ENSIAPUKURSSIT

Olet­ko kos­kaan elvyt­tä­nyt? Ei se mitään, me olem­me ja ope­tam­me sinut­kin toi­mi­maan hätä­ti­lan­tees­sa. Ethän sinä­kään haluai­si säh­kö­töi­tä­si teke­vän ihmi­sen, joka ei ole kos­kaan vaih­ta­nut lamppuakaan.

Jär­jes­täm­me moder­ne­ja, inno­va­tii­vi­sia ensi- ja akuut­ti­hoi­don ammat­ti­lais­ten pitä­miä ensia­pu­kurs­se­ja inte­rak­tii­vi­suu­teen ja simu­laa­tio­tek­niik­kaan poh­ja­ten. Unoh­da kal­vo­sul­kei­set, koe edel­lä­kä­vi­jän ensia­pu­kurs­si! Nyt myös etä­kou­lu­tuk­si­na ja verk­ko­kurs­sei­na. Ota yhteyt­tä mei­hin ja kysy tarjous!

Ensia­pu­kou­lu­tuk­set yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le, oppi­lai­tok­sil­le ja yksityishenkilöille.

Ensia­pu­kou­lut­ta­jam­me ovat koke­nei­ta ensi- ja akuut­ti­hoi­don ammat­ti­lai­sia, jot­ka tie­tä­vät mis­tä puhu­vat. Kou­lut­ta­jam­me ovat ensia­vun ja ter­veys­tie­don kou­lut­ta­jia (ETK) sekä hätäen­sia­pu­kou­lut­ta­jia (HEK). Kaik­ki ensia­pu­kurs­sim­me rää­tä­löi­dään koh­den­ne­tus­ti aina ryh­män­ne tar­pei­siin sopi­vik­si. Kai­kil­ta ensia­pu­kurs­seil­tam­me on mah­dol­lis­ta saa­da viral­li­nen ensia­pu­kort­ti/-todis­tus. Saat osas­ta ensia­pu­kurs­seis­tam­me myös tar­vit­ta­vat ammat­ti­pä­te­vyys­mer­kin­nät Tra­Fin rekistereihin. 

Ensia­pu­kurs­si lisätietoa

Mis­sä?
Ensia­pu­kurs­sit jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti asiak­kaan omis­sa tilois­sa. Tar­vit­taes­sa voim­me jär­jes­tää myös tilan käyt­tööm­me toi­vei­den­ne mukaan. Jär­jes­täm­me myös etä­kurs­se­ja verkossa.

Mil­loin?
Pys­tym­me jär­jes­tä­mään ensia­pu­kurs­se­ja lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la. Kui­ten­kin halu­tes­san­ne kou­lu­tuk­ses­ta ammat­ti­pä­te­vyys­päi­vän, täy­tyy kurs­si tila­ta 14 päi­vää aiem­min, jot­ta tar­vit­ta­vat viran­omai­sil­moi­tuk­set saa­daan tehtyä.

Avoi­met kurssit?
Jär­jes­täm­me avoi­mia ensia­pu­kurs­se­ja, kat­so kalen­te­ris­tam­me sinul­le sopi­vin ajan­koh­ta. Tai ota yhteyt­tä ja tie­dus­te­le avoin­ta ensia­pu­kurs­sia lähem­pä­nä sinua.

Kurs­si­to­dis­tus?
Kou­lu­tuk­sis­ta on mah­dol­li­suus saa­da eri­lai­sia todis­tuk­sia ja rekis­te­röin­te­jä — riip­puen kou­lu­tuk­sen sisäl­lös­tä ja kes­tos­ta. Kysy lisää meil­tä asiasta.

Ammat­ti­pä­te­vyys?
Kaut­tam­me saat myös tar­vit­ta­vat ammat­ti­pä­te­vyys­kurs­sit ja todis­tuk­set. Hoi­dam­me tar­vit­ta­vat ilmoi­tuk­set Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tol­le ennen ja jäl­keen kurs­sin. Veloi­tam­me direk­tii­vi­päi­vän rekis­te­röin­ti­ku­lu­ja 17 e (alv 0%) / hlö.

Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton koulutuskeskus?
Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut on myös Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton hyväk­sy­mä ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tus­kes­kus (kou­lu­tus­kes­kus­koo­di 067014).

Työ­pai­kan ensiapuvalmius?
Työ­tur­val­li­suus­lain mukaan työ­pai­koil­la on yllä­pi­det­tä­vä ensia­pu­val­miut­ta, johon kuu­lu­vat asian­mu­kai­set tar­vik­keet ja väli­neet, ensia­vun anta­mi­seen pereh­ty­neet hen­ki­löt sekä tie­dot sii­tä, mihin toi­miin tapa­tur­man tai sai­ras­tu­mi­sen vuok­si on nopean avun saa­mi­sek­si ryhdyttävä.

Riit­tä­vä ensiapuvalmius?
Myös pie­nem­mil­lä työ­pai­koil­la tai ryh­mis­sä, jot­ka työs­ken­te­le­vät tila­päi­ses­ti tai jat­ku­vas­ti kiin­teän työ­pai­kan ulko­puo­lel­la, tuli­si olla ensia­pu­kou­lu­tet­tu­ja henkilöitä.

Työ­pai­kan tapaturmanvaara?
Ensia­pu­kou­lu­tet­ta­vien mää­rään vai­kut­taa myös oleel­li­ses­ti työ­pai­kan tapa­tur­ma­vaa­ran toden­nä­köi­syys. Seu­raa­vas­sa on esi­merk­ke­jä koulutettavien
hen­ki­löi­den pro­sent­ti mää­ris­tä työpaikoilla:

1. vähäi­nen, esim. toi­mis­tot ja viras­to 5%
2. ilmei­nen, esim. teol­li­suus, met­sä- ja maa­ta­lous­työt 20%
3. eri­tyi­nen, esim. palo‑, räjäh­dys- tai säh­kö­ta­pa­tur­ma-vaa­ra 100%

Kela?
Työ­nan­ta­jan on mah­dol­lis­ta saa­da tukea KELA:lta yri­tyk­sen ensia­pu­kou­lu­tuk­siin. Kat­so lisää KELA:n net­ti­si­vuil­ta tai kysy meil­tä lisätietoja.

Lisä­tie­toa tai muu­ta kysyttävää?
Ota yhteyt­tä!