EA1


EA1 koulutuksiemme avulla saavutetaan kustannussäästöjä, parempia oppimistuloksia ja vähemmän stressiä koulutusten järjestelyistä. Vältä vanhanaikaiset puuduttavat luentokoulutukset Suomen laajimman ja laadukkaimman EA1 kurssitarjottimen avulla. EA1 kurssin suorittaminen onnistuu kustannustehokkaasti kokonaan verkkokurssina tai parhaat oppimistulokset tuovana yhdistelmäkoulutuksena.

Tarvittaessa myös perinteinen EA1 lähikoulutus ja pandemia-ajan webinaarina löytyvät valikoimastamme.

EA1 verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa EA1 kurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. EA1 kurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa kustannussäästöjen, joustavuuden ja parempien oppimistulosten vuoksi.

Verkkokurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti omien aikataulujen mukaan. Kurssin pystyy suorittamaan useissa osissa tehokkaan työajan ulkopuolella. Suurimmat säästöt syntyvätkin juuri koulutusaikatalun joustavuudesta kun henkilöstöä ei tarvitse lähettää kerralla koko päiväksi koulutukseen. Oppimistulosten osalta saavutetaan myös merkittävää hyötyä suhteessa lähikoulutukseen, sillä perinteistä luentoväsymystä ei pääse syntymään. Oppiminen varmennetaan erilaisilla välikysymyksillä ja loppukokeella.

EA1 lähi- ja yhdistelmäkoulutuksena

Ainutlaatuisessa yhdistelmäkoulutuksessamme yhdistetään verkkokurssin ja lähikoulutuksen parhaat puolet. Teoriaopinnot opiskellaan itsenäisesti omien aikataulujen mukaan ja tämän jälkeen suoritetaan käytännönharjoittelu simulaatiokoulutuksena opitun teorian pohjalta. Koulutuksessa hyödynnetään yliopistomaailmastakin tuttua ja tehokkaaksi havaittua ns. käänteistä oppimista, jossa käytännön harjoittelu toteutetaan nimenomaan teoriaopiskelun jälkeen. Yhdistelmäkoulutuksella saavutetaankin kaikista parhaimmat oppimiskokemukset ja -tulokset.

Lähikoulutus on tuttu ja turvallinen vaihtoehto. EA1 kurssi voidaan järjestää kokonaan lähikoulutuksena esimerkiksi silloin kun tarvitaan tarkasti määritelty aikataulu opiskeluun huippukouluttajiemme johdolla tai itsenäinen opiskelu ei syystä tai toisesta ole mahdollista.

Lue palvelukuvauksesta koulutusmuodoista ja asiasisällöistä

Ota yhteyttä


Haluatko saada henkilöstöllenne laadukkaan ensiapukoulutuksen? Jopa elämää pelastavat koulutuksemme on aloitettu täyttämällä oheinen lomake. Ota yhteyttä ja kuulet meistä hetken kuluttua!

Miten eri EA1 koulutuksenne eroavat toisistaan?

Järjestämämme EA1 kurssit antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Suomessa EA1 koulutuksen voi nykyään suorittaa vapaammin, kunhan koulutus on sisällöltään STM:n asiantuntijaryhmän määrittelemän kansalllisen ensiapukoulutus sisällön mukainen ja kestoltaan vähintään 16 oppituntia. Kaikki EA1 koulutuksemme pohjautuvat vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet.

STM-päätöksen myötä kilpailu ensiapukurssien osalta on vapautunut ja kaikki palveluntuottajat voivat tuottaa vastaavan sisältöisiä ensiapukoulutuksia. Uskalla Auttaa Oy:n kaikki EA1 kurssit ovat täysin Kelan vaatimusten mukaisia. Kelakorvauksen saamisen edellytyksenä nykyään on, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen.

Meidän koulutuksemme eivät pohjaudu powerpoint luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

EA1 kurssin sisältö ja kesto

Uskalla Auttaa Oy:n virallisen EA1 kurssin kesto on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti todelliselta kestoltaan aina 16 tuntia (oppitunti 45min). 16 tunnin kesto koskee myös EA1 verkkokurssiamme, joka on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa EA1 kurssi, joka täyttää 16 tunnin vaatimuksen. EA1 verkkokurssin aihesisältö on laajempi kuin muissa EA1 kursseissamme. EA1 verkkokurssin sisältö on seuraava:

 • Auttaminen ensiaputilanteissa
  • Anatomiaa ja fysiologiaa lyhyesti
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
  • Auttamisen ketju
  • Monipotilastilanteen auttamisen erityispiirteet
  • Hätätilanteen tunnistaminen
  • Psyykkinen tuki auttamisen jälkeen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Tajuttomuus
  • Elottomuus
 • Painelu-puhalluselvytys
 • Defibrillaattori elvytyksessä
 • Lapsen elvytys
 • Elvytyksen erityistilanteet
 • Elvytysharjoitteet
 • Auttaminen tapaturmissa
  • Tilastotietoa tapaturmista
  • Työpaikan ja kodin turvallisuus
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Tuki- ja liikuntaelinten vammat
  • Sähkötapaturmat
  • Palovammat
  • Kemikaalivammat
  • Silmävammat
  • Paleltumavammat
  • Lämpösairaudet
  • Myrkytykset
  • Liikenneonnettomuus
  • Ensiaputarvikkeet
 • Sairauskohtaukset
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Rytmihäiriöt
  • Pyörtyminen
  • Kouristuskohtaukset
  • Aivoverenkierronhäiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia

Ovatko EA1 koulutukset sisällöltään samanlaisia?

Kaikki EA1 koulutukset eivät ole sisällöiltään täysin samoja, mutta kaikkien näiden tulee täyttää STM asettamat minimivaatimukset EA1 sisältöisestä koulutuksesta. Nykyisten ensiapukurssien sisältö pohjautuu vuoden STM:n asettamiin kurssisisältöihin, jotka eivät ole kenenkään palveluntuottajan asettamia. Tämä vaadittava sisältö EA1 kurssien osalta on seuraava:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu

Työpaikalla vaadittava ensiapukoulutus on määritelty työpaikan tapaturman riskikartoituksen mukaisesti. Niissä työpaikoissa, joissa tapaturman riski on ilmeinen tai suurempi, niin vaaditaan vähintään 16 tunnin sisältöistä ensiapukoulutusta, jonka sisältövaatimus on edellä kuvatun mukainen.

Tällaisia koulutuksia ovat yleisesti esimerkiksi alla nimetyt koulutukset:

 • SPR Ensiapu EA 1® (emme järjestä kyseistä kurssia, eikä ole saatavilla kauttamme)
 • EA1
 • EA16
 • Ensiapu 1
 • Ensiavun peruskurssi

Montako vuotta EA1 koulutus on voimassa?

EA1 koulutusten pätevyys on on voimassa kolme (3) vuotta alkaen kurssin suoritus päivämäärästä. Voimassa olevan EA1 pätevyyden voi kertaalleen päivittää EA1 kertaus tai hätäensiapu kurssilla, joka jatkaa kurssin voimassa oloa kolmella (3) vuodella eteenpäin. Edellä mainitulla tavalla EA1 pätevyys säilyy voimassa kuusi (6) vuotta, jonka jälkeen tarvitaan uusi EA1 ensiapukurssin suoritus. Voit edetä EA1 pätevyyden voimassaolon aikana myös ensiavun jatkokurssille EA2.

Milloin EA1 koulutus on pakollinen?

Suomessa työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisella työpaikalla on jokaisessa työvuorossa riittävä määrä ensiapukoulutettua henkilökuntaa. Vaatimus EA1 koulutuksesta tai sitä vastaavasta sisällöstä on peräisin työsuojeluhallinnon oppaasta ensiapuvalmius työpaikoilla.

Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää kuinka monta EA1 koulutuksen suorittanutta työpaikalla tulisi olla. Tämä pohjautuu työpaikka kohtaiseen riskiarvioon.

Yleisesti voidaan todeta, että matalan riskin työpaikoilla riittää yleensä yksi (1) ensiapukoulutettu kymmentä (10) henkilöä kohden ja isommissa työpaikoissa yksi ensiapukurssin suorittanut 25 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa. Matalan riskin työpaikoilla EA1 ei ole välttämättä pakollinen ellei sitä ole erikseen vaatimuksissa määrätty.

Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen tulee yleensä EA1 ensiapukurssin suorittaneita olla yksi työntekijä 10 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä.

Mikäli vaara on erityinen tulee EA1 koulutuksen suorittaneita olla yleensä vähintään yksi työntekijä 5 henkilöä kohden kaikissa työpisteissa ja jokaisessa työvuorossa.

Näiden yleisten työpaikan ensiapuvalmiutta koskevien ohjeistusten lisäksi useissa ammateissa on määritelty EA1 pakolliseksi pätevyysvaatimukseksi osaksi ammatinharjoittamista. Lisäksi monissa harrastuksissa ja tapahtumissa edellytetään järjestävältä taholta riittävästi EA1 koulutettuja henkilöitä, jotta toimintaa voidaan totettaa.