Tie­tur­va 1

Lii­ken­ne aiheut­taa tiel­lä teh­tä­väs­sä työs­sä mer­kit­tä­viä vaa­ro­ja pait­si työn­te­ki­jöil­le, myös muil­le tien­käyt­tä­jil­le. Työ­tur­val­li­suus­lain­sää­dän­nös­sä tie- ja katua­lu­eel­la teh­tä­vä työ luo­ki­tel­laan vaa­ral­li­sek­si työk­si. Työn vaa­rat on tun­nis­tet­ta­va ja tie­det­tä­vä, kuin­ka ne voi­daan pois­taa tai nii­den vai­ku­tus­ta voi­daan vähen­tää. Lii­ken­teen vaa­roil­le alt­tii­na työs­ken­te­ly ja toi­saal­ta työs­ken­te­lyn aiheut­ta­ma vaa­ra lii­ken­teel­le vaa­tii työn­te­ki­jöil­tä ja työn­joh­dol­ta olo­suh­tei­den edel­lyt­tä­miä tai­to­ja.

Tie­tur­va 1 on tar­koi­tet­tu kai­kil­le ylei­sel­lä tiel­lä, kadul­la tai muul­la lii­ken­nea­lu­eel­la työs­ken­te­le­vil­le. Päi­vän kes­tä­vän kurs­sin ja sii­hen kuu­lu­van tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen oikeut­taa saa­maan hen­ki­lö­koh­tai­sen Tie­tur­va 1 ‑kor­tin. Lii­ken­ne­vi­ras­to edel­lyt­tää kai­kil­ta ylei­sil­lä teil­lä työs­ken­te­le­vil­tä Tie­tur­va 1 ‑päte­vyyt­tä. Se on myös edel­ly­tys Tie­tur­va 2 ‑jat­ko­kurs­sil­le osal­lis­tu­mi­sel­le.

Sisäl­tö:

  • Tiel­lä työs­ken­te­lyn vaa­ran tun­nis­ta­mi­nen
  • Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen lii­ken­ne­jär­jes­te­lyil­lä
  • Työn­te­ki­jän vas­tuut ja vel­vol­li­suu­det
  • Lii­ken­teen suju­vuu­den var­mis­ta­mi­nen

Kurs­sin kou­lut­ta­ja­na toi­mii Suo­men Pelas­tusa­lan Kes­kus­jär­jes­tön (SPEK) kou­lut­ta­ma Tie­tur­va 1 kurs­sin­joh­ta­ja.

Kurs­sin kes­to on 8 h ja päte­vyy­den voi­mas­sao­loai­ka vii­si (5) vuot­ta. Kurs­sil­ta saa­ta­vas­ta Tie­tur­va 1 ‑kor­tis­ta veloi­tam­me 10 € (alv 0%) / osal­lis­tu­ja.

Tie­tur­va 1 kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!