Hätäen­sia­pu­kurs­si 4 — 8 h / Ensia­vun kertauskurssi

Hätäen­sia­pu­kurs­sin sisältö:

  • Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sairauskohtauksessa
  • Tajut­to­mal­le annet­ta­va ensiapu
  • Perus­el­vy­tys
  • Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
  • Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
  • Veren­vuo­don tyrehdyttäminen
  • Ryh­mä­koh­tai­sia mui­ta aihei­ta tai painotuksia

Hätäen­sia­pu­kurs­sin hin­nat per osallistuja:

  • 8h 99€ (alv 0%)
  • 4h 79€ (alv 0%)

Kysy tar­jous­ta yri­tyk­sel­le­si tai ryh­mäl­le­si jär­jes­tet­tä­väs­tä tilauskurssista!

Hätäen­sia­pu­kurs­sin kes­to on 4–8 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuot­ta. Hätäen­sia­pu­kurs­si käy myös ensia­vun ker­taus­kurs­si­na, joka piden­tää ker­taal­leen Ensia­vun perus­kurs­si 16h tai Ensia­vun syven­tä­vän kurs­sin 16h päte­vyy­den voi­mas­sao­loa kol­me vuotta.

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen ensiaputodistus.

Hätäen­sia­pu­kurs­sis­ta (8h) on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Huo­mioit­han että halu­tes­sa­si mer­kin­nän, tulee se teh­dä kurs­sin yhtey­des­sä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.