AMMATTIPÄTEVYYS- JA KORTTIKOULUTUKSET

Työ­tur­val­li­suus- sekä ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sis­sam­me saat tar­vit­ta­vat tie­dot, tai­dot sekä kor­tit tur­val­li­sem­paan työ­elä­mään. Jär­jes­täm­me moder­ne­ja, inno­va­tii­vi­sia kurs­se­ja pelas­tus- ja kul­je­tusa­lan sekä työ­suo­je­lun ammat­ti­lais­ten pitä­mi­nä inte­rak­tii­vi­suu­teen ja käy­tän­nön teke­mi­seen poh­ja­ten. Tule edel­lä­kä­vi­jän työ­tur­val­li­suus- ja ammattipätevyyskurssille!

Työ­tur­val­li­suus­kurs­sit ja direktiivikoulutukset

Työ­tur­val­li­suus­kort­ti > Lue lisää
Tuli­työ­kurs­si > Lue lisää
Alkusam­mu­tus (AS1) > Lue lisää
Enna­koi­va ajo > Lue lisää
Tie­tur­va 1 > Lue lisää
Talou­del­li­nen aja­mi­nen > Lue lisää
Digi­piir­tu­ri ja ajoai­ka­lain­sää­dän­tö > Lue lisää
Kuor­man var­mis­ta­mi­nen > Lue lisää
Truk­ki­kou­lu­tus > Lue lisää

Työ­tur­val­li­suus- sekä ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­set yri­tyk­sil­le, yhtei­söil­le, oppi­lai­tok­sil­le ja yksityishenkilöille.

Kou­lut­ta­jam­me ovat alan­sa par­hai­ta, koke­nei­ta pelas­tus­toi­men, kul­je­tusa­lan ja työ­suo­je­lun ammat­ti­lai­sia, jot­ka tie­tä­vät mis­tä puhu­vat. Kou­lut­ta­jam­me ovat suo­rit­ta­neet tar­vit­ta­vat kurs­sin­joh­ta­ja­pä­te­vyy­det. Kaik­ki kurs­sim­me rää­tä­löi­dään koh­den­ne­tus­ti ryh­män­ne tar­pei­siin sopiviksi.

Lisä­tie­toa koulutuksista

Mis­sä?
Tilaus­kurs­sit jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti asiak­kaan omis­sa tilois­sa. Tar­vit­taes­sa voim­me jär­jes­tää myös tilan käyt­tööm­me toi­vei­den­ne mukaan. Ter­ve­tu­loa osal­lis­tu­maan myös avoi­mil­le kursseillemme.

Mil­loin?
Pys­tym­me jär­jes­tä­mään kurs­se­ja lyhyel­lä­kin varoi­tusa­jal­la. Kui­ten­kin halu­tes­san­ne kou­lu­tuk­ses­ta ammat­ti­pä­te­vyys­päi­vän, kurs­si pitää tila­ta vähin­tään 14 päi­vää aiem­min, jot­ta tar­vit­ta­vat viran­omai­sil­moi­tuk­set ehdi­tään tehdä.

Avoi­met kurssit?
Jär­jes­täm­me avoi­mia kurs­se­ja, kat­so kalen­te­ris­tam­me sinul­le sopi­vin ajan­koh­ta. Tai ota yhteyt­tä ja tie­dus­te­le avoin­ta kurs­sia lähem­pä­nä sinua.

Kurs­si­to­dis­tus?
Kou­lu­tuk­sen suo­ri­tet­tuan­ne saat­te todis­tuk­sen, kor­tin ja/tai mer­kin­nän ammattipätevyysrekisteriin.

Ammat­ti­pä­te­vyys?
Kaut­tam­me saat myös tar­vit­ta­vat ammat­ti­pä­te­vyys­kurs­sit ja todis­tuk­set. Hoi­dam­me tar­vit­ta­vat ilmoi­tuk­set Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tol­le ennen ja jäl­keen kurs­sin. Veloi­tam­me direk­tii­vi­päi­vän rekis­te­röin­ti­ku­lu­ja 17 e (alv 0%) / hlö.

Tar­vit­sen­ko ammat­ti­pä­te­vyy­den jatkokoulutusta?
Kuor­ma- ja lin­ja-auton kul­jet­ta­jien on suo­ri­tet­ta­va ammat­ti­pä­te­vyy­den perus­tut­kin­non lisäk­si ammat­ti­pä­te­vyy­den jat­ko­kou­lus­päi­viä. Tar­koi­tuk­se­na on ammat­ti­tai­don yllä­pi­tä­mi­nen ja täy­den­tä­mi­nen. Vii­si jat­ko­kou­lu­tus­päi­vää on suo­ri­tet­ta­va aina vii­den vuo­den jak­sois­sa siten, että yhden kou­lu­tus­päi­vän pituus on vähin­tään seit­se­män tun­tia. Voit aloit­taa oman vii­den vuo­den jak­so­si mil­loin haluat. Jak­so astuu voi­maan, kun olet suo­rit­ta­nut vii­mei­sen jat­ko­kou­lu­tus­päi­vä­si ja haet kul­jet­ta­jan ammat­ti­pä­te­vyyt­tä Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­tos­ta. Kat­so tar­kem­min lisä­tie­to­ja Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton sivuilta.

Ammat­ti­kul­jet­ta­jan ensiapukurssit?
Kat­so ensia­pu­kurs­sim­me hätäen­sia­pu 8h sekä EA1. Näis­tä voit saa­da direk­tii­vi­päi­vän/-päi­viä.

Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton koulutuskeskus?
Uskal­la Aut­taa Kou­lu­tus­pal­ve­lut on myös Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton hyväk­sy­mä ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tus­kes­kus (kou­lu­tus­kes­kus­koo­di 067014).

Kou­lut­ta­jat?
Alan­sa par­hai­ta ammat­ti­lai­sia, joil­la on tar­vit­ta­vat kurs­sin­joh­ta­ja­pä­te­vyy­det. Laa­tu on meil­le kun­nia-asia, annam­me­kin kou­lu­tuk­sil­lem­me tyytyväisyystakuun.

Muut kulut?
Osaan kurs­seis­ta kuu­luu mate­ri­aa­li- ja/tai kort­ti­kus­tan­nuk­sia, näis­tä on kui­ten­kin aina mai­nin­ta kurs­si­ku­vauk­sen yhtey­des­sä. Kou­lut­ta­jan mat­ka­ku­lut veloi­te­taan val­tion mat­kus­tus­sään­nön mukaisesti/sopimuksesta.

Lisä­tie­toa tai muu­ta kysyttävää?
Ota yhteyt­tä!