Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet

Ainut­ker­tai­nen Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­si on Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut Oy:n kehit­tä­mä sekä raken­ta­ma koko­nai­suus kai­kil­le van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le, ensim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le, las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4 h

Kurs­si sovel­tuu erin­omai­ses­ti pait­si las­ten van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le ja ensim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le, myös las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja har­ras­ta­vil­le.

Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­sin kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­dos­sa työs­ken­te­le­viä koke­nei­ta ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia.

Kurs­sin sisäl­tö:

  • Hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mi­nen
  • Taju­ton lap­si
  • Elo­ton lap­si ja elvy­tys
  • Tukeh­tu­mi­nen / Vie­ra­se­si­ne hen­gi­tys­teis­sä
  • Tyy­pil­li­sim­piä las­ten sai­rauk­sia, vam­mo­ja, tapa­tur­mia sekä myr­ky­tyk­siä
  • Vau­van sekä lap­sen ana­to­mi­aa ja fysio­lo­gi­aa

Kurs­si­si­säl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin. Kurs­si sisäl­tää har­joit­tei­den lisäk­si inte­rak­tii­vis­ta ongel­man rat­kai­sua.

Kurs­sin hin­ta on 69 € / osal­lis­tu­ja (sisäl­täen alv 24%).

Kysy tar­jous­ta yri­tyk­sel­len­ne / ryh­mäl­len­ne rää­tä­löi­dys­tä Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sis­ta.

Kurs­si­mak­su sisäl­tää säh­köi­sen ker­taus­ma­te­ri­aa­lin sekä tar­vit­taes­sa kir­joi­tet­ta­van todis­tuk­sen suo­ri­te­tus­ta kurs­sis­tam­me.

OTA YHTEYTTÄ!