Olem­me jul­kais­seet uuden kurs­si­ha­kusi­vum­me, joka löy­tyy osoit­tees­ta www.uskallaauttaa.fi/kurssihaku. Vuo­den 2017 osal­ta on toi­min­nas­sa pääl­lek­käin vie­lä van­ha kurs­si­va­lik­kom­me, jos­ta voit myös ilmoit­tau­tua tämän vuo­den kursseillemme.

Vuo­den 2018 alus­ta läh­tien kier­räm­me taas koko Suo­mea ja jos omaa paik­ka­kun­taa­si ei löy­dy lis­tal­ta, lai­ta meil­le vies­tiä. Huo­mioit­han että vuo­den 2018 kalen­te­ria suun­ni­tel­laan vas­ta ja tar­jon­ta päi­vit­tyy jat­ku­vas­ti. Avaam­me kevääl­le myös hätäen­sia­pu- ja EA1- kurs­se­ja avoi­mi­na, jos tar­vit­set SPR:n kort­tia tai ammat­ti­pä­te­vyyt­tä, olet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­lut oppi­maan ensia­pua kanssamme.

Kaut­tam­me saat myös lah­ja­kor­tit kurs­seil­lem­me sekä laa­duk­kaim­mat ensia­pu­tar­vik­keet Snög­gin laas­ta­ris­ta Heart­Si­nen defibrillaattoreihin.