Digi­piir­tu­ri ja ajoaikalainsäädäntö

Ajo- ja lepoai­ka-ase­tus sään­te­lee kul­jet­ta­jien ajo‑, työ- ja lepoai­ko­ja. Ajo­piir­tu­ria käy­te­tään nii­den seu­ran­taan ja val­von­taan. Kul­jet­ta­jien ja kul­je­tus­yri­tys­ten on siten tun­net­ta­va ajo‑, työ- ja lepoai­ko­ja kos­ke­vat sään­nök­set sekä hal­lit­ta­va ajo­piir­tu­rin oikea käyt­tö. Digi­taa­li­sen ajo­piir­tu­rin myö­tä piir­tu­rei­den käyt­töön on tul­lut uusia haas­tei­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa kul­jet­ta­jil­le anne­taan käy­tän­nön­lä­hei­nen tie­to­pa­ket­ti sään­nök­sis­tä ja digi­taa­li­sen ajo­piir­tu­rin käytöstä.

Sisäl­tö:

  • Pää­koh­dat ajo- ja työaikalainsäädännöstä
  • Kul­jet­ta­jan työ­päi­vän ja ‑vii­kon muodostuminen
  • Kul­jet­ta­ja- ja yrityskortit
  • Digi­taa­li­sen ajo­piir­tu­rin käyttö
  • Tulos­teen tulkinnat

Kurs­sin hin­taan sisäl­tyy koulutusmateriaali.

Kurs­sin kes­to on 8 h ja päte­vyy­den voi­mas­sao­loai­ka vii­si (5) vuotta.

Digi­piir­tu­ri ja ajoai­ka­lain­sää­dän­tö kou­lu­tuk­ses­ta on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen yksi (1) direk­tii­vi­päi­vä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Kysy kurs­sin hin­taa yri­tyk­sel­le­si. Ota yhteyt­tä.

Hin­toi­hin lisä­tään alv 24%.

OTA YHTEYTTÄ!

  • This field is for vali­da­tion pur­po­ses and should be left unchanged.