Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16 h las­ten kans­sa työskenteleville

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le kurs­sin sisältö:

 • Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sairauskohtauksessa
 • Hätä­ti­lan­teen tunnistaminen
 • Tajut­to­mal­le aikui­sel­le ja lap­sel­le annet­ta­va ensiapu
 • Vau­van, lap­sen ja aikui­sen elvytys
 • Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
 • Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
 • Veren­vuo­to­jen tyrehdyttäminen
 • Taval­li­sim­mat sai­ras­koh­tauk­set, tapa­tur­mat ja onnettomuudet
 • Palo­vam­mat ja säh­kön aiheut­ta­mat vammat
 • Nivel­vam­mat ja murtumat
 • Myr­ky­tyk­set
 • Lap­sen ja vau­van eri­tyis­piir­teet ensiavussa

Kaik­ki Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le kurs­sim­me kou­lut­ta­jat ovat pait­si ensi- ja akuut­ti­hoi­don ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia, myös itse­kin van­hem­pia. Tämän ensia­pu­kurs­sin sisäl­tö perus­tuu voi­mas­sao­le­viin ERC:n elvy­tys­oh­jei­siin sekä Käy­pä Hoi­to ‑suo­si­tuk­siin ja sii­hen on integroi­tu suo­sit­tu Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurssimme.

Ensiapu1 — Ensia­vun perus­kurs­si 16h las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le kurs­si sopii lois­ta­vas­ti kai­kil­le, jot­ka työs­ken­te­le­vät, ohjaa­vat tai har­ras­ta­vat las­ten kans­sa sekä muil­le­kin jot­ka halua­vat kurs­sin anta­man päte­vyy­den lisäk­si saa­da val­miuk­sia toi­mi­mi­seen vau­van tai lap­sen hätätilanteessa.

Kurs­si sovel­tuu siis erin­omai­ses­ti esi­mer­kik­si var­hais­kas­va­tuk­sen ammat­ti­lai­sil­le päi­vä­ko­deis­sa ja per­he­päi­vä­hoi­dos­sa, opet­ta­jil­le, har­ras­tuk­sien ohjaa­jil­le, urhei­luseu­ro­jen val­men­ta­jil­le, las­ten van­hem­mil­le, iso­van­hem­mil­le, ensim­mäis­tä las­taan odot­ta­vil­le sekä kai­kil­le jot­ka työs­sään, har­ras­tuk­sis­saan tai arjes­sa ovat teke­mi­sis­sä las­ten kanssa.

Ensiapu1 kurs­sin hin­ta on 149 € (alv 0%) / osallistuja.

Kysy tar­jous­ta tilaus­kurs­sis­ta yri­tyk­sel­le­si tai ryhmällesi.

Kurs­sin kes­to on 16 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kurs­sin tun­nit voi­daan jakaa useam­mal­le päi­väl­le, kaik­ki osiot tulee kui­ten­kin suo­rit­taa puo­len vuo­den sisäl­lä. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuotta.

Kurs­sin suo­rit­ta­neil­le kir­joi­te­taan viral­li­nen ensia­pu­to­dis­tus, joka on voi­mas­sa 3 vuotta.

Täl­tä kurs­sil­ta ei ole mah­dol­lis­ta saa­da Lii­ken­teen Tur­val­li­suus­vi­ras­ton jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä­mer­kin­tää. Ole hyvä ja kat­so muut ensia­pu­kurs­sim­me, jos olet kiin­nos­tu­nut jatkokoulutuspäivistä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24 %.

OTA YHTEYTTÄ!

 • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.