EA1

EA1 verkkokurssina, webinaarina, lähikoulutuksena tai yhdistelmäkoulutuksena

Meillä voit suorittaa EA1 koulutuksen juuri miten itse haluat. Tarjoamme Suomen laajimman ja laadukkaimman EA1 kurssitarjottimen. Meillä voit aloittaa vaikka heti EA1 kurssin suorittamisen verkossa verkkokurssina ja pystyt tilaamaan työpaikalle Uskalla Auttaa Oy:n EA1 koulutuksen suoraan varauskalenteristamme kokonaan lähikoulutuksena, yhdistelmäkoulutuksena tai webinaarina.


Ryhmäostoissa alennus: Osta 4-15 kurssia, niin saat 7-49% alennuksen. Alennus lasketaan osotoskorissa/kassalla.

EA1 eri kurssimuotojen hinnat

Alla olevat hinnat on laskettu yhdelle ryhmälle, kun osallistujamäärä on alle 15. 

EA1 verkkokurssi

alv.0%
879,75
 •  

EA1 yhdistelmä

alv.0%
1050,00
 •  

EA1 lähikoulutus

alv.0%
1250,00
 •  

EA1 verkkokurssi

Nyt sinulla on mahdollisuus suorittaa EA1 kurssi omaan tahtiin haluamassasi paikassa. EA1 kurssin suorittaminen verkossa on yhä suositumpaa useista syistä:

 • EA1 verkkokurssin voi suorittaa tehokkaan työajan ulkopuolella, jolloin se ei sido henkilöstöä kiinni tiettyyn aikaan ja paikkaan. EA1 koulutuksen suurimmat kustannukset syntyvät juuri siitä, että henkilöstö on kiinni koulutuksessa. Verkkokurssin voi suorittaa haluamissaan osissa missä tahansa ja milloin tahansa.
 • Opiskelussa voi palata yhä uudelleen ja uudelleen haluamiinsa aiheisiin tai videoihin. Myös omaehtoinen opiskelu ja sen tauotus parantavat oppimistuloksia.
 • Verkkokurssi on perinteistä kurssia selkeästi edullisempi.
 • Kurssin suoritusaika 6 kk, jonka aikana on mahdollisuus kerrata asioita. 

Suosituin kurssimuoto korona-aikana!

Lue lisää verkkokurssista!

Varaa EA1 kurssi suoraan kalenteristamme

EA1 lähikoulutuksena

EA1 kurssi voidaan järjestää työpaikallenne joko kokonaan lähikoulutuksena tai sitten yhdistelmäkoulutuksena, jossa ensimmäinen päivä suoritetaan verkkokurssina. Verkkokurssin suorittaminen voidaan hajauttaa pidemmälle aikavälille, kunhan kaikki ovat suorittaneet sen ennen lähikoulutusta.

Yhdistelmä koulutuksen paras puoli on, että teoriat opiskellaan omaan tahtiin ja käytännön harjoituksia harjoitellaan Suomen parhaiden kouluttajien ohjeistuksella ja ammattilaisten välineillä. EA1 kurssimme voidaan myös räätälöidä sisällöltään, mikäli tälle on tarvetta (esimerkiksi liikunnan-ala, lasten hoiva, jne.).

Miten eri EA1 koulutuksenne eroavat toisistaan?

Järjestämämme EA1 kurssit antavat kävijälleen samat pätevyydet, eikä koulutusmuodon valinnalla ole käytännön merkitystä myönnettyihin pätevyyksiin. Suomessa EA1 koulutuksen voi nykyään suorittaa vapaammin, kunhan koulutus on sisällöltään STM:n asiantuntijaryhmän määrittelemän kansalllisen ensiapukoulutus sisällön mukainen ja kestoltaan vähintään 16 oppituntia. Kaikki EA1 koulutuksemme pohjautuvat vankkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kansainvälisiin suosituksiin, joiden pohjalta on laadittu kansalliset ensiapuohjeet.  

STM päätöksen myötä kilpailu ensiapukurssien osalta on vapautunut ja kaikki palveluntuottajat voivat tuottaa vastaavan sisältöisiä ensiapukoulutuksia. Uskalla Auttaa Oy:n kaikki EA1 kurssit ovat täysin Kelan vaatimusten mukaisia. Kelakorvauksen saamisen edellytyksenä nykyään on, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattilainen, jolla on riittävä koulutus ja perehtyneisyys ensiavun kouluttamiseen.

Meidän koulutuksemme eivät pohjaudu powerpoint luentoihin, vaan käytännönläheiseen tekemiseen. Kurssejamme kuvataan usein innostaviksi ja jopa hauskoiksi. Ensiapukoulutuksen ja tärkeiden ensiaputaitojen oppimisen tuleekin olla viihtyisää parhaimman mahdollisen oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

EA1 kurssin sisältö ja kesto

Uskalla Auttaa Oy:n virallisen EA1 kurssin kesto on Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaisesti todelliselta kestoltaan aina 16 tuntia (oppitunti 45min). 16 tunnin kesto koskee myös EA1 verkkokurssiamme, joka on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa EA1 kurssi, joka täyttää 16 tunnin vaatimuksen. EA1 verkkokurssin aihesisältö on laajempi kuin muissa EA1 kursseissamme. EA1 verkkokurssin sisältö on seuraava:

 • Auttaminen ensiaputilanteissa
  • Anatomiaa ja fysiologiaa lyhyesti
  • Auttamisen haasteet
  • Turvallisuustekijät auttamisessa
  • Auttamisen ketju
  • Monipotilastilanteen auttamisen erityispiirteet
  • Hätätilanteet tunnistaminen
  • Psyykkinen tuki auttamisen jälkeen
 • Hätätilanteessa toimiminen
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Tajottumuus
  • Elottomuus
   • Painelu-puhalluselvytys
   • Defibrillaattori elvytyksessä
   • Lapsen elvytys
   • Elvytyksen erityistilanteet
   • Elvytysharjoitteet
 • Auttaminen tapaturmissa
  • Tilastotietoa tapaturmista
  • Työpaikan ja kodin turvallisuus
  • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki
  • Tuki- ja liikuntaelinten vammat
  • Sähkötapaturmat
  • Palovammat
  • Kemikaalivammat
  • Silmävammat
  • Paleltumavammat
  • Lämpösairaudet
  • Myrkytykset
  • Liikenneonnettomuus
  • Ensiaputarvikkeet
 • Sairauskohtaukset
  • Hengenahdistus
  • Rintakipu
  • Rytmihäiriöt
  • Pyörtyminen
  • Kouristuskohtaukset
  • Aivoverenkierronhäiriöt
  • Diabetes
  • Allergiat ja anafylaksia

Ovatko EA1 koulutukset sisällöltään samanlaisia?

Kaikki EA1 koulutukset eivät ole sisällöiltään täysin samoja, mutta kaikkien näiden tulee täyttää STM asettamat minimivaatimukset EA1 sisältöisestä koulutuksesta. Nykyisten ensiapukurssien sisältö pohjautuu vuoden STM:n asettamiin kurssisisältöihin, jotka eivät ole kenenkään palveluntuottajan asettamia. Tämä vaadittava sisältö EA1 kurssien osalta on seuraava:

 • toiminta auttamistilanteessa
 • tajuttoman henkilön tunnistaminen ja ensiapu
 • painelu-puhalluselvytys sekä neuvovan defibrillaattorin käyttö
 • tukehtumassa olevan henkilön ensiapu
 • raajassa olevan suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • sokki
 • tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu
 • tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu
 • nivelvammojen ja murtumien ensiapu
 • muut tapaturmat (sähköisku, silmävamma, nenäverenvuoto, pään vamma)
 • myrkytyksien ensiapu
 • tapaturmien ehkäisy
 • terveyden edistäminen
 • henkinen ensiapu

Työpaikalla vaadittava ensiapukoulutus on määritelty työpaikan tapaturman riskikartoituksen mukaisesti. Niissä työpaikoissa, joissa tapaturman riski on ilmeinen tai suurempi, niin vaaditaan vähintään 16 tunnin sisältöistä ensiapukoulutusta, jonka sisältövaatimus on edellä kuvatun mukainen.  

Tällaisia koulutuksia ovat yleisesti esimerkiksi alla nimetyt koulutukset:

 • SPR Ensiapu EA 1® (emme järjestä kyseistä kurssia, eikä ole saatavilla kauttamme)
 • EA1
 • EA16
 • Ensiapu 1 
 • Ensiavun peruskurssi

Montako vuotta EA1 koulutus on voimassa?

EA1 koulutusten pätevyys on on voimassa kolme (3) vuotta alkaen kurssin  suoritus päivämäärästä.  Voimassa olevan EA1 pätevyyden voi kertaalleen päivittää EA1 kertaus tai hätäensiapu kurssilla, joka jatkaa kurssin voimassa oloa kolmella (3) vuodella eteenpäin.  Edellä mainitulla tavalla EA1 pätevyys säilyy voimassa kuusi (6) vuotta, jonka jälkeen tarvitaan uusi EA1 ensiapukurssin suoritus. 

 

Milloin EA1 koulutus on pakollinen?

Suomessa työnantajan velvollisuus on huolehtia, että jokaisella työpaikalla on jokaisessa työvuorossa riittävä määrä ensiapukoulutettua henkilökuntaa. Vaatimus EA1 koulutuksesta tai sitä vastaavasta sisällöstä on peräisin työsuojeluhallinnon oppaasta ensiapuvalmius työpaikoilla. 

Työterveyshoitajan tekemästä työpaikkaselvityksestä selviää kuinka monta EA1  koulutuksen suorittanutta  työpaikalla tulisi olla. Tämä pohjautuu työpaikka kohtaiseen riskiarvioon. 

Yleisesti voidaan todeta, että matalan riskin työpaikoilla riittää yleensä yksi (1) ensiapukoulutettu kymmentä (10) henkilöä kohden ja isommissa työpaikoissa yksi ensiapukurssin suorittanut 25 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa. Matalan riskin työpaikoilla EA1 ei ole välttämättä pakollinen ellei sitä ole erikseen vaatimuksissa määrätty.  

Työpaikan tapaturmariskin ollessa ilmeinen tulee yleensä EA1 ensiapukurssin suorittaneita olla yksi työntekijä 10 henkilöä kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä. 

Mikäli vaara on erityinen tulee EA1 koulutuksen suorittaneita olla yleensä vähintään yksi työntekijä 5 henkilöä kohden kaikissa työpisteissa ja jokaisessa työvuorossa.  

Näiden yleisten työpaikan ensiapuvalmiutta koskevien ohjeistusten lisäksi useissa ammateissa on määritelty EA1 pakolliseksi pätevyysvaatimukseksi osaksi ammatinharjoittamista. Lisäksi monissa harrastuksissa ja tapahtumissa edellytetään järjestävältä taholta riittävästi EA1 koulutettuja henkilöitä, jotta toimintaa voidaan totettaa.