Talou­del­li­nen ajaminen

Kul­je­tus­yri­tyk­sen toi­min­taan liit­tyy väis­tä­mät­tä mer­kit­tä­viä kulu­ja, kuten polt­toai­ne- ja ren­gas­ku­lut. Talou­del­li­sel­la aja­mi­sel­la on mah­dol­lis­ta saa­vut­taa suu­ria sääs­tö­jä kuluis­sa ja näin paran­taa yri­tyk­sen tuot­ta­vuut­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa käsi­tel­lään kus­tan­nus­ten syn­tyyn vai­kut­ta­via teki­jöi­tä. Kun nämä teki­jät tie­de­tään, voi­daan perus­tel­lus­ti etsiä kei­no­ja kulu­jen pie­nen­tä­mi­seen ja talou­del­li­seen ajotapaan.

Sisäl­tö:

  • Kul­je­tus­yri­tyk­sen kulurakenne
  • Kul­jet­ta­jan vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det kuluihin
  • Ajo­neu­von polt­toai­neen kulu­tuk­sen tekijät
  • Kul­jet­ta­jan ajotavat
  • Ren­gas­tuk­sen vaikutus
  • Ajo­neu­vo­tek­nii­kan vaikutus
  • Ajo­neu­vo­jen päästöt

Kou­lu­tus rää­tä­löi­dään asiak­kaan tar­peen mukaan sisäl­täen teo­riao­pe­tus­ta tai teo­ri­aa ja käy­tän­nön opetusta.

Kurs­sin kes­to on 8 h ja päte­vyy­den voi­mas­sao­loai­ka vii­si (5) vuotta.

Talou­del­li­sen aja­mi­sen kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.