Truk­ki­kou­lu­tus

Truk­ki ja sen vir­heel­li­nen käyt­tö saat­taa aiheut­taa vaka­via vahin­ko­ja niin työn­te­ki­jöi­den ter­vey­del­le kuin myös suu­ria mate­ri­aa­li­va­hin­ko­jen kor­vaus­vas­tui­ta.

Truk­ki­kou­lu­tus on tar­peen hen­ki­löil­le jot­ka jou­tu­vat työs­sään käyt­tä­mään truk­kia satun­nai­ses­ti tai sään­nöl­li­ses­ti.

Sisäl­tö:

  • Työ­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­nen
  • Tru­kin käyt­tä­mi­nen eri­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa
  • Truk­ki­tyyp­pien eroa­vai­suu­det
  • Truk­kien tek­niik­ka
  • Työ­tur­val­li­suus ris­kien enna­koi­mi­nen

Truk­ki­kou­lu­tus antaa val­miu­det ja tie­to­tai­don kul­jet­ta­jan vas­tui­siin ja vel­voit­tei­siin sekä tru­kin oike­aan ja tur­val­li­seen käy­tön.

Kurs­sin kes­to on 8 h ja päte­vyy­den voi­mas­sao­loai­ka vii­si (5) vuot­ta.

Truk­ki­kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!