EA2


EA2 koulutuksiemme avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä koulutusten järjestelyistä. Vältä vanhanaikaiset puuduttavat luentokoulutukset Suomen laajimman ja laadukkaimman EA2 kurssitarjottimen avulla. EA2 kurssin suorittaminen onnistuu kustannustehokkaasti kokonaan verkkokurssina tai parhaat oppimistulokset tuovana yhdistelmäkoulutuksena.

Tarvittaessa myös perinteinen EA2 lähikoulutus ja pandemia-ajan webinaarina löytyvät valikoimastamme.

EA2 verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa EA2 kurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. EA2 kurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

EA2 yhdistelmä- ja lähikoulutuksena

Ensiavun jatkokurssi EA2 voidaan järjestää työpaikallenne verkkokurssin lisäksi joko yhdistelmäkoulutuksena tai tarvittaessa kokonaan lähikoulutuksena. EA2 koulutuksessa syvennetään EA1 kurssilla opittuja ensiaputaitoja.

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. EA2 kurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun kouluttajan johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Kenelle EA2 sopii?

 • Rinnepäivystäjille ja Ski patrol koulutukseen osallistuville
 • Kelkkasafareiden ja vaellusten vetäjille
 • Meripelastajille, veneilijöille ja merenkulussa työskenteleville
 • Eräoppaille, partiolaisille ja maatossa työskenteleville
 • Ratsastuksen harrastajille ja valmentajille sekä vaellusratsastajille
 • Lasten parissa työskenteleville
 • Ensiapupäivystäjille, VPK toiminnassa mukana oleville
 • Työpaikan ensiapuvastaaville, työkohteen kerrosvastaaville, työpaikan turvallisuusvastaaville
 • Niiden alojen työntekijöille, joilla tapaturman vaara erityinen
 • Kaikille ensiavusta kiinnostuneille, jotka haluavat syventää ensiavun osaamistaan

EA2 ensiavun jatkokurssi on ensiavun syventävä koulutus, johon voi osallistua EA1 kurssin ollessa voimassa. EA2 koulutuksen tarkoitus on laajentaa ja syventää koulutukseen osallistujan ensiapuosaamista. EA2 kursseilla kerrataan EA1 kurssilla opittuja hätäensiaputaitoja, sekä opiskellaan uusia aihealueita, kuten lapsipotilaat, hypotermia, lämpösairaudet, vammapotilaiden tutkimisen ja onnettomuustilanteiden syventävä osaaminen sekä terveyden edistäminen. Niillä työpaikoilla, joilla tapaturman vaara on ilmeinen tai työolosuhteet aiheuttavat erityistä vaaraa, ei välttämättä EA1 kurssilla saada riittäviä ensiapuvalmiuksia ja kokonaisuutta voidaan täydentää EA2 kurssilla. Viranomaisvaatimuksissa, poikkeusolosuhteissa työskenneltäessä ja lukuisten ammattitutkintojen vaatimuksissa edellytetään EA2 pätevyyden suoritusta.

EA2 koulutus sopii loistavasti seuraaville ryhmille: 

Olemme järjestäneet vuosien mittaan lukuisia räätälöityjä EA2 koulutuksia erilaisissa maasto- ja työolosuhteissa eri alojen asiakkaillemme. Palaute ja arvioinnit ensiapukoulutukistamme ovat aina olleet erinomaisia, ja olemme saaneet erityistä kiitosta kouluttajiemme osaamisesta, käytännön läheisestä opetuksesta, koulutusten selkeydestä sekä joustavuudesta toteuttaa koulutukset lyhyelläkin varoitusajalla.

EA2 – Ensiavun jatkokurssin sisältö

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa
 • Hätätilanteen tunnistaminen
 • Peruselvytys; aikuinen, lapsi ja vauva, vaikeasti loukkaantunut, hukkuneen ja raskaana olevan elvytys
 • Defibrillaattorin käyttö osana elvytystä
 • tajuttomalle annettava ensiapu ja toiminta mahdollisessa rankavamma tilanteessa
 • Massiivinen verenvuoto ja haavat
 • verenkierron häiriötila (sokki)
 • vierasesine hengitysteissä
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
 • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Monipotilastilanne ja suuronnettomuustilanne
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Valinnaisaiheita kohderyhmän tarpeiden mukaan

Mitä eroa Uskalla Auttaa Oy:n EA2 koulutusten välillä on?

Kaikki järjestämämme ensiavun jatkokurssit EA2 antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Ensiavun jatkokurssin EA2 tarkoitus on syventää ensiavun osaamista ja parantaa valmiuksia toimia hyvinkin vaativissa ensiaputilanteissa. Uskalla Auttaa Oy noudattaa kaikissa EA2 koulutuksissa STM:n asiantuntijaryhmän mukaista sisältöä ja kurssin kesto on 16 oppituntia. Kaikki EA2 koulutuksemme pohjautuvat kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet. 

Uskalla Auttaa Oy:n kaikki EA2 kurssit täyttävät STM:n laatiman ensiapuvalmius työpaikoilla oppaan-, oppilaitosten tutkintoon johtavien opintojen-, viranomaistahojen sekä KELA:n vaatimukset. KELA:n korvauksen saamisen edellytyksenä on nykyään, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen. EA2 verkkokoulutuksista ei kuitenkaan ole mahdollista saada KELA korvausta.

Uskalla Auttaa Oy:n ensiapukoulutukset eivät pohjaudu powerpoint luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kaikilla kouluttajillamme on vankka akuuttihoidon kenttäkokemus, joka tuo syvyyttä koulutuksiin käytännönläheisten esimerkkien kautta. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

Onko ensiavun jatkokurssien EA2 sisällöissä eroja?

Kaikissa Uskalla Auttaa Oy:n EA2 toteutustavoissa; verkkokoulutus, webinaari, lähiopetus tai yhdistelmäkoulutus on sisällöllisesti sama STM:n minimivaatimus, mutta esimerkiksi lähiopetuksessa sisällölliset painotukset ja räätälöinnit onnistuvat kohderyhmän työn riskien mukaisesti.

EA2 verkkokurssilla edellä mainittujen lisäksi:

 • Vauvan ja lapsen auttamisen erityispiirteet
 • Vauvojen ja lasten yleisimmät sairaskohtaukset sekä tapaturmat
 • Vauvojen ja lasten hätätilanteet

EA2 kurssin todistuksen voimassaoloaika

Suoritettuasi EA2 koulutuksen saat heti virallisen ensiaputodistuksen. Ensiavun jatkokurssin EA2 todistuksen voimassaoloaika on kolme (3) vuotta, kuten muissakin ensiapukoulutuksissa. EA2 pätevyyden voimassaoloa voidaan jatkaa kolmella vuodella eteenpäin suorittamalla EA1 tai hätäensiapu koulutus EA2 pätevyyden ollessa voimassa. Tämän päivityksen voi tehdä kertaalleen pätevyyden jatkamiseksi.

Jos tarvitset voimassa olevaa EA1 ja EA2 pätevyyttä, niin kannattaa vuorotella edellä mainittujen koulutusten suorittamista alle kolmen (3) vuoden välein, jolloin saat pidettyä molemmat pätevyydet voimassa. Jos kuitenkin työpaikkaselvityksen mukaiset riskit ovat ilmeiset, niin on perusteltua suorittaa ensiapukoulutukset (EA1, EA2, hätäensiapu tai kertauskursseja) vähintään 1,5 vuoden välein.