Avoi­met kurssit 2017-10-13T22:43:36+00:00

Avoi­met ensia­pu­kurs­sit ja työturvallisuuskoulutukset

Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut jär­jes­tää avoi­mia ensia­pu­kurs­se­ja sekä työ­tur­val­li­suus- ja ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sia. Kat­so kalen­te­ris­ta sinul­le sopi­vin päi­vä ja tule edel­lä­kä­vi­jän kurs­seil­le. Kurs­seil­lam­me ei ole mini­mio­sal­lis­tu­ja­mää­rää — Emme peruu­ta kurssejamme!

Kaik­ki avoi­met kurs­sim­me pide­tään, jos yksi­kin ilmoit­tau­tu­nut saa­puu paikalle.

(CAP) = Kurs­sis­ta on mah­dol­li­suus saa­da ammat­ti­kul­jet­ta­jan jat­ko­kou­lu­tuk­sen direktiivipäivämerkintä.

Syk­syn kurs­si­ka­len­te­ria teh­dään juu­ri, haluat­ko kurs­sin paik­ka­kun­nal­le­si? Lai­ta vies­tiä meil­le toimisto@uskallaauttaa.fi tai yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen kautta.

 

 

Loka­kuu

Mar­ras­kuu

Jou­lu­kuu