tä­neet kun­nat, kau­pun­git, yri­tyk­set, yhtei­söt, seu­ra­kun­nat, seu­rat, ryh­mät ja yksi­tyis­hen­ki­löt. Olem­me nöy­räs­ti kii­tol­li­sia saa­mas­tam­me luot­ta­muk­ses­ta. Voi­sim­me­ko pal­vel­la sinua­kin? Ota yhteyttä!

Olem­me saa­neet tar­jo­ta pal­ve­lu­jam­me seu­raa­vien taho­jen käyttöön:

4H-jär­jes­tö

Cop­ter­sa­fe­ty Oy

Coro­na­ria

Cra­mo

Espoon kau­pun­ki

Esport

Haa­gan Autokoulu

Hami­nan kaupunki

Helen

Hel­sin­gin kaupunki

Hoplop

HYPRY

Hyvin­kään kaupunki

Hämeen Ammat­ti­kor­kea­kou­lu

Hämeen­lin­nan kaupunki

Juha Pun­ta Oy

Jär­ven­pään kaupunki

Jär­ven­pään seurakuntaopisto

Jää­kii­tu­rit

Kan­ga­sa­lan kunta

Kau­niais­ten kaupunki

Kau­niais­ten musiikkiopisto

Kehit­tä­mis­kes­kus Opin­kir­jo ry

Kiek­ko-Van­taa

Kon­tio­lah­den kunta

Kot­kan kaupunki

Kou­vo­lan kaupunki

Kär­ki­me­dia Oy

Lah­den englan­nin­kie­li­nen leikkikoulu

Lah­den ensi- ja tur­va­ko­ti ry

Lah­den kaupunki

Lap­peen­ran­nan kaupunki

Lau­rea ammattikorkeakoulu

Las­to­pet ry

Lopen kun­ta

Mediq

Mel­tex Oy

Meriit­ti­ra­ken­nus

Mik­ke­lin kaupunki

Musiik­ki­päi­vä­ko­ti Priimi

Orion-Phar­ma

Oulun kau­pun­ki

Oulun­ky­län englan­nin­kie­li­nen päiväkoti

Pitä­jän­mäen osuusruokala

Poh­jois-Savon Sai­raan­hoi­to­pii­rin kuntayhtymä

Porin Evan­ke­lis-Lute­ri­lai­nen Seurakuntayhtymä

Por­voon englan­nin­kie­li­nen päiväkoti

Por­voon kaupunki

Päi­vä­ko­ti Pellava

Rau­man kaupunki

Rau­ma-Repo­lan lastentarha

Ran­ta­ky­län seurakunta

Rii­hi­mäen kaupunki

Ruo­ko­lah­den kunta

Secu­ri­tas

Sodan­ky­län kunta

Tam­pe­reen kau­pun­ki­lä­he­tys ry

Tam­pe­reen Steiner-päiväkoti

Tans­si­kou­lu Kipinä

Tor­nion kaupunki

Tou­hu­la

Turun kau­pun­ki

Tuto­ris Oy

Uuden­kau­pun­gin kaupunki

Vaa­san kaupunki

Van­taa Cate­ring Services

Van­taan kaupunki

Var­si­nais-Suo­men Sai­raan­hoi­to­pii­rin kuntayhtymä

Vie­re­män kunta

Yli­tor­nion kunta

Ylö­jär­ven kaupunki

YIT