Kuor­man varmistaminen

Kul­jet­ta­jan on hal­lit­ta­va kuor­maa­mi­sen ja kuor­man var­mis­ta­mi­sen perus­teet, jot­ta kuor­ma­tul­la ajo­neu­vol­la voi­daan liik­kua tur­val­li­ses­ti lii­ken­tees­sä ja kul­je­tuk­set saa­daan vahin­goit­tu­mat­to­mi­na toi­mi­tet­tua asiak­kail­le. Kou­lu­tus antaa kul­jet­ta­jil­le kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin kuor­maa­mi­ses­ta ja kuor­man­si­don­nan perusteista.

Sisäl­tö:

  • Kuor­maa­mis­ta ja kuor­man var­mis­ta­mis­ta kos­ke­vat säädökset
  • Sal­li­tut mas­sat ja mitat
  • Kuor­maa­mi­nen
  • Kuor­man varmistaminen
  • Sidon­ta­vä­li­neet
  • Sidon­ta­vä­li­nei­tä kos­ke­vat vaatimukset
  • Kuor­man varmistamistavat

Kurs­sin kes­to on 8 h ja päte­vyy­den voi­mas­sao­loai­ka vii­si (5) vuotta.

Kuor­man var­mis­ta­mi­nen kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.