Tuli­työ­kurs­si

Tuli­työ­kou­lu­tus sekä kat­to- ja vede­ne­ris­ty­sa­lan tuli­työ­kou­lu­tus yhdis­tyi­vät 1.1.2016. Uudis­tu­nees­sa kou­lu­tuk­ses­sa pai­no­te­taan entis­tä enem­män ennal­taeh­käi­syä ja ris­kien tun­nis­ta­mis­ta. Näin ollen tur­val­li­suus tuli­töis­sä lisääntyy.

Tuli­työ­kurs­sin tavoit­tee­na on herät­tää tuli­työn­te­ki­jät ennal­ta ehkäi­se­mään tuli­työ­on­net­to­muuk­sien syn­ty. Kurs­sil­la opi­taan kes­kei­nen ohjaa­va lain­sää­dän­tö ja ohjeis­tus sekä eri osa­puol­ten vas­tuut. Kurs­sin jäl­keen ymmär­re­tään tuli­työn ennak­ko­suun­nit­te­lun ja tuli­työ­lu­van mer­ki­tys sekä osa­taan teh­dä työ turvallisesti.

Sisäl­tö:

  • Tuli­työt turvallisesti
  • Vas­tuut ja velvollisuudet
  • Tuli­työn vaa­ro­jen tunnistaminen
  • Tur­va­toi­met eri toimintaympäristöissä
  • Toi­min­ta onnettomuustilanteessa
  • Kurs­si­koe

Kurs­sin kou­lut­ta­ja­na toi­mii Suo­men Pelas­tusa­lan Kes­kus­jär­jes­tön (SPEK) kou­lut­ta­ma ja tuli­työ­toi­mi­kun­nan hyväk­sy­mä kurssinjohtaja.

Kurs­sin kes­to on 8 h. Kou­lu­tus on voi­mas­sa vii­si (5) vuotta.

Kurs­si­ma­te­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sis­ta (suo­men­kie­li­nen oppi­kir­ja on nimel­tään “Ryh­dyt­täes­sä tuli­töi­hin…”), kor­tis­ta ja rekis­te­röin­ti­ku­luis­ta veloi­tam­me 20 € / osal­lis­tu­ja (alv 0%).

Tuli­työ­kort­ti­kou­lu­tuk­ses­ta ei vali­tet­ta­vas­ti ole mah­dol­lis­ta saa­da kul­jet­ta­jan jat­ko­kou­lu­tuk­sen ammattipätevyysmerkintää.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.