Kesä kään­tyy syk­syyn ja on taas aika suun­na­ta tien pääl­le. Olem­me avan­neet suo­sit­tua Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet kurs­siam­me saa­ta­vil­le ympä­ri Suo­mea. Uusia paik­ka­kun­tia on pal­jon ja lisää ava­taan kai­ken aikaa. Tätä kir­joi­tet­taes­sa Sipoo, Kajaa­ni, Iisal­mi, Hel­sin­ki ja Tam­pe­re ovat jo avan­neet syk­sym­me ja tar­jon­neet erit­täin läm­pi­män vas­taan­o­ton meil­le. Kii­tos osal­lis­tu­jil­le, te olet­te teh­neet illois­ta hienoja.

Mie­len­kiin­nol­la tule­vas­ta odo­tam­me esi­mer­kik­si Poh­jois-Suo­men kier­ros­tam­me (Limin­ka, Oulu, Rova­nie­mi, Tor­nio), jos­ta las­keu­dum­me ran­nik­koa pit­kin alas­päin (Vaa­sa, Kok­ko­la, Sei­nä­jo­ki, Pori, Rau­ma ja Tur­ku). Itä-Suo­mes­ta on täs­sä vai­hees­sa jo vali­koi­tu­neet mukaan Joen­suu, Savon­lin­na, Imat­ra, Lap­peen­ran­ta ja Kou­vo­la. Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­si löy­tyy uute­na lisäk­si esi­mer­kik­si Salos­ta, Ääne­kos­kel­ta, Hei­no­las­ta, Fors­sas­ta ja Sii­lin­jär­vel­tä. Toki van­hat tutut paik­ka­kun­nat ovat muka­na (esim. Hyvin­kää, Kuo­pio, Lah­ti, Jyväskylä).

Eli jos sinul­la on toi­ve kurs­sis­ta lähel­le­si ja et sopi­vaa löy­dä jat­ku­vas­ti päi­vit­ty­väl­tä lis­tal­tam­me, ole yhtey­des­sä suo­raan mei­hin säh­kö­pos­til­la toimisto@uskallaauttaa.fi tai puhe­li­mit­se 010 2745270/010 2745271.

Ajan­ta­sai­sen kurs­si­lis­tauk­sen löy­dät aina osoit­tees­ta www.uskallaauttaa.fi.

Teem­me toki myös tilaus­kurs­se­ja yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le ja muil­le tilaa­jil­le aina ryh­män eri­tyis­piir­teet huo­mioon ottaen. Mei­dän mie­les­täm­me kah­ta saman­lais­ta  kurs­sia ei voi jär­jes­tää raken­nus­mie­hil­le tai päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöil­le. Vaik­ka kysees­sä oli­si SPR:n kurs­si­run­koi­nen hätäen­sia­pu­kurs­si tai EA1, rää­tä­löim­me kou­lu­tuk­set koh­de­ryh­mäl­le sopi­vak­si. Ja hei muu­ten, Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet 4h kurs­sia saa myös tilaus­muo­toi­se­na vain meil­tä — edelläkävijältä.

Olem­me avan­neet myös avoi­mia SPR:n kurs­si­run­gon mukai­sia Hätäen­sia­pu­kurs­se­ja sekä EA1 kurs­se­ja täs­sä vai­hees­sa pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti pys­tym­me tuo­maan nämä­kin laa­jem­mal­ti tar­jol­le teil­le ympä­ri Suo­men tule­vai­suu­des­sa. Tilaus­kurs­se­ja teem­me nyt jo ympä­ri Suo­men, joten kysy roh­keas­ti omaa­si jos asia on ajankohtainen.

Min­kä takia ensia­pu­kurs­si kan­nat­taa sit­ten käy­dä? Ylei­ses­ti ottaen mer­kit­tä­vä osa sai­ras­koh­tauk­sis­ta, tapaturmista/onnettomuuksista, myr­ky­tyk­sis­tä ja jopa kuo­le­mis­ta tapah­tuu koto­na, tutus­sa ympä­ris­tös­sä rak­kai­den ihmis­ten lähei­syy­des­sä. Hätä­ti­lan­tees­sa tuli­si pys­tyä toi­mi­maan rau­hal­li­ses­ti, loo­gi­ses­ti ja tehok­kaas­ti. Aut­ta­mis­kei­not eivät ole ydin­fy­siik­kaa, mut­ta hätä­ti­lan­teen sat­tues­sa koh­dal­le rak­kaal­le ihmi­sel­le, tun­teet ymmär­ret­tä­väs­ti otta­vat val­lan ja toi­mi­mi­nen saat­taa olla vai­ke­aa. Har­joit­te­lu vähen­tää onnen osuut­ta hätä­ti­lan­tees­sa, jos oikeat autet­ta­vaa hyö­dyt­tä­vät toi­met tule­vat sel­käy­ti­mes­tä. Ensi­hoi­don ammat­ti­lai­set­kin har­joit­te­le­vat jat­ku­vas­ti hätä­ti­lan­tei­den varal­le, jot­ta tosi­ti­lan­tees­sa ei arvo­ta vaan toimitaan.

Oli valin­ta­si sit­ten Las­ten ensia­pu ja hätä­ti­lan­teet, Hätäen­sia­pu­kurs­si tai EA1, ter­ve­tu­loa ensiapukurssillemme!