Kou­lu­tus­pal­ve­lut hoi­toa­lan ammat­ti­lai­sil­le / Simulaatiokoulutus

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut tar­jo­aa kou­lu­tus­ta myös hoi­toa­lal­la työskenteleville.

Simu­laa­tio­kou­lu­tuk­set kehit­tä­vät tii­mi­työs­ken­te­ly­tai­to­ja, jot­ka vai­kut­ta­vat tut­ki­tus­ti edul­li­ses­ti hoi­don laa­tuun sekä poti­las­tur­val­li­suu­teen. Simu­laa­tiot tar­joa­vat tur­val­li­sen tavan har­joi­tel­la yhdes­sä joko yksi­kön päi­vit­täis­toi­min­nas­sa vas­taan­tu­le­via tapauk­sia, tai har­vi­nai­sem­pien tilan­tei­den varalle.

Simu­laa­tio­kou­lu­tuk­ses­sa käy­dään läpi har­joit­tei­ta ryh­män­ne toi­vei­siin poh­jau­tuen. Jokai­nen simu­laa­tio vie­dään läpi rau­hal­li­ses­ti kaik­kien teke­mis­tä kun­nioit­taen. Ennen toi­min­nal­lis­ta har­joi­tet­ta käy­dään läpi har­joit­teen sisäl­tö, ohjeis­tus ja esi­mer­kik­si pie­ni teo­ria har­joi­tel­ta­vas­ta aiheesta.

Var­si­nai­sen simu­laa­tio­har­joit­teen jäl­keen pide­tään nyky­ai­kai­sen simu­laa­tio­kou­lu­tuk­sen mukai­nen palau­te­kes­kus­te­lu (debrie­fing). Simu­laa­tio­kou­lut­ta­jam­me ovat suo­rit­ta­neet EuSim simu­laa­tio-ohjaa­jan kurs­sin. Simu­laa­tiois­sa kiin­ni­te­tään eri­tyi­ses­ti huo­mio­ta ryh­män ei-tek­ni­siin tai­toi­hin, esi­mer­kik­si ryh­mä­työn onnis­tu­mi­sen kan­nal­ta tär­ke­ään kommunikaatioon.

Jokai­seen har­joit­tee­seen vali­taan lisäk­si yksi (tai useam­pi) tek­ni­nen tavoi­te. Simu­laa­tio­kou­lu­tuk­sem­me ovat olleet eri ammat­ti­ryh­mien paris­sa pidet­ty­jä ja tut­ki­mus­ten­kin mukaan ne oikein toteu­tet­tu­na paran­ta­vat hoi­don laa­tua sekä poti­las­tur­val­li­suut­ta työyksiköissä.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.