Tun­nis­tat­ko sinä hädän? Osaat­ko toi­mia? Uskal­lat­ko aut­taa? Kat­so video yltä.

Hukuk­siin jou­tu­neen pelas­tu­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vim­mät teki­jät ovat tilan­teen nopea tun­nis­ta­mi­nen ja väli­tön toi­min­ta!

Mikä­li epäi­let, että joku on hädäs­sä, kysy roh­keas­ti onko kaik­ki hyvin? Mikä­li et saa vas­taus­ta, tar­vi­taan väli­tön­tä toi­min­taa!

TUNNISTA tilan­ne ja SOITA 112!

Jos et pää­se autet­ta­van luo, ota kat­seel­la­si kiin­to­pis­te pai­kas­ta mis­sä pelas­tet­ta­va on/vaipuu pin­nan alle.

PELASTA pitäen huol­ta omas­ta tur­val­li­suu­des­ta­si!

AUTA, anna ensia­pua ja aloi­ta tar­vit­taes­sa huk­ku­neen ELVYTYS! Uskal­la Aut­taa — Älä Jätä Pulaan!

Usei­ta huk­ku­mis­ta­pauk­sia voi­tai­siin vält­tää, mikä­li pai­kal­la ole­vat ihmi­set osai­si­vat tun­nis­taa, mil­tä huk­ku­mai­sil­laan ole­va ihmi­nen näyt­tää. Monis­sa huk­ku­mis­ta­pauk­sis­sa huk­ku­neen lähet­ty­vil­lä on ollut ihmi­siä, mut­ta he eivät ole tun­nis­ta­neet hätää, ennen kuin on ollut jo lii­an myö­häis­tä.

Ylei­ses­ti luul­laan, että huk­ku­mai­sil­laan ole­va ihmi­nen huu­taa aina apua. Kun ihmi­nen on huk­ku­mai­sil­laan, hän ei yleen­sä huu­da apua tai yri­tä herät­tää huo­mio­ta käsien hei­lut­ta­mi­sel­la.

Teh­täi­siin­kö tänä vuon­na tai­ko­ja ja lai­tet­tai­siin his­to­ria uusik­si siten, ettei kukaan menet­täi­si hen­ke­ään vesil­lä?
Yksis­tään juhan­nuk­se­na huk­ku­nei­ta on vii­me vuo­si­na ollut 1–10, vuon­na 1999 jopa 20.

Huk­ku­mis­ta­pauk­sia ker­tyy 100 — 170 / vuo­si. Tapa­tur­mai­sis­ta huk­ku­mis­kuo­le­mis­ta noin puo­let tapah­tuu kesä­kuu­kausi­na ja näis­tä noin 80 pro­sent­tia alko­ho­lin vai­ku­tuk­sen alaisena.

Vesil­lä olleis­ta huk­ku­neis­ta vain noin 10 pro­sen­til­la on ollut käy­tös­sään pelas­tus­lii­vit.

Hyvät ihmi­set tark­kail­kaa uima­ran­nal­la ja vesil­lä olles­san­ne mitä ympä­ril­län­ne tapah­tuu!

Eihän jäte­tä lap­sia veden äärel­le ilman val­von­taa?

Eihän yliar­vioi­da omia uima­tai­to­jam­me?

Alko­ho­li ei lisää uima­tai­toa­si!

Käy­te­tään vesil­lä pelas­tus­lii­ve­jä!

Oikeil­la asen­teil­la ja tur­val­li­sil­la varus­teil­la voi­daan ennal­taeh­käis­tä tehokkaasti!

Tule ensia­pu­kurs­sil­lem­me tai pyy­dä tar­jous ryh­mäl­len­ne suun­na­tus­ta kou­lu­tuk­ses­ta.

Teh­dään täs­tä kesäs­tä yhdes­sä tur­val­li­sem­pi ja pide­tään ihmi­set pin­nal­la!

Mar­ko Ahto­nen & Jari Kou­va­lai­nen
Uskal­la Aut­taa Koulutuspalvelut

hukkuminen - ensiapu

Huk­ku­mi­sen ensiapu