Työ­tur­val­li­suus­kort­ti

Tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­mi­nen on jokai­sen yhtei­nen asia. Jokai­nen väl­tet­ty työ­ta­pa­tur­ma sääs­tää aikaa, vai­vaa ja rahaa. Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tus antaa perus­tie­dot työym­pä­ris­tön vaa­rois­ta ja työ­suo­je­lus­ta työ­pai­kal­la.

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­ses­sa kar­toi­tam­me yri­tyk­sen­ne mah­dol­li­sia ris­ke­jä ja mie­tim­me miten työ­tur­val­li­suut­ta voi­tai­siin paran­taa.

Sisäl­tö:

  • Vas­tuut yhtei­sel­lä työ­pai­kal­la, työ­suo­je­lu ja työ­ter­veys­huol­to
  • Vaa­ro­jen tun­nis­ta­mi­nen ja ris­kien arvioi­mi­nen
  • Työ­pai­kan kuor­mi­tus­te­ki­jät
  • Pereh­dyt­tä­mi­nen työ­teh­tä­viin
  • Tur­val­li­suu­den huo­mioi­mi­nen
  • Toi­min­ta onnet­to­muus­ti­lan­teis­sa
  • Kurs­si­koe

Kurs­sin kou­lut­ta­ja­na toi­mii Työ­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen (TTK) kou­lut­ta­ma kurs­sin­joh­ta­ja.

Kurs­sin kes­to on 8 h. Kou­lu­tuk­sen hyväk­sy­tys­tä suo­rit­ta­mi­ses­ta myön­ne­tään vii­si vuot­ta voi­mas­sa ole­va, hen­ki­lö­koh­tai­nen työ­tur­val­li­suus­kort­ti.

Kurs­si­ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta (oppi­kir­ja on nimel­tään “Työ­tur­val­li­suus­kort­ti”), kor­tis­ta ja rekis­te­röin­ti­ku­luis­ta veloi­tam­me 20 € / osal­lis­tu­ja (alv 0%).

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti­kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!