Ensiapu2 — Ensia­vun syven­tä­vä kurs­si 16 h

Sisäl­tö:

 • Aut­ta­mis­toi­min­ta ensia­pua vaa­ti­vis­sa tilanteissa
 • Perus­el­vy­tys; aikui­nen, lap­si ja vauva
 • sisäl­tää myös aikui­sen var­hai­sen defibrilloinnin
 • tajut­to­mal­le annet­ta­va ensiapu
 • veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
 • vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
 • Vam­ma­me­ka­nis­min mer­ki­tys vam­man synnyssä: 
  • Louk­kaan­tu­neen tut­ki­mi­nen ensia­vun antamiseksi
  • Rin­ta­ke­hän, vat­san ja lan­tion vam­mat sekä sisäi­set verenvuodot
  • Ran­ka- ja raajavammat
 • Pään- ja kas­vo­jen vammat
 • Vam­mo­jen ensiapu 
  • Mur­tu­mat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasi­tus- ja lihasvammat
 • Louk­kaan­tu­neen tilan seu­ran­ta ja tarkkailu
 • Ensia­pua­sen­not, louk­kaan­tu­neen suo­jaa­mi­nen ja siir­rot sekä kuljetukset
 • Ensia­pu ja ehkäi­sy kyl­män aiheut­ta­mis­sa vammoissa
 • Ensia­pu ja ehkäi­sy läm­mön aiheut­ta­mis­sa sairastumisissa

Ryh­mä­koh­tai­set eri­tyi­sai­heet (vaih­toeh­toi­ses­ti)

 • Ensia­vun ja ter­veys­tie­don kartuttaminen
 • Oman ter­vey­den ja tur­val­li­suu­den edistäminen
 • Valin­nai­sai­hei­ta koh­de­ryh­män tar­pei­den mukaan
 • PPE‑D ‑perus­kurs­si 4 t

Ensiapu2 — Ensia­vun syven­tä­väl­le kurs­sil­le 16h voi osal­lis­tua suo­ri­tet­tu­aan Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­sin 16h. Ensiapu1 päte­vyy­den tulee olla voi­mas­sa osal­lis­tues­sa kurs­sil­le. Kurs­sin kes­to on 16 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kurs­sin tun­nit voi­daan jakaa useam­mal­le päi­väl­le, kaik­ki osiot tulee kui­ten­kin suo­rit­taa puo­len vuo­den sisäl­lä. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuotta. 

Kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen todistus.

Kurs­sin hin­ta 1290€ (alv 0%).

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!

 • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.