Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet verk­ko­kurs­sil­la saat perus­tie­dot las­ten ja vau­vo­jen ensia­vun eri­tyis­piir­teis­tä, opit hätä­ti­lan­teen tun­nis­ta­mis­ta sekä eri­lai­sia toi­min­ta­mal­le­ja hädän het­kel­lä toi­mi­mi­seen. Voit suo­rit­taa kurs­sin osa-alu­eet juu­ri sil­loin kun sinul­le sopii — ilman kii­ret­tä.