Enna­koi­van ajon kurs­si (REAK)

Kul­jet­ta­jil­la on hyvät mah­dol­li­suu­det vai­kut­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suu­teen toi­mi­mal­la lii­ken­tees­sä enna­koi­den. Kou­lu­tuk­ses­sa kul­jet­ta­jat saa­vat tie­toa enna­koi­van ajo­ta­van peri­aat­teis­ta sekä tukea oman ajo­ta­van kehit­tä­mi­seen tur­val­li­sem­mak­si ja taloudellisemmaksi.

Enna­koi­van aja­mi­sen kurs­si on ammat­ti­kul­jet­ta­jan jat­ko­kou­lu­tuk­sen ainoa pakol­li­nen kou­lu­tus­päi­vä. Enna­koi­van aja­mi­sen kurs­si ei sisäl­lä käy­tän­nön ajo-opetusta.

Sisäl­tö:

  • Enna­koin­nin tärkeys
  • Ris­kien tun­nis­ta­mi­nen ja välttäminen
  • Tah­to ja tai­to toi­mia tur­val­li­ses­ti liikenteessä
  • Tur­val­li­sen aja­mi­sen kehittäminen
  • Omien tai­to­jen ja tapo­jen kriit­ti­nen tarkastelu
  • Enna­koi­va ajo­ta­pa on myös talou­del­li­nen ajotapa

Kurs­sin kou­lut­ta­ja on suo­rit­ta­nut Lii­ken­ne­tur­van jär­jes­tä­män Ras­kaan kalus­ton enna­koi­van ajon kouluttajakoulutuksen.

Kurs­sin kes­to on 7 h ja sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa vii­si (5) vuotta.

Enna­koi­van ajon kou­lu­tus on osa kuor­ma- ja lin­ja-auton kul­jet­ta­jien ammat­ti­pä­te­vyy­den jat­ko­kou­lu­tus­oh­jel­maa (yksi direk­tii­vi­päi­vä). Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyttä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.