Ensia­pu­kurs­si etäkoulutus

Ensia­pu­kurs­si etä­kou­lu­tus sisältö:

  • Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sairauskohtauksessa
  • Tajut­to­mal­le annet­ta­va ensiapu
  • Perus­el­vy­tys
  • Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
  • Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
  • Veren­vuo­don tyrehdyttäminen
  • Ryh­mä­koh­tai­sia mui­ta aihei­ta tai painotuksia

Etä­kou­lu­tuk­se­na jär­jes­tet­tä­vän ensia­pu­kou­lu­tuk­sen hin­nat ovat (per osallistuja):

4h 63.71€ (alv 0%) eli 79€ (sis alv 24%)

8h 79.84 (alv 0%) eli 99€ (sis alv 24%)

Kaik­ki ensia­pu­kurs­siem­me kou­lut­ta­jam­me ovat koke­nei­ta ensi- ja akuut­ti­hoi­don ammat­ti­lai­sia. Ensia­pu­kurs­seis­tam­me on mah­dol­li­suus hakea Kelan korvausta. 

Etä­kou­lu­tuk­se­na jär­jes­tet­tä­vä hätäen­sia­pu­kurs­si tai­puu monen­lai­seen muot­tiin. Voit suo­rit­taa nel­jän tai kah­dek­san tun­nin kurs­sin vaik­ka kotoa­si käsin ja saa­da viral­li­sen ensia­pu­to­dis­tuk­sen sekä päte­vyy­den kol­mek­si seu­raa­vak­si vuo­dek­si. Kurs­sil­la voit myös päi­vit­tää voi­mas­sao­le­vien kurs­sien Ensia­pu 1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h tai Ensia­pu 2 — Ensia­vun syven­tä­vä kurs­si 16h päte­vyy­det voi­maan seu­raa­vak­si kol­mek­si vuodeksi.

Etä­kou­lu­tuk­se­na suo­ri­tet­ta­va hätäen­sia­pu­kurs­si (4–8h) antaa sinul­le mah­dol­li­suu­den päi­vit­tää osaa­mi­se­si myö­hem­min 16h mit­taan suo­rit­ta­mal­la Ensia­pu 1 — ensia­vun perus­kurs­sin puut­tu­vat osat, joko osal­lis­tu­mal­la lähi­kurs­seil­lem­me tai etä­kou­lu­tuk­se­na kotoa­si käsin. 

Ensia­pu­kurs­sien yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuot­ta. 4h ensia­pu­kurs­si  käy myös ensia­vun ker­taus­kurs­si­na, joka piden­tää ker­taal­leen Ensia­vun perus­kurs­si 16h (Ensia­pu 1) tai Ensia­vun syven­tä­vän kurs­sin 16h (Ensia­pu 2) päte­vyy­den voi­mas­sao­loa kol­me vuotta. 

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen ensiaputodistus.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.